środki trwałe

Nieodpłatne otrzymanie składników majątku o niskiej wartości

Organizator protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał nieodpłatnie instytucji kultury używane głośniki. Wartość mienia według protokołu to 3000 zł. U organizatora sprzęt ten nie stanowił środków trwałych i był zaliczony w koszty bezpośrednio w dniu zakupu — nie podlegał amortyzacji.
Jak zaksięgować otrzymane głośniki w instytucji kultury, jeśli nie będą one stanowić środków trwałych w instytucji kultury?

Kto podpisuje dokumenty OT i LT?

W instytucji kultury działa komisja ds. wyceny oraz komisja ds. likwidacji składników majątku ruchomego.
Jak postępować w przypadku nieprzydatnych wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli nie następuje ich fizyczna likwidacja, a jedynie wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych?
Kto powinien podpisywać dokumenty:

  • OT — Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (obecnie podpisują członkowie zespołu przyjmującego oraz osoba odpowiedzialna za ten środek),
  • LT — Likwidacja środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych (obecnie podpisują członkowie zespołu likwidującego oraz osoba zatwierdzająca likwidację)?

Darowizna zabytków kultury technicznej

Instytucja kultury otrzymała na podstawie umowy darowizny od kopalni węgla kamiennego wycofane z eksploatacji składniki rzeczowe stanowiące złom, będące w ewidencji majątkowej kopalni. Ich wartość netto według wyceny kopalni waha się od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Te składniki rzeczowe zostały przekazane wyłącznie w celu przeznaczenia ich jako zabytek kultury technicznej. Będą pełniły rolę elementów małej architektury zewnętrznej. Zgodnie z polityką rachunkowości instytucja kultury przyjmuje składniki majątku o wartości:

  • ponad 10 000 zł na stan środków trwałych,
  • od 3500 zł do 9999,99 zł na stan pozostałych środków trwałych,
  • od 500 zł do 3499,99 zł na stan środków niskocennych.

Jak należy zaewidencjonować otrzymaną darowiznę składników rzeczowych? Czy jako środki trwałe, pozostałe środki trwałe i niskocenne środki trwałe, czy też może jako eksponaty i przyjąć do ewidencji jako dobra kultury? Czy instytucja kultury może dokonać własnej wyceny otrzymanych składników rzeczowych?

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?

Dotacja celowa na przebudowę oraz zakup środków trwałych i wyposażenia

Biblioteka otrzyma w tym roku dotację celową z Instytutu Książki na realizację zadania polegającego na przebudowie jej siedziby i zakupie wyposażenia. W ramach projektu planowane jest nabycie zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia stanowiącego w myśl polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe (poniżej 10 000 zł). W umowie dotacyjnej zapisano, że dotacja może być wykorzystana tylko na zadania majątkowe.
Jak rozliczyć dotację celową i jak zaksięgować poszczególne zakupy, w tym niskocennych środków trwałych, które zakwalifikowane są w całości jako pierwsze wyposażenie?

Rozliczenie kosztów używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury

Instytucja kultury, zwolniona z VAT, posiada samochód osobowy (do przewozu do 9 osób) używany na potrzeby swojej działalności. Czasami udostępnia samochód innemu podmiotowi w ramach umowy. Każdy kilometr używania samochodu odnotowuje się w karcie drogowej samochodu.
Czy w związku z tym instytucja kultury powinna zastosować koszty 75% dotyczące tego samochodu? Jeżeli tak, to w jaki sposób rozliczyć te koszty w podatku dochodowym od osób prawnych?

Inwestycje w obcym środku trwałym

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy na podstawie umowy użyczenia grunty i środki trwałe związane z tymi gruntami w celu prowadzenia działalności statutowej.
Czy instytucja kultury może dokonać inwestycji w obcym środku trwałym i czy takie nakłady będą zasadne, jeżeli umowa trwa tylko do czerwca 2025 r.?

Obiektyw do aparatu fotograficznego może być odrębnym środkiem trwałym

Instytucja kultury zakupiła aparat fotograficzny o wartości poniżej 10 000 zł, a obiektyw powyżej 10 000 zł. Zgodnie z obowiązującą w instytucji polityką rachunkowości środki trwałe powyżej 10 000 zł amortyzuje się w czasie. Obiektyw można wykorzystywać do różnych typów aparatów.
Czy aparat można zamortyzować jednorazowo i odpisać w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a tylko obiektyw amortyzować w czasie?

Dokonywanie wydatków na budowę parkingów na gruntach niebędących własnością gminy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach odniosła się do możliwości finansowania przez gminę budowy parkingów na terenach niebędących jej własnością, ale dostępnych na podstawie umów użyczenia.

Korekta wartości mienia wydzielonego

Według polityki rachunkowości muzeum księguje na koncie 013 środki trwałe niskocenne o wartości od 4001 zł do 10 000 zł. W ubiegłym roku przy przekazywaniu majątku jednostce wyodrębnionej z innego muzeum zaksięgowano zbiorczo na 800 „Fundusz instytucji kultury — mienie wydzielone”, a drugostronnie — 013 „Pozostałe środki trwałe”, w różnych kwotach, tj. nawet na wartości kilkudziesięciozłotowe.
Jak zmienić te księgowania?

Remont czy modernizacja

W wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej dom kultury musi m.in. przebudować dwie ściany w sali, w której prowadzone są zajęcia taneczne. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych to koszt powyżej 80 000 zł brutto. Instytucja pokryje te koszty z funduszu rezerwowego oraz ze środków własnych.
Czy przebudowa ścian na ognioodporne, zabezpieczenie przepustów oraz wymiana drzwi na ognioodporne to remont czy modernizacja?
W jaki sposób zapisać te operacje w księgach?

Rozliczenie dotacji celowej i ujęcie w księgach zakupionego z niej środka trwałego — brutto czy netto?

Samorządowa instytucja kultury rozlicza VAT od zakupu w części. Na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych) otrzymuje dotacje celowe od organizatora bez wskazania w umowie dotacyjnej, czy jest to kwota brutto czy netto. Wartość początkowa środków trwałych (przy założeniu, że jest tylko faktura zakupu) ustalana jest jako wartość netto z faktury plus nieodliczona część VAT. Do tej pory instytucja rozliczała dotacje celowe od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie brutto i takie rozliczenia były przyjmowane bez zastrzeżeń (organizator miał przedstawiane zarówno faktury, ich dekretację, jak i potwierdzenia ich opłacenia).
W jakiej wartości środek trwały powinien znaleźć się w planie finansowym w części „Środki na wydatki majątkowe” — w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Jak rozliczyć dotację celową z organizatorem – w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Czy jeśli organizator nie określi dokładnie sposobu rozliczania dotacji (zarówno podmiotowej, jak i celowej) na nabycie środka trwałego, oraz tego, czy ma to być ujęcie netto czy brutto, to czy wówczas należy stosować zasadę, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę należną sprzedawcy (czyli kwota brutto z faktury)?