odpowiedzialność karna

Przeszukanie pracownika

Ze względu na charakter instytucji kultury i zgromadzone w niej zbiory — zdarzają się w niej przeszukania pracowników.
Jakie zapisy powinny się znaleźć w procedurze (instrukcji) przeszukania, jeżeli zapis w regulaminie pracy jest niewystarczający, a pracodawca chce szanować dobra osobiste pracowników?
Jakie dokumenty wewnętrzne należy wprowadzić w tym zakresie i jakie dokumenty powinien otrzymać lub podpisać pracownik?

Jak zdyscyplinować dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Niepodpisanie umowy programowej z organizatorem, a także odstąpienie od jej realizacji uniemożliwia pełnienie funkcji dyrektora instytucji kultury • Organizator może także odwołać dyrektora w dowolnym momencie • Dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest funkcjonariuszem publicznym, więc nie odpowiada karnie

Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury za rozliczanie dotacji

• Dyrektor instytucji kultury jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Odpowiedzialność taką ponosi także pracownik, np. główny księgowy, jeśli zostaną mu powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej • Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są także nieprawidłowości związane z rozliczaniem dotacji

Gdy sztuka obraża

• Muzeum czy galeria jako instytucja kultury nie mogą odpowiadać karnie za obrazę uczuć religijnych, ścigać można tylko autora dzieła: rzeźbiarza czy malarza, który popełnił taki czyn • Instytucja kultury nie uniknie jednak odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych • Należy odróżnić obrazę uczuć religijnych od wolności słowa czy twórczości artystycznej