środki trwałe

Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta proporcji

Teatr prowadzi sprzedaż opodatkowaną — sprzedaje bilety na spektakle odbywające się w jego siedzibie ze stawką VAT 8% (wyłącznie usługa wstępu na spektakle). Na spektakle wystawiane przez teatr poza jego siedzibą sprzedaż jest zwolniona z VAT.
Do scenografii wystawienia premierowego w marcu 2021 r. teatr kupił bieżnię. Zakup ten dotyczył w 100% sprzedaży opodatkowanej i VAT od zakupów odliczono w całości. Teatr w lipcu 2021 r. wystawił fakturę ze stawką zwolnioną za spektakl poza swoją siedzibą. Była to dla instytucji jedyna sprzedaż zwolniona w 2021 r. Od lipca ub. r. wspomnianego spektaklu już nie wystawiano poza siedzibą teatru — nie sprzedawano więc na niego biletów. Nastąpiła zmiana celowości środka trwałego.
Jak ująć zmianę przeznaczenia środka trwałego w korekcie rocznej VAT, a następnie dokonać 5-letniej korekty odliczenia VAT środka trwałego?

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Wynajem instrumentu muzycznego od instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza wynająć skrzypce osobie, która nie uczęszcza do niej na zajęcia muzyczne.
Jak należy zaksięgować wpłatę za taki wynajem i czy należy od tego odprowadzić VAT?

Wcześniejsza spłata rat

Dyrektor biblioteki podpisał umowę na usługi internetowe na 2 lata. W ramach tej umowy biblioteka otrzymała ruter potrzebny do korzystania z Internetu, którego wartość wynosi 354,24 zł. Zakup rozłożono na 24 raty po 14,76 zł. Biblioteka posiada środki na zakup rutera.
Czy może spłacić wszystkie raty za ruter w pierwszym miesiącu jego użytkowania?

Amortyzacja mienia wydzielonego dla instytucji kultury

Powołany 1 stycznia 2021 r. ośrodek kultury w dniu powołania otrzymał od organizatora protokołem przekazania nieruchomość zabudowaną (grunty i budynek). Notarialny akt darowizny został sporządzony dopiero w sierpniu ubiegłego roku.
Czy budynek, który ma ponad 40 lat, powinien zwiększyć fundusz instytucji kultury, czy też powinien być amortyzowany?

Wykorzystanie zysku z lat ubiegłych

Gminny ośrodek kultury każdy rok kończył zyskiem. Rozliczył dotację podmiotową, a jej niewykorzystaną część zwrócił do organizatora — urzędu gminy. Następnie zysk zaksięgowano i wykazano w bilansie na koncie funduszu instytucji kultury, a nie na koncie funduszu rezerwowego. Środki pieniężne są fizycznie zgromadzone na rachunku bankowym.
Jak wykorzystać środki pochodzące z zysku z lat ubiegłych?
Czy można z tych środków dokonać zakupu środków trwałych?

Użytkowanie wieczyste gruntów i budynków

Organizator otrzymał w drodze darowizny aktem notarialnym grunty oraz całkowicie zamortyzowane budynki. Do wartości początkowej nieruchomości dodał koszty aktu notarialnego. Zaksięgował umorzenie w części przypadającej na okres posiadania tych środków trwałych.
Następnie przekazał te grunty i budynki instytucji kultury. Z aktu notarialnego wynika, że organizator ustanowił na nieruchomościach użytkowanie na rzecz instytucji kultury na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem rocznym — w kwocie 1 zł. Wartość przekazanego mienia określono w operacie szacunkowym sporządzonym na okoliczność nabycia majątku przez organizatora.
W przekazanym instytucji PT widnieje wartość początkowa, umorzenie oraz wartość netto każdego środka trwałego oddzielnie.
Czy instytucja powinna przyjąć przekazany majątek jako środki trwałe własne?
Czy wartość środków trwałych powiększyć o koszty aktu notarialnego, na podstawie którego instytucja je otrzymała, oraz kontynuować rozpoczęte przez organizatora umorzenie?
Czy wartość początkową pomniejszyć o umorzenie dokonane przez organizatora?

Środki trwałe z projektu

Instytucja kultury wzięła udział w projekcie, w ramach którego otrzymała komplet komputerów mających służyć do przeprowadzania zajęć. Komputery przekazano instytucji protokołem zdawczo-odbiorczym. W umowie dotyczącej użytkowania sprzętu jest zastrzeżenie, że instytucja ponosi koszty eksploatacji, napraw, a w razie zniszczenia – płaci karę. Po okresie trwania projektu komputery przechodzą na własność instytucji.
Czy instytucja powinna przyjąć komputery na stan środków trwałych w momencie przekazania, czy po zakończeniu projektu?
Jak ująć tę operację w księgach?

Koszty poniesione przed podpisaniem umowy o realizację projektu

W 2020 r. instytucja złożyła do urzędu marszałkowskiego projekt dotyczący termomodernizacji budynku ośrodka kultury. Projekt został opracowany i zapłacony w 2019 r. Podpisanie umowy o realizację projektu nastąpiło w listopadzie 2020 r. Koszt projektu jest wydatkiem kwalifikowanym.
Czy prawidłowe jest otworzenie konta „Środki trwałe w budowie” dopiero w momencie podpisania umowy?

Nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej

Na podstawie uchwały zarządu powiatu i protokołu przekazania muzeum otrzymało nakłady poniesione na przebudowę budynku muzealnego w kwocie 0,5 mln zł. Kwotę tę zaksięgowano na zwiększenie wartości środka trwałego oraz na rozliczenie międzyokresowe przychodów.
Jak ująć tę wartość w deklaracji CIT-8? Czy jednorazowo całą wartość w danym roku sprawozdawczym, czy sukcesywnie zgodnie z naliczaną amortyzacją w danym okresie sprawozdawczym?

Ewidencja księgowa wykonania makiety na wystawę stałą

Muzeum otrzymało dotację celową 15 000 zł na wykonanie makiety, która będzie częścią ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej. Na ogólny koszt makiety, tj. 15 000 zł, składa się wykonanie projektu i makiety rzeczywistej oraz koszty transportu i montaż.
Jak zaksięgować usługę wykonania makiety?

Zwiększenie wartości budynku instytucji kultury

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora protokołem zdawczo-odbiorczym zwiększenie wartości posiadanego budynku. W protokole organizator określił wartość inwentarzową wykonanych prac w budynku na 200 000 zł oraz dokonane przez niego umorzenie w wysokości 39 000 zł.
Jak instytucja kultury powinna zaewidencjonować przyjęcie środka trwałego w swoich księgach rachunkowych?