Prawo pracy

W dziale Prawo pracy znajdą Państwo porady dotyczące wynagrodzeń pracowników, czasu pracy, prawa do świadczeń i urlopów, obowiązków instytucji kultury jako pracodawcy.

Liczba artykułów w dziale: 822

Kurs języka obcego dla dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zapisać się na roczny kurs z języka angielskiego. Koszty kursu w całości ma pokryć instytucja ze środków własnych.
Czy wobec dyrektora stosuje się takie same przepisy jak wobec pozostałych pracowników, a więc kurs odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy?
Kto w przypadku dyrektora jest pracodawcą i kto powinien podjąć taką decyzję?
Jeśli dyrektor sam zdecyduje się na odbycie kursu, to w jaki sposób powinien opisać fakturę i zlecić wypłatę środków?

Norma w równoważnym systemie czasu pracy

Instytucja kultury chce w regulaminie pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy określić dobową normę czasu pracy oraz możliwość jej wydłużenia do 12 godzin.
Czy poprawny będzie zapis, że czas pracy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do soboty obejmującym 1-miesięczny okres rozliczeniowy?

Korekta ZFŚS za emeryta, który wrócił do pracy w instytucji

Instytucja kultury zwiększa odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego emeryta, nad którym sprawuje opiekę socjalną. Od 30 stycznia 2023 r. pracownik przeszedł na emeryturę, a 19 września 2023 r. ponownie podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy. Odpis zwiększający na emeryta naliczono od 30 stycznia 2023 r. do końca 2023 r. i w wyliczonej w ten sposób kwocie przelano na rachunek bankowy ZFŚS.
Czy w wyniku ponownego zatrudnienia emeryta należy dokonać korekty na koniec roku w związku z naliczeniem zwiększonego odpisu (tj. czy powinien być liczony tylko okres od 30 stycznia do 18 września 2023 r., gdy emeryt nie pracował u tego pracodawcy)?
Jeśli powinna nastąpić korekta w odpisie na emeryta, to czy istnieje możliwość dokonania zwrotu przelanych w 2023 r. środków na rachunek bankowy w bieżącym roku?

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Ruchomy rozkład czasu pracy

Pracownicy instytucji kultury pracują w podstawowym systemie czasu pracy w rozkładzie ruchomym od poniedziałku do piątku. Sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy. Jednak gdy instytucja organizuje imprezy, pracują w dni wolne, które są rekompensowane czasem wolnym.
Czy w instytucji kultury 35-godzinny wypoczynek tygodniowy musi przypadać w niedzielę (często jest to niemożliwe ze względu na imprezy przypadające w ten dzień)?
Czy poniższy przykładowy rozkład pracy jest dozwolony, gdy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w niedzielę?

Długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika emeryta

Pracownik emeryt zatrudniony jest w bibliotece na ½ etatu. Od 11 grudnia ub.r. miał być na dwutygodniowym urlopie. Niestety 9 grudnia uległ wypadkowi w domu i od tego czasu stale przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ostatniego dnia stycznia 2024 r. otrzymał zaświadczenie o ukończeniu leczenia i stawił się po skierowanie na badanie lekarskie, ale następnego dnia wpłynęło kolejne zwolnienie lekarskie, które przedłużane jest aż od tej pory. Z informacji od pracownika pracodawca wie, że za pierwszym razem nie otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o zdolności do powrotu do pracy. Pracownik sporadycznie pojawia się w bibliotece i informuje, że wybiera się ponownie do lekarza, ale nie przedstawił do tej pory orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
Jeżeli okaże się, że pracownik kilkukrotnie korzystał z badania, kto poniesie koszty leczenia, jeżeli skierowanie wystawiono tylko raz?
Czy pracownikowi będącemu na emeryturze przysługuje prawo do przebywania na zwolnieniu lekarskim do pół roku?
Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli pracownik wróci z zaświadczeniem o niedopuszczeniu do powrotu do pracy?
Czy pracodawca ma prawo pracownikowi, któremu przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, wręczyć wypowiedzenie w dniu, w którym powinien stawić się w pracy, a pracownik ten oznajmi wprost, że idzie do lekarza po kolejne zwolnienie lekarskie?
Co zrobić, jeżeli pracownik nie podpisze potwierdzenia odbioru wypowiedzenia?

Zwiększenie funduszu nagród

W bibliotece samorządowej tworzony jest (zgodnie z regulaminem) fundusz nagród w wysokości od 5% do 10% z planowanych wynagrodzeń osobowych. Nagrody mają charakter uznaniowy i wypłacane są w listopadzie danego roku. Na 2024 r. w planie finansowym zaplanowano 7% na nagrody. Ze względu na wyrównanie wynagrodzeń pracowników w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej i brakiem podwyżek instytucja chce zrekompensować wynagrodzenie pracowników merytorycznych.
Czy w związku z tym w trakcie roku może zwiększyć, przesuwając środki z zakupów, kwotę na nagrody a jeśli tak, to o ile?

Wprowadzenie różnych systemów czasu pracy

Czy w instytucji kultury, w której nie ma regulaminu pracy ani nie działają związki zawodowe, system równoważnego czasu pracy wprowadza się obwieszczeniem dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników, czy też jest to wyłączna decyzja dyrektora?
Czy w tym samym obwieszczeniu można dodać zapis, że w przypadkach uzasadnionych organizacją oraz miejscem wykonywania pracy wprowadza się możliwość stosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
Czy systemem równoważnego czasu pracy można objąć wyłącznie instruktorów, a pracowników biblioteki wchodzącej w skład ośrodka kultury pozostawić w systemie podstawowym?
Czy wprowadzenie tych rozwiązań wymaga uzyskania opinii organizatora (jednostki samorządu terytorialnego)?

Czas pracy na warsztatach

Dwie pracownice instytucji kultury będą prowadzić 3-dniowe wyjazdowe warsztaty taneczne dla około 10 dzieci. Godziny nocne obowiązujące w tej instytucji to 23:00–07:00. Codzienny grafik pracy pierwszej z pracownic to: poniedziałek, środa i piątek od 09:00 do 17:00, wtorek od 11:00 do 19:00, czwartek od 08:00 do 16:00, a drugiej: poniedziałek i wtorek od 12:00 do 20:00, środa i piątek od 08:00 do 16:00, czwartek od 13:00 do 21:00. Obie opiekunki objęte są ruchomym rozkładem czasu pracy.
Jak rozliczyć czas pracy tych osób, żeby nie powstały nadgodziny?
Czy powinny napisać wniosek do pracodawcy o zmianę godzin pracy na czas prowadzenia warsztatów, np. jedna od 07:00 do 15:00, a druga od 15:00 do 23:00, i naprzemiennie sprawować opiekę nad dziećmi?
A co z czasem, kiedy dzieci śpią, czyli od 23:00 do 07:00? Czy czas opieki w nocy też należy liczyć jako czas pracy?

Zwrot nienależnego pracownikowi świadczenia urlopowego

Samorządowa instytucja kultury nie tworzy ZFŚS, tylko wypłaca świadczenie urlopowe w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Przepisy mówią o zwrocie świadczenia urlopowego, gdy 14-dniowy okres urlopowy przerywa choroba pracownika.
Czy w regulaminie przyznawania tego świadczenia można zapisać, że pracodawca nie będzie egzekwował zwrotu wypłaconego świadczenia, jeżeli przerwa w urlopie nie jest spowodowana z winy pracownika?

Czy pracownikowi instytucji kultury można przyznać dwa dodatki specjalne?

Czy instytucja kultury może przyznać pracownikowi więcej niż jeden dodatek specjalny z tytułu powierzenia wykonywania dodatkowych czynności w różnym zakresie?

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Pracownik jest zatrudniony w instytucji kultury nieprzerwanie od 1 lipca 2022 r. i otrzymuje wynagrodzenie minimalne. W grudniu 2023 r. korzystał z dwudniowego urlopu z powodu siły wyższej, zaś w lutym 2024 r. przez jeden dzień chorował.
Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika?
Czy za dwa dni urlopu należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenie faktycznie wypłacone czy zasiłek wyrównać do kwoty minimalnej, która się zmieniła od 1 stycznia 2024 r.?