koszty reprezentacyjne

Koszty wieńców i nekrologów


Zdarza się, że instytucja kultury kupuje wieńce pogrzebowe, wiązanki, zamawia nekrologi czy kondolencje itp. Dotyczy to np. śmierci pracownika (byłego pracownika) instytucji lub osób zasłużonych dla kultury (sztuki, nauki) i ich rodzin, które współpracowały z instytucją kultury lub które zamieszkiwały gminę.
Czy można sfinansować takie wydatki dotacją podmiotową?
Czy takie wydatki instytucja kultury może traktować jako koszty uzyskania przychodu?
Czy te koszty należy potraktować jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale niepowodujące zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)? Jeżeli nie, to czy należy płacić zaliczkę na podatek w danym miesiącu? Czy można zapłacić przy rozliczeniu rocznym?

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

Jak zaksięgować koszty reprezentacyjne, takie jak zakup kwiatów i upominków dla gości, kontrahentów, na spotkania autorskie?

Nieodpłatne świadczenia dla artystów w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku zawarcia umowy z agencją artystyczną instytucja kultury nie ma wobec artystów żadnych zobowiązań podatkowych • Dodatkowe świadczenia dla artystów, które nie są związane z realizacją występu, należy opodatkować • Instytucja kultury zwraca artystom koszty podróży tylko wtedy, gdy tak stanowi zawarta z nimi umowa

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

• Kosztem uzyskania przychodów instytucji kultury nie są koszty reprezentacji, w tym wydatki na zakup żywności i alkoholu • Zdaniem organów podatkowych reprezentacja nie oznacza jednak wystawności, a koszty związane z reprezentowaniem danego podmiotu • Wydatki instytucji kultury poniesione w związku organizacją imprezy kulturalnej nie mają charakteru reprezentacji, są więc kosztem podatkowym

Zakup kwiatów dla dyrektora innej instytucji kultury

Czy wydatek na kwiaty cięte oraz książkę przekazane dyrektorowi innej biblioteki z okazji 50-lecia jej powstania jest wydatkiem na cele reprezentacyjne? Czy należy odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy? Czy wydatek na cele reprezentacyjne może być finansowany z dotacji otrzymanej od organizatora?

Koszty otwarcia biblioteki a reprezentacja

Filia biblioteki mieściła się w starym budynku, a obecnie gmina wybudowała nowy obiekt, gdzie filia została przeniesiona. Biblioteka organizuje otwarcie i dla zaproszonych gości dyrektor chce zamówić tort i ciasto. Wypieki ma zapewnić wyznaczona osoba na umowę o dzieło. Czy wydatki na wykonanie tortu i ciast można zaliczyć do kosztów? Czy jest to już wystawność wykluczająca możliwość zaliczenia w koszty w ramach reprezentacji?

Organizacja gminnych imprez kulturalnych

Nasz ośrodek kultury jest samorządową instytucją kultury. W ramach działalności statutowej organizujemy imprezy kulturalne, takie jak m.in. „Dni Gminy”, „Dożynki”, na które otrzymujemy dotację podmiotową od organizatora, ale również w części finansujemy je ze środków własnych. Organizując takie imprezy, pokrywamy koszty programu artystycznego, koszty techniki, służb ochrony, służby medycznej itp. Część kosztów tych imprez pokrywała gmina, np. koszty organizacji poczęstunku, bankietu dla zaproszonych przez siebie gości.
Ponieważ ośrodek ma przejąć wszystkie koszty związane z organizacją tych imprez, rodzi się pytanie, czy może pokrywać koszty związane z organizacją poczęstunku, bankietu dla zaproszonych gości?

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

Czy instytucja kultury może ująć w planie finansowym koszty reprezentacji? Jeśli tak, to jakie koszty można do nich zaliczyć? Czy np. zaproszenie kontrahenta na kawę lub obiad w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących zawieranych umów jest działaniem nadzwyczajnym o charakterze reprezentacyjnym, czy powszechnie przyjętą praktyką i można zaliczyć te koszty do kosztów uzyskania przychodów?