środki trwałe

Przekazanie budynku instytucji

Instytucja kultury po kilkunastu latach funkcjonowania przeprowadza się do nowo wybudowanego budynku.
Czy jeżeli otrzyma nowy budynek protokołem, to będzie to jej mienie wydzielone, czy też należy go księgować jako środek trwały i międzyokresowe rozliczenie przychodów?

Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Panele słoneczne i kino mobilne a klasyfikacja środków trwałych

Instytucja kultury (niebędąca podatnikiem VAT) dokonała instalacji paneli słonecznych o mocy 10 kW. Budynek instytucji należy do organizatora (na podstawie umowy użyczenia). Czy w związku z tym jest to inwestycja w obcym środku trwałym i amortyzacja paneli to stawka 10%?
Jak prawidłowo zakwalifikować mobilne kino plenerowe o wartości 70 000 zł? Który dział, klasa, podklasa, symbol KŚT? Jaką stawkę amortyzacji przyjąć?

Plac zabaw nie może być jednym obiektem inwentarzowym

Centrum kultury posiada w ewidencji środków trwałych plac zabaw (huśtawki, ławki, piaskownice, karuzele itp.). Przekazany instytucji przez wójta gminy obiekt jest już całkowicie zamortyzowany. W ewidencji elementów składowych placu zabaw nie widniała dotychczas nawierzchnia bezpieczna (miękkie maty). Obecnie instytucja zakupiła bezpieczne gumowe maty przerostowe, które mają zastąpić zużytą nawierzchnię. Ich koszt to 4000 zł.
Czy zakup mat powinien zwiększyć wartość placu zabaw, czy też należy zakwalifikować go do pozostałych środków trwałych (zgodnie z polityką rachunkowości należy on do grupy zakupów o wartości poniżej 10 000 zł)?

Dotacja celowa z budżetu obywatelskiego

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Nieodpłatne przekazanie środka trwałego bibliotece

Biblioteka w ramach zarządzenia prezydenta miasta otrzymała od organizatora składniki majątkowe (kanapy i fotele oraz przebudowę pomieszczeń). Jednocześnie w zarządzeniu biblioteka została zobowiązana do zaksięgowania otrzymanych środków jako środków trwałych w ewidencji bilansowej (na podstawie dokumentu OT — przyjęcie nowego środka trwałego). Dotychczas biblioteka otrzymywała środki trwałe na podstawie umowy użyczenia, a następnie wprowadzała je do ewidencji pozabilansowej jako obce środki trwałe. Czy, aby otrzymane środki trwałe (fotele i kanapy) można było uznać za własność instytucji, konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. umowy darowizny)?
Biblioteka nie jest właścicielem lokalu (nie ma w ewidencji bilansowej ani pozabilansowej tej nieruchomości). Pomieszczenia udostępnia jej organizator na podstawie umowy użyczenia. W jaki sposób należy zaksięgować środek trwały w postaci prac budowlanych w budynku polegających na wykonaniu „Strefy chillout” (połączenie pomieszczeń, instalacja ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, instalacja rolet)? Czy należy uznać to za ulepszenie środka trwałego, które zwiększa wartość początkową nieruchomości?

Dokumentacja projektowa a wartość środka trwałego

Instytucja kultury mieści się w budynku należącym do organizatora i planuje przebudować kotłownię węglową na gazową. Inwestycja ta zostanie sfinansowana z dotacji celowej od organizatora. Instytucja posiada już fakturę na wykonanie projektu przeprowadzenia instalacji gazowej.
Jak przeprowadzić ewidencję księgową inwestycji w budynku?
Czy fakturę należy zaksięgować na koncie środków trwałych w budowie, czy też na koncie kosztów rodzajowych?

Amortyzacja połowy środka trwałego

Instytucja kultury otrzymała od urzędu miasta nieodpłatnie środki trwałe, w tym 1/2 budynku wraz z wyposażeniem (urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz inne). Część z tych środków trwałych została już przez instytucję całkowicie zamortyzowana. Następnie instytucja otrzymała pozostałą część budynku, a także wyposażenie.
Czy powinna zwiększyć wartość tych środków do wartości godziwej podanej w umowie?
Jak obecnie zaksięgować środek trwały, który dotychczas był zaewidencjonowany jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

Gmina przekazała bibliotece miejskiej dokumentem PT (protokół przekazania) wyposażenie (regały oraz biurko) o wartości około 28 400 zł. Nie ma podanej wartości każdego mebla oddzielnie ani liczby regałów. W gminie wyposażenie to było zaksięgowane na koncie 011 „Środki trwałe”.
Czy biblioteka może zaksięgować wyposażenie na koncie „Pozostałe środki trwałe” i sama oszacować wartość poszczególnych regałów i biurka?
Czy powinna zwiększyć fundusz jednostki?

Sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego

Instytucja kultury, która nie jest zarejestrowana na potrzeby VAT, planuje sprzedać środek trwały otrzymany kilkanaście lat temu od organizatora. Środek ten był wprowadzony do ksiąg na konto 010 „Środki trwałe” i 800 „Fundusz instytucji kultury”, a następnie amortyzowany. Amortyzację zakończono już kilka lat temu.
Jak teraz powinna wyglądać ewidencja sprzedaży tego środka trwałego?
Czy z tytułu sprzedaży instytucja powinna wystawić fakturę?
Czy księgowanie na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury” pozostaje nawet w momencie sprzedaży środka trwałego?

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta proporcji

Teatr prowadzi sprzedaż opodatkowaną — sprzedaje bilety na spektakle odbywające się w jego siedzibie ze stawką VAT 8% (wyłącznie usługa wstępu na spektakle). Na spektakle wystawiane przez teatr poza jego siedzibą sprzedaż jest zwolniona z VAT.
Do scenografii wystawienia premierowego w marcu 2021 r. teatr kupił bieżnię. Zakup ten dotyczył w 100% sprzedaży opodatkowanej i VAT od zakupów odliczono w całości. Teatr w lipcu 2021 r. wystawił fakturę ze stawką zwolnioną za spektakl poza swoją siedzibą. Była to dla instytucji jedyna sprzedaż zwolniona w 2021 r. Od lipca ub. r. wspomnianego spektaklu już nie wystawiano poza siedzibą teatru — nie sprzedawano więc na niego biletów. Nastąpiła zmiana celowości środka trwałego.
Jak ująć zmianę przeznaczenia środka trwałego w korekcie rocznej VAT, a następnie dokonać 5-letniej korekty odliczenia VAT środka trwałego?

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?