koszty na przełomie roku

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bibliotece

Biblioteka podpisała w grudniu ubiegłego roku umowę na udostępnianie czytelnikom publikacji elektronicznych na określoną kwotę. Umowa obowiązuje od 10 grudnia 2020 r. przez okres 12 miesięcy. Okres umowy ulega skróceniu w przypadku wyczerpania limitu stron.
Jak prawidłowo ująć taką sytuację w księgach biblioteki?
Jaką część kwoty przypisać na rozliczenia międzyokresowe kosztów?

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.
Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Faktura na przełomie roku

Instytucja kultury otrzymała w styczniu 2015 r. fakturę za usługę wykonaną w grudniu 2014 r. Faktura wystawiona jest z datą styczniową.

  • Jak zaksięgować taką fakturę?

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury

W IV kwartale 2013 r. biblioteka poniesie koszty dotyczące roku przyszłego:

  • składek na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia majątkowego środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych,
  • prenumeraty czasopism.

Koszty te, ze względu na zasadę istotności, powinny być zaksięgowane na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne”. Jak prawidłowo zaksięgować te wydatki w księgach roku obecnego i przyszłego?