środki trwałe

Przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją organizatora

Instytucja kultury użytkowała budynek na podstawie umowy użyczenia od gminy, której jest organizatorem. W tym roku przeniosła się do nowej siedziby. W starym budynku pozostały, po porozumieniu z gminą, środki trwałe, które przekazano jej protokołem. Instytucja kultury zakup tych środków finansowała z dotacji celowych. Przekazane środki trwałe nie zostały całkowicie zamortyzowane, więc na koncie przychodów przyszłych okresów widnieją salda odpowiadające niezamortyzowanej wartości środków trwałych.
Jak w takim przypadku powinny wyglądać księgowania?

Jak ustalić wartość użytkowanego budynku?

Gmina — organizator — przekazała instytucji kultury odpłatnie (100 zł/rocznie) budynek wraz z gruntem (aktem notarialnym) w użytkowanie na prowadzenie działalności statutowej. W akcie notarialnym nie wskazano żadnej wartości nieruchomości. Instytucja nie amortyzuje nieruchomości, musi jednak przyjąć ją do ewidencji pozabilansowej jako „Obce środki trwałe”.
Jaką wartość wskazać w tej ewidencji?

Koszty konkursu na koncepcję pawilonu a wartość początkowa środka trwałego

Muzeum ma w planach przeprowadzić konkurs, którego celem jest wybranie najlepszej koncepcji nowego pawilonu ekspozycyjnego.
Efektem rzeczowym realizacji konkursu będzie koncepcja konkursowa, na podstawie której (oraz zaleceń sądu konkursowego) zostanie opracowana dokumentacja projektowa nowego pawilonu — pod warunkiem skutecznych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem lub autorami zwycięskiej pracy konkursowej.
Planowany koszt organizacji konkursu to około 200 000 zł. Kwota ta obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, obsługę administracyjną, zapewnienie sekretarza konkursu, obsługę strony internetowej i mediów społecznościowych związanych z konkursem, ogłoszenie informacji o konkursie w mediach branżowych oraz nagrody dla projektów, które zajmą najwyższe miejsca. Budowa nowego pawilonu zaplanowana jest na lata 2025–2027.
Czy wydatki planowane w ramach tego konkursu będą wydatkami inwestycyjnymi czy bieżącymi?

Dotacja celowa w planie finansowym

Ośrodek kultury otrzymał od organizatora dotację celową na wymianę pieca centralnego ogrzewania w kwocie 80 000 zł.
Jak prawidłowo ująć tę dotację w planie finansowym?

Amortyzacja środka trwałego poniżej 10 000 zł sfinansowanego z dotacji inwestycyjnej

Czy można jednorazowo zamortyzować środek trwały o wartości mniejszej niż 10 000 zł zakupiony z dotacji celowej inwestycyjnej organizatora?

Amortyzacja części budynku

Instytucja kultury prowadziła działalność kulturalną w budynku, który otrzymała od organizatora w 2012 r. Budynek wprowadziła do ewidencji środków trwałych i naliczała amortyzację. W 2018 r. budynek zwrócono prawowitym właścicielom. Środek trwały instytucja kultury przeksięgowała na konto pozabilansowe i zaprzestała amortyzacji, a opłatę za użytkowanie przekazywała właścicielom. W lipcu 2022 r. gmina odkupiła od właścicieli ½ budynku i tę część przekazała na własność instytucji kultury.
Czy jako wartość budynku należy przyjąć kwotę zakupu z aktu notarialnego? Jak należy postąpić z wartością niezamortyzowaną przed oddaniem nieruchomości właścicielom? Czy można amortyzować połowę budynku?

Dekoracje wytworzone na potrzeby wydarzeń artystycznych

Instytucja kultury zakupiła i z chwilą zakupu wprowadziła w koszty wytworzone na potrzeby wydarzeń artystycznych dekoracje (zamówione, wykonane i dostarczone przez firmy zewnętrzne). Nie są one środkiem trwałym, tylko wyposażeniem ewidencjonowanym na koncie 013. Niektóre z elementów dekoracji zużyły się lub uległy zniszczeniu, a pozostałe nadają się do zdemontowania i wykorzystania do kolejnych produkcji.
Jakie kroki organizacyjne, księgowe, ewidencyjne powinna podjąć instytucja, aby elementy dekoracji prawidłowo zlikwidować albo zdemontować z przeznaczeniem na inne produkcje?
Czy należy utworzyć komisję do oceny przydatności składników?
Czy konieczne jest zarządzenie dyrektora o sposobie zakwalifikowania środków, a jeśli tak, to jakie elementy powinno ono zawierać?
Jak księgowo przeprowadzić likwidację nienadających się do użycia dekoracji? Jak ująć w księgach rachunkowych odzyskane materiały ze zdemontowanych dekoracji, które potencjalnie zostaną wykorzystane (jeszcze bez konkretnego wskazania) do wytworzenia nowych dekoracji?
Czy elementy dekoracji bądź materiały powinny zostać poddane wycenie przez biegłego?

Wartość początkowa budynku darowanego instytucji przez gminę

Instytucja otrzymała od gminy w darowiźnie budynek, którego wartość została na nowo oszacowana w akcie notarialnym. Natomiast w protokole przekazania (PT) widnieje wartość dotychczasowego umorzenia.
Czy prawidłowo instytucja przyjęła do ewidencji środków trwałych wartość z aktu notarialnego?

Kolejne ulepszenie środka trwałego

W 2008 r. instytucja przeprowadziła modernizację sali konferencyjnej (m.in. podłogi, ścian). Modernizacja ta jest nadal amortyzowana (stawka 2,5%). W tym roku instytucja przeprowadza kolejną modernizację tych samych elementów tej sali.
Czy amortyzacja modernizacji z 2008 r. powinna być kontynuowana, a obecna modernizacja będzie nowym środkiem trwałym (też 2,5% przez 40 lat)?

Tablice pamiątkowe

Instytucja kultury zleciła wykonanie tablic pamiątkowych o wartości 27 000 zł. Będą one wbudowane na stałe w budynek instytucji, który jest jej siedzibą.
W jaki sposób rozliczyć wydatki na wykonanie tablic pamiątkowych — jako bieżące koszty czy jako zwiększenie wartości budynku?

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją podmiotową

W 2021 r. instytucja kultury nabyła z dotacji podmiotowej środek trwały o wartości 5000 zł (zgodnie z polityką rachunkowości zakwalifikowany do ewidencji środków trwałych). Amortyzację liniową 20% zaksięgowano na koncie 400 „Amortyzacja” w korespondencji z kontem 070 „Umorzenie środków trwałych”. W 2021 i 2022 r. amortyzację ujęto w koszty i weszła ona do wyniku finansowego. Ewidencji nie dokonano poprzez konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, gdyż wpływ dotacji podmiotowej księguje się zapisem: Wn 130 „Rachunek bankowy” / Ma 740 „Dotacja podmiotowa”.
Czy taki sposób księgowania jest prawidłowy?
Jak pokryć amortyzację tego środka trwałego w kolejnych latach?

Przekazanie środka trwałego — telebimu — innej jednostce

Od 2010 r. instytucja jest właścicielem zakupionego z dotacji celowej organizatora telebimu o wartości początkowej 144 000 zł. Obecnie jest on całkowicie zamortyzowany. W momencie zakupu odliczono VAT. Instytucja chce przekazać telebim miejskiemu ośrodkowi sportu (ekran ma stanąć na stadionie).
W jaki sposób przekazać ten środek trwały?
Czy konieczna jest wycena rynkowa?
Jakie skutki podatkowe wiążą się z przekazaniem telebimu?