Bartosz Skwara

doktor praw, prawnik, specjalista prawa administracyjnego i konstytucyjnego

Pełnomocnik w instytucji kultury

• Pełnomocnikiem prawnym nie musi być adwokat czy radca prawny • Każdy pracownik może reprezentować instytucję przed sądem • Nie każda osoba określana pełnomocnikiem dyrektora jest pełnomocnikiem w znaczeniu prawnym

Czy samorządowa instytucja kultury jest samorządową jednostką organizacyjną

• Samorządową instytucję kultury można uznać za samorządową jednostkę organizacyjną • Komisja rewizyjna organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego może kontrolować funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury • Nieuchronność kontroli gospodarki finansowej instytucji kultury ma znaczenie dla codziennej pracy instytucji i dyrektora

Kontrola samorządowej instytucji kultury przez komisję rewizyjną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

• Zakres kontroli nie jest nieograniczony • Przebieg, merytoryczny zakres oraz kryteria kontroli są określone w ustawach samorządowych i zwykle także w statucie właściwej jednostki samorządu terytorialnego • Odwołanie się do rady gminy (powiatu) to ostatnia szansa dla niezadowolonego z protokołu pokontrolnego dyrektora instytucji kultury

Główny księgowy jednocześnie wicedyrektorem instytucji kultury

Jakie są różnice w kompetencjach, obowiązkach i odpowiedzialności osoby, która pełni obowiązki tylko głównego księgowego samorządowej instytucji kultury, a zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego działającego łącznie w samorządowej instytucji kultury?

Czy instytucje kultury obowiązują nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych?

• Nowe przepisy o instrukcjach kancelaryjnych nie są wiążące dla instytucji kultury • W zakresie przechowywania dokumentacji instytucje kultury obowiązuje jedynie ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • Obieg dokumentów w instytucjach kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz regulamin organizacyjny instytucji

Odwołanie dyrektora instytucji kultury

• Dyrektora instytucji kultury odwołuje organizator po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych • Przepisy nie mówią jednak, z jakimi związkami i stowarzyszeniem ma być konsultowana decyzja • Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite

Przekazanie obiektu bibliotece w trwały zarząd

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej został przekazany w trwały zarząd obiekt, który został adaptowany do potrzeb biblioteki. Biblioteka jest jego wyłącznym użytkownikiem. Czy jest to prawidłowa forma przekazania? Czy istnieje inna, bardziej korzystna forma, biorąc pod uwagę, że biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, prowadzącą samodzielną działalność statutową i finansową?

Kto jest szefem dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej milczy o stosunku pracy dyrektora instytucji kultury • Należy więc stosować przepisy Kodeksu pracy i samorządowych ustaw ustrojowych • Szefem dyrektora jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Poczęstunek dla dzieci w gminnym ośrodku kultury

• W razie szkody w grę wchodzi tylko odpowiedzialność z Kodeksu cywilnego • Finansowo odpowie instytucja kultury • Do udziału w sprawie należy wezwać także sprzedawcę

Umowa o zarządzanie instytucją kultury

• Kontrakt menedżerski jako alternatywa dla powołania dyrektora instytucji kultury • Gminy rzadko z niego korzystają, bo trzeba stosować anachroniczne przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych • Trzeba uważać na postanowienia umowy dotyczące odpowiedzialności menedżera za finanse instytucji kultury

Bezpieczeństwo podczas przedstawień teatralnych – dostawianie krzeseł

Czy w trakcie przestawień teatralnych na terenie instytucji kultury można dostawiać krzesła obok miejsc siedzących umieszczonych na stałe?

Wskazówki pomocne przy redakcji regulaminu organizacyjnego instytucji kultury

• Są sposoby na utworzenie bardzo dobrego regulaminu organizacyjnego instytucji • Z możliwości tych mogą skorzystać dyrektorzy • Wystarczy poznać przepisy niektórych ustaw i rozporządzenia