Prawo pracy

W dziale Prawo pracy znajdą Państwo porady dotyczące wynagrodzeń pracowników, czasu pracy, prawa do świadczeń i urlopów, obowiązków instytucji kultury jako pracodawcy.

Liczba artykułów w dziale: 745

Dodatek stażowy wypłacany obok zasiłku chorobowego

W instytucji kultury za okresy choroby pracownika wypłaca się dodatek stażowy obok zasiłku chorobowego w pełnej wysokości.
Czy, wyliczając podstawę do wymiaru zasiłku, należy uwzględnić dodatek stażowy?

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy

W regulaminie biblioteki publicznej nie ma informacji o nagrodach dla pracowników instytucji kultury. Dyrektor, przyznając nagrodę pracownikowi, powołuje się na art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Opisuje, za jakie osiągnięcia przyznaje nagrodę, i taki dokument przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Czy powoływanie się jedynie na ten przepis jest wystarczające, czy też konieczne jest umieszczenie szczegółowego zapisu dotyczącego zasad przyznawania nagród w regulaminie wynagradzania?
Czy dyrektor może przyznać jednemu pracownikowi nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy kilkakrotnie w ciągu jednego roku?

Uprawnienia rodzicielskie dyrektora instytucji kultury po zmianach

Dyrektor instytucji kultury, powołana dwa lata temu przez organizatora, przedłożyła zwolnienie lekarskie od 20 lutego 2023 r. z literką „B”. Do 24 marca 2023 r. wynagrodzenie chorobowe (100%) płaci instytucja kultury, natomiast od 25 marca 2023 r. zasiłek chorobowy (100%) wypłaca ZUS.
Czy w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora przysługują jej takie same świadczenia jak pozostałym pracownikom?
Czy okresy urlopów związanych z rodzicielstwem należy konkretnie określić jeszcze przed porodem?
Czy mimo złożonego wniosku tylko o zasiłek macierzyński, można przed końcem jego trwania złożyć następny wniosek o zasiłek rodzicielski?
Czy ostatnie zmiany w prawie pracy mają wpływ na uprawnienia rodzicielskie oraz długość urlopów związanych z rodzicielstwem?

Urlop opiekuńczy w instytucji kultury

  • Obecnie pracownik może złożyć wniosek o urlop opiekuńczy
  • Warunki skorzystania z urlopu opiekuńczego są sformułowane dość szeroko
  • Urlopu udziela się na wniosek pracownika i jest on bezpłatny

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

Pracownik domu kultury nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu wolnym od pracy — 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało).
W jakim terminie należy wobec tego wypłacić nagrodę jubileuszową — 7 czy 9 czerwca 2023 r.?

Stawki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury nabył 20 listopada 2018 r. prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Z niewiadomych powodów nagrodę tę wypłacono pracownikowi dopiero w styczniu 2019 r.
Czy, aby zachowany został termin 5 lat i zwolnienie z opłacania składek ZUS, nagrodę jubileuszową za 40 lat należy wypłacić 20 listopada 2023 r., czy w styczniu 2024 r.?

Czas pracy w podróży służbowej

Gminny ośrodek kultury (GOK) organizuje wycieczki dla dzieci i seniorów. Ostatnio zorganizowano dla dzieci następującą: wyjazd o 06:00 (podróż trwała 5 godzin), od 11:00 przez 7 godzin — wizyta w parku rozrywki, a od 18:00 do 23:00 (5 godzin) — droga powrotna. Godziny nocne w zakładzie pracy obowiązują od 23:00 do 07:00. Na ten dzień 8 pracowników opiekujących się 40 dziećmi ma zaplanowany czas pracy od 09:00 do 17:00.
Jak rozliczyć czas pracy na wycieczce?
W jaki sposób zrekompensować czas pracy, aby uniknąć płacenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Okresy choroby w świadectwie pracy niepełnoetatowca

Pracownica zatrudniona jest w bibliotece na 1/5 etatu.
Jak wpisać do jej świadectwa pracy okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Czy należy podać wszystkie dni zwolnienia (tj. tak jak wystawiono na tzw. L4), czy tylko te pojedyncze dni, w które pracownica powinna świadczyć pracę?

Odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę

W czerwcu 2023 r. pracownikowi kończy się umowa na czas określony. Pracownik oświadczył, że nie podpisze już kolejnej umowy. W lipcu nabędzie prawa emerytalne.
Czy w dniu, w którym pracownik otrzyma emeryturę i zwróci się do zakładu pracy o wypłatę odprawy emerytalnej, instytucja ma mu ją wypłacić?

Kontrola trzeźwości pracowników — dodatkowa dokumentacja RODO

Dyrektor teatru zdecydował się na wprowadzenie samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników. Ma świadomość, że w wyniku wprowadzonej kontroli będzie pozyskiwał i przetwarzał dane szczególne o stanie psychofizycznym pracownika.
Jakie przepisy wewnętrzne związane z RODO należy wprowadzić i jakie upoważnienia przygotować dla pracowników dokonujących kontroli trzeźwości?

Niezłożenie oświadczenia o dochodach — czy pozbawia pracownika do świadczeń z ZFŚS

Instytucja kultury ma zapisy w regulaminie ZFŚS, z których wynika m.in., że niezłożenie oświadczenia o dochodach do 30 marca każdego roku za rok poprzedni jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym.
Czy taki zapis w regulaminie jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)?
Czy jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach, można nie przyznać mu świadczenia typu „”czasy pod gruszą”?