korekta składek na ZUS

Skutki zwrotu nienależnego wynagrodzenia i korekty deklaracji ZUS przez byłego pracownika

Dyrektor przyznał głównej księgowej, oprócz nagrody rocznej w czerwcu, także premię w grudniu. Sytuacja miała miejsce w latach 2017–2018 r. Główny księgowy nie jest już pracownikiem instytucji. Pracownik zwrócił kwotę brutto z odsetkami we wrześniu 2020 r., a w ślad za tym skorygowano deklaracje ZUS za grudzień 2017 r. oraz za grudzień 2018 r.
Od jakiej kwoty premii: netto czy brutto, należy liczyć odsetki? Jaką stawkę odsetek należało zastosować?
W jakim terminie i czy w ogóle należy zwrócić byłemu pracownikowi skorygowaną kwotę ZUS?
Czy należy zwrócić pobrany nienależnie podatek dochodowy i wykazać go w informacji PIT-11 za 2020 r.?
Czy jest to błąd z lat ubiegłych do wykazania w bilansie?

Korekta składki wypadkowej

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w poprzednim roku samorządowa instytucja kultury powinna złożyć IWA i skorygować składkę wypadkową. IWA wysłano w grudniu 2017 r., a informację o obowiązującej instytucję wysokości składki otrzymano z ZUS w 2018 r. W wyniku korekt powstanie nadpłata składek w ZUS.
Czy instytucja kultury powinna zwrócić wartość nadpłaconych składek organizatorowi, jeśli były one opłacone z dotacji na działalność bieżącą w 2017 r.?
Czy można je zaliczyć jako pozostałe przychody?

Korekta składek na ZUS a finanse instytucji kultury

Pytania dotyczą rozliczenia zwrotu składek na ZUS, które wykazała kontrola w państwowej instytucji kultury, podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W latach 2009–2011 instytucja nadpłaciła składki ZUS, które sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej. Nadpłata składek zostanie ujęta jako przychód w planie finansowym instytucji kultury w roku, w którym wykazała ją kontrola. Skoro zwrócone instytucji kultury składki na ZUS rozliczono w poszczególnych latach z dotacji podmiotowej, to czy oznacza to, że należy je zwrócić na konto organizatora, czy też można je uznać za przychód własny i przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków?
W wyniku błędnych oświadczeń zleceniobiorców instytucja ma do zapłaty zaległe składki do ZUS. Odsetki instytucja zapłaci z własnych środków uzyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym w jednym przypadku część zaległych składek do ZUS oddaje instytucji zleceniobiorca, w drugim — składki za zleceniobiorcę instytucja pokrywa w całości. Czy w obydwu przypadkach można zapłacić zaległe składki do ZUS z dotacji podmiotowej? Czy zleceniobiorca w takim przypadku osiąga przychód do opodatkowania?

Korekta składek ZUS w ewidencji księgowej instytucji kultury

W 2010 r. instytucja kultury zatrudniała na umowę-zlecenie instruktora. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Instytucja kultury potrącała więc tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2013 r. po kontroli ZUS ustalono, że zleceniobiorca (instruktor) podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania zlecenia. Instytucja kultury dokonała stosownej korekty dokumentów oraz zapłaciła zaległe składki ZUS wraz z odsetkami. Niedopłata składek wyniosła:

  1. na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez:
    • zleceniobiorcę — 405,36 zł,
    • zleceniodawcę — 550,44 zł;
  2. z tytułu Funduszu Pracy — 88,20 zł.

Natomiast nadpłata składki zdrowotnej to kwota 36,48 zł. Należne odsetki karne wobec ZUS wyniosły 420 zł. Czy instytucja kultury może wezwać zleceniobiorcę do zwrotu nadpłaconych kwot i w jakiej wysokości? Jak należy zaksięgować korektę składek? Czy należy skorygować PIT-11 i PIT-4R za 2010 r.? Jak zaewidencjonować kwotę składek do ZUS zwróconych przez byłego zleceniobiorcę?