środki trwałe

Środki trwałe z projektu

Instytucja kultury wzięła udział w projekcie, w ramach którego otrzymała komplet komputerów mających służyć do przeprowadzania zajęć. Komputery przekazano instytucji protokołem zdawczo-odbiorczym. W umowie dotyczącej użytkowania sprzętu jest zastrzeżenie, że instytucja ponosi koszty eksploatacji, napraw, a w razie zniszczenia – płaci karę. Po okresie trwania projektu komputery przechodzą na własność instytucji.
Czy instytucja powinna przyjąć komputery na stan środków trwałych w momencie przekazania, czy po zakończeniu projektu?
Jak ująć tę operację w księgach?

Koszty poniesione przed podpisaniem umowy o realizację projektu

W 2020 r. instytucja złożyła do urzędu marszałkowskiego projekt dotyczący termomodernizacji budynku ośrodka kultury. Projekt został opracowany i zapłacony w 2019 r. Podpisanie umowy o realizację projektu nastąpiło w listopadzie 2020 r. Koszt projektu jest wydatkiem kwalifikowanym.
Czy prawidłowe jest otworzenie konta „Środki trwałe w budowie” dopiero w momencie podpisania umowy?

Nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej

Na podstawie uchwały zarządu powiatu i protokołu przekazania muzeum otrzymało nakłady poniesione na przebudowę budynku muzealnego w kwocie 0,5 mln zł. Kwotę tę zaksięgowano na zwiększenie wartości środka trwałego oraz na rozliczenie międzyokresowe przychodów.
Jak ująć tę wartość w deklaracji CIT-8? Czy jednorazowo całą wartość w danym roku sprawozdawczym, czy sukcesywnie zgodnie z naliczaną amortyzacją w danym okresie sprawozdawczym?

Ewidencja księgowa wykonania makiety na wystawę stałą

Muzeum otrzymało dotację celową 15 000 zł na wykonanie makiety, która będzie częścią ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej. Na ogólny koszt makiety, tj. 15 000 zł, składa się wykonanie projektu i makiety rzeczywistej oraz koszty transportu i montaż.
Jak zaksięgować usługę wykonania makiety?

Zwiększenie wartości budynku instytucji kultury

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora protokołem zdawczo-odbiorczym zwiększenie wartości posiadanego budynku. W protokole organizator określił wartość inwentarzową wykonanych prac w budynku na 200 000 zł oraz dokonane przez niego umorzenie w wysokości 39 000 zł.
Jak instytucja kultury powinna zaewidencjonować przyjęcie środka trwałego w swoich księgach rachunkowych?

Mural jako środek trwały

Czy mural o wartości 55 000 zł wykonany na falochronie, który nie jest własnością instytucji kultury, można przyjąć jako jej środek trwały?

Finansowanie leasingu operacyjnego z oszczędności w dotacji podmiotowej

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury zaoszczędziła środki z dotacji podmiotowej (z której nie można dokonywać zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł).
Czy biblioteka może (po zmianach planu finansowego) zawrzeć na 4 lata umowę leasingu operacyjnego na książkomat (koszt leasingu to kwota 136 000 zł, wartość wykupu po zakończonej umowie finansowej 1% to 1360 zł)? Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy dokonuje leasingodawca.

Parking i budynek gospodarczy instytucji kultury na gruncie organizatora

Instytucja kultury otrzymała grunt od gminy na podstawie umowy użyczenia. Na tym gruncie powstał budynek na potrzeby kulturalne (sfinansowany z projektu unijnego). W projekcie budowlanym na budynek jest także utwardzenie placu przy budynku kostką brukową. Plac ten przeznaczony jest na parking (sfinansowany z osobno pozyskanych środków) i na budynek gospodarczy (sfinansowany ze środków własnych). Budynek został przyjęty jako środek trwały w maju 2019 r. KŚT 1/10/107 ze stawką amortyzacji 2,5%.
Plac z kostką brukową i budynek gospodarczy są w trakcie ukończenia.
Czy będą to odrębne środki trwałe? Jeśli tak, to jak je zaklasyfikować i amortyzować oraz jak prawidłowo ująć to w księgach?

Garaż blaszany jako niskocenny środek trwały

Gminny ośrodek kultury w związku z brakiem miejsca do przechowywania używanych na potrzeby ośrodka przedmiotów kupił blaszany garaż, który postawi obok swojego budynku. Garaż ten nie jest trwale związany z gruntem. Koszt zakupu nie przekroczył 10 000 zł.
Czy instytucja może potraktować go jako wyposażenie i jako takie wprowadzić do ewidencji?
Czy od takiego garażu powinien być płacony podatek od nieruchomości?

Darowizna na zakup sprzętu muzycznego

Instytucja otrzymała darowiznę od fundacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego. Wartość zakupionego sprzętu nie przekroczy 10 000 zł.
Jak prawidłowo zaksięgować otrzymaną darowiznę oraz jak prawidłowo rozliczyćwydatki?
Czy zakupiony sprzęt przyjąć na stan pozostałych środków trwałych?

Zbycie inwestycji przez instytucję kultury bez przetargu

Muzeum miejskie jest właścicielem budynku wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. Muzeum odkupiło tę nieruchomość od banku, na co zgodę wyraził organizator. Budynek — pustostan — od początku nie nadawał się do użytku i wymagał kapitalnego remontu. Zakup oraz wszelkie koszty z nim związane zaksięgowano na koncie 080 jako inwestycje. W 2020 r. muzeum planowało pozyskać fundusze europejskie na rewitalizację budynku. Okazało się jednak, że jako mała jednostka nie może ich pozyskać ze względu na brak zabezpieczenia. Budynek cały czas niszczeje, w związku z tym organizator zaproponował odkupienie go i pozyskanie środków unijnych na remont. Po remoncie miasto sprzeda muzeum odnowiony i zdatny do użytku budynek. Jednak w obecnym stanie budynek nie jest środkiem trwałym, nie dokonywano więc odpisów amortyzacyjnych, ponieważ cały czas jest to inwestycja.
Czy w takiej sytuacji muzeum może sprzedać nieruchomość bez przetargu?

Wymiana uszkodzonych monitorów

W związku z uszkodzeniem 2 z 12 monitorów tworzących obraz multimedialny, muzeum chce zakupić nowe, ale ze względu na brak dostępności takich samych urządzeń — musi wymienić wszystkie. Wartość brutto starych monitorów to 50 000 zł, nowe monitory kosztują 75 000 zł.
Czy należy zlikwidować 2 monitory (zmniejszenie wartości zestawu multimediów), a następnie zwiększyć wartość o nowe monitory?
Czy może wartość monitorów należy odnieść bezpośrednio w koszty?