Prawo pracy

W dziale Prawo pracy znajdą Państwo porady dotyczące wynagrodzeń pracowników, czasu pracy, prawa do świadczeń i urlopów, obowiązków instytucji kultury jako pracodawcy.

Liczba artykułów w dziale: 719

Dodatek funkcyjny a maksymalna wysokość nagrody rocznej dla głównego księgowego

Pytanie Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego? Tak, dodatek funkcyjny należy brać pod uwagę, ale nie tyle przy ustalaniu podstawy wysokości nagrody rocznej dla głównego księgowego w instytucji kultury, co przy ustalaniu maksymalnej jej wysokości. Wyjaśnienie Nagroda roczna wypłacana jest w określonej kwotowo wysokości. Jedyne jej ograniczenie wynika z art. 10 ust. 7 […]

Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę

Pracownica odchodzi na emeryturę z dniem 31 stycznia 2023 r. Prawo do kolejnej jubileuszówki nabyłaby 1 maja 2023 r. Dyrektor wie, że można jej wypłacić nagrodę jubileuszową wcześniej, jeśli nie brakuje więcej niż roku. W piśmie do pracownika dyrektor pisał zazwyczaj: „w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu pracy z dniem [...] przyznaję nagrodę w wysokości [...]%”. W tym przypadku nie można tak napisać. Jednak należy w jakiś sposób podać staż pracy, aby było wiadomo, na jakiej podstawie dyrektor przyznaje nagrodę w wysokości 150% pensji.
Jak zatem sformułować pismo dyrektora w tej sprawie? Czy można napisać, że nagroda przyznana jest pracownicy wcześniej ze względu na jej przejście na emeryturę?

Przerwany zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Pracownik instytucji kultury 7 listopada 2022 r. uległ wypadkowi w pracy — złamał nogę. Przedstawił zaświadczenie lekarskie za okres od 8 do 17 listopada. Za te dni instytucja kultury wypłaciła zasiłek chorobowy w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego. Od 18 do 31 listopada pracownik przebywał na planowanym urlopie wypoczynkowym, a od 1 grudnia 2022 r. nadal przebywa na zasiłku chorobowym.
Czy pracownikowi po urlopie należy się kontynuacja zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Pytania dotyczą zatrudnienia i obowiązków głównego księgowego w instytucji kultury.
Czy osoba, która pracuje w księgowości gminnego ośrodka kultury (GOK) 1,5 roku i ma wyższe studnia ekonomiczne, może być zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w GOK, czy też należy ją zatrudnić jako p.o. głównego księgowego do czasu osiągnięcia 3 lat stażu w księgowości? Pracownik w czasie zatrudnienia w instytucji szkolił się w tym zakresie i zdaniem dyrektora warto go zatrzymać w zakładzie pracy.
Czy główny księgowy, który jest zatrudniony w bibliotece publicznej na 1/2 etatu, może naliczać płace?

Zasiłek przedemerytalny z ZUS a odprawa emerytalna

Pracownik instytucji kultury pobiera zasiłek przedemerytalny.
Czy w aktach osobowych powinna być zamieszczona informacja z ZUS o pobieraniu takiego świadczenia?
Skoro zasiłek przedemerytalny ustaje w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego, to czy w takim przypadku pracownikowi będzie się należała odprawa emerytalna?

Nagroda jubileuszowa i odprawa dla kadry zarządzającej

Instytucja kultury, która zatrudnia m.in. pracowników w wieku okołoemerytalnym, planuje wprowadzić do regulaminu wynagradzania następujące zapisy dotyczące odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji kultury. Będą one korzystniejsze od wskazanych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • „pracownikowi zatrudnionemu przez co najmniej 25 lat przysługuje odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia”;
  • „po 45 latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

Czy można wprowadzić takie zmiany w regulaminie?
Czy takie zapisy będą dotyczyć także osób zarządzających zakładem pracy, czyli dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego, czy też dla kadry zarządzającej trzeba stworzyć osobne regulacje w tym zakresie?

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Dodatek stażowy w podstawie godzin nadliczbowych

Muzeum zatrudniło na 1/2 etatu opiekuna ekspozycji. W jednym miesiącu pracownik przekroczył limit swoich godzin i wypłacono mu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przeliczone według stawki wynagrodzenia zasadniczego podzielonego przez liczbę godzin, które pracownik był zobowiązany przepracować. Dodatek stażowy wypłacono w wysokości 20% po wyliczeniu od podstawy wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.
Czy prawidłowo policzono wynagrodzenie, nie ujmując dodatku stażowego w podstawie godzin ponadwymiarowych?

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

W bibliotece zatrudnione są tylko dwie osoby. Jedna z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.
Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować w soboty, przy założeniu, że poniedziałek będzie miał wolny, od wtorku do czwartku będzie pracował po 8 godzin, w piątek — 7 godzin, a w sobotę 4 godziny, tak, aby zachowany był pięciodniowy i 35-godzinny tydzień pracy dla tego pracownika?
Jeśli pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymał zgodę od lekarza medycyny pracy, że może pracować 8 godzin na dobę i w godzinach nadliczbowych, czy oznacza to, że musi pracować 8 godzin dziennie, czy może pracować po 8 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. gdy drugi pracownik jest na urlopie)?

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Zdarza się, że po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi instytucji kultury częściej niż co 5 lat
  • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury
  • W regulaminie wynagradzania można regulować zasady wypłaty nagrody jubileuszowej korzystniej niż w ustawie o działalności kulturalnej

Czy w podstawie odprawy emerytalnej ujmuje się nagrodę roczną?

Pracownik w tym roku otrzymał nagrodę roczną (nagroda jest uznaniowa), a od 28 września br. przeszedł na emeryturę.
Czy nagrodę tę należy wliczyć do odprawy emerytalnej (trzymiesięczne wynagrodzenie)?