uprawnienia pracownicze

Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę

Pracownik zawarł z instytucją umowę na czas określony. Pod koniec terminu umowy wystosował wniosek o zmianę umowy na czas nieokreślony.
Czy dyrektor instytucji musi podawać przyczynę negatywnej odpowiedzi?

Śmierć uprawnionego do świadczeń z ZFŚS

Czy z uwagi na śmierć uprawnionego do pobierania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), na którego był dokonywany odpis, odpis ten należy na koniec roku skorygować?

Zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch?