Prawo pracy

W dziale Prawo pracy znajdą Państwo porady dotyczące wynagrodzeń pracowników, czasu pracy, prawa do świadczeń i urlopów, obowiązków instytucji kultury jako pracodawcy.

Liczba artykułów w dziale: 677

Indywidualna praca artystyczna

Pracownicy instytucji kultury pracują w przerywanym systemie czasu pracy z jedną przerwą nieprzekraczającą 5 godzin.
Czy w instytucji kultury dopuszczalne jest wprowadzenie indywidualnej pracy artystycznej polegającej na wykonywaniu przez pracownika pracy indywidualnej nad repertuarem poza zajęciami zespołowymi w miejscu i czasie przez niego wybranym?
Jak ocenia się kwestię miejsca pracy w razie ewentualnego wypadku przy pracy pracownika w czasie wykonywania indywidualnej pracy?

Czas pracy kierowcy

Oddelegowany w podróż służbową pracownik merytoryczny instytucji kultury wraz z kierowcą wyruszył w drogę 9 lutego o 07:30. Obaj na miejsce docelowe dotarli o 19:30. Następnego dnia pracownik merytoryczny wykonywał obowiązki służbowe, a kierowca pracował za kierownicą od 07:30 do około godziny 13:00, kiedy to samochód uległ awarii i został przetransportowany do siedziby instytucji (o 24:00). Od 13:00 kierowca nie prowadził wprawdzie pojazdu, ale sprawował nadzór nad jego przewozem na lawecie. Normy czasu pracy zostały wówczas przekroczone.
Obaj pracownicy stawili się do pracy następnego dnia po 11 godzinach od zakończenia delegacji. Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 07:30 do 15:30.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Niedzielna praca rodzica małego dziecka w muzeum

Pracownica zatrudniona jest w muzeum na pełny etat.
Czy może pracować w niedzielę, jeżeli ma małe dziecko, czy też przepisy zabraniają takiej pracy?

Urlop przy 12 godzinach pracy

Pytania dotyczą urlopu wypoczynkowego pracowników ochrony, którzy pracują w równoważnym czasie pracy stale po 12 godzin według grafiku. Nie ma możliwości rozliczyć/zaplanować urlopu na krócej niż 12 godzin, bo pracują oni na jednej zmianie, wymieniają się i zawsze pracują 12 godzin.
Zaległy urlop pracownika wynosi 96 godzin, a bieżący to 208 godzin. Dzieląc sumę tych godzin przez 12 otrzymujemy 25,33 dnia urlopu. Czy należy zaokrąglić ten wynik do 26 dni urlopu?
Pracownik ma 116 godzin zaległego urlopu, bieżący wynosi 208 godzin. Suma tych godzin dzielona przez 12 to 27 dni. Pracownik twierdzi, że w minionym roku miał 27 dni, chociaż z jego obliczeń wychodziło 27,66 dnia (124 + 208 = 332 / 12 = 27,66), ale nie zostało to zaokrąglone i że w związku z tym w 2022 r. jest stratny o 1 dzień.
Jeśli pracownikowi zostało np. 6 godzin nierozliczonego urlopu, to jak należy to ująć w świadectwie pracy? Ile wykazać dni wykorzystanego urlopu lub jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop wpisać?

Na co powinna zwrócić uwagę instytucja kultury, zatrudniając uciekających z Ukrainy?

  • W związku z napływem obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzono nową, prostą i bezpłatną procedurę zatrudnienia Ukraińców
  • Instytucja kultury może zatrudniać Ukraińców na dotychczasowych zasadach lub poprzez zgłoszenie zatrudnienia na portalu praca.gov.pl
  • Przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy obowiązki pracodawcy są takie same, jak przy zatrudnieniu Polaka

Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy

Zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownikowi za jego pracę w sobotę (ewentualnie niedzielę) został zaplanowany dzień wolny. Jednak w zaplanowanym dniu przebywał on na zwolnieniu lekarskim.
Jak to prawidłowo ująć w ewidencji czasu pracy? Czy potraktować ten dzień jako dzień wolny, czy jako pobyt na zwolnieniu lekarskim?

Pracownik powołany na dyrektora instytucji kultury — czy może wykorzystać zaległy urlop z umowy o pracę?

Pracownik centrum kultury został powołany na 5 lat na stanowisko jego dyrektora. W związku z powołaniem organizator sugerował rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. Pracownik postanowił wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji dyrektora — zostało mu 6 dni niewykorzystanego urlopu z tytułu umowy o pracę.
Czy w związku z tym należy zawrzeć porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu pracowniczego po powrocie z urlopu bezpłatnego? Na jakiej podstawie prawnej?
Czy dyrektor może wykorzystać ten urlop z czasów gdy był pracownikiem? Czy fakt, że wciąż jest to ta sama osoba i ten sam pracodawca, tylko inna forma zatrudnienia (wcześniej umowa o pracę, a obecnie — powołanie), ma w tym przypadku znaczenie?

Dodatek funkcyjny określony procentowo w umowie o pracę

W zawartej kilka lat temu umowie o pracę zamieszczono zapis, że pracownikowi należy się dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego (stanowisko kierownicze). W regulaminie wynagradzania instytucji jest natomiast zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Od czasu podpisania umowy wynagrodzenie pracownika kilka razy było zwiększane, ale dodatek funkcyjny nie był liczony 25% od zasadniczej, tylko określany kwotowo (nie było to 25%). Pracownik zmianę warunków płacy każdorazowo podpisywał.
Czy w związku z tym zapisy umowy o pracę są wiążące i należy przy każdej zmianie wynagrodzenia przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego?

Różne godziny rozpoczynania pracy

Dom kultury chce zatrudnić na pełen etat pracownika odpowiedzialnego za planowanie, organizację i przeprowadzanie warsztatów plastycznych, realizację wystaw stałych i czasowych oraz organizację i planowanie wydarzeń kulturalnych. Będzie on pracować w godzinach od 07:30 do 15:30, jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba, aby warsztaty prowadził on w godzinach popołudniowych. Nie można tego ustalić z wyprzedzeniem, ponieważ zależy to od bieżących potrzeb instytucji.
Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawierać informację o możliwych innych godzinach pracy, czy jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą? Zawsze będzie to 8 godzin dziennie.

Miejsce przechowywania skierowań na badania wstępne, kontrolne i okresowe

Czy w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?

Nagroda roczna dla pracownika zatrudnionego na czas określony

W regulaminie instytucji kultury jest zapis: „Pracownicy nabywają prawo do nagrody rocznej po przepracowaniu u pracodawcy roku kalendarzowego. Wypłata nagrody rocznej następuje na podstawie oceny całokształtu pracy i sytuacji posiadania przez GOK wystarczających środków finansowych. Wysokość środków finansowych na nagrody określa pracodawca w porozumieniu z głównym księgowym, w oparciu o analizę ekonomiczną wykorzystania funduszu płac. Nagroda ta nie może być mniejsza niż miesięczna płaca zasadnicza”.
Czy pracownikowi, który był zatrudniony na czas określony, a jego stosunek pracy zakończył się 31 grudnia 2021 r., należy wypłacić nagrodę roczną?

Podwyżka dla dyrektora i pozostałych pracowników a rewaloryzacja płac

W regulaminie wynagradzania instytucji kultury zapisano, że wynagrodzenie pracownika podlega corocznie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem.
Czy dyrektorowi instytucji kultury na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania o waloryzacji płac także należy waloryzować wynagrodzenie, uwzględniając ograniczenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego określonego w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy waloryzacja wynagrodzenia dla dyrektora zależy od decyzji organizatora i to on ją przyznaje?
Czy gdy wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługuje waloryzacja, a jeśli tak, to czy w pierwszej kolejności należy dostosować wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę, a potem dokonać waloryzacji? Czy też wynagrodzenie grudniowe należy najpierw podnieść o wskaźnik waloryzacji, co będzie skutkowało wyższym wynagrodzeniem i wtedy nie będzie potrzeby podnosić płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia?