Michał Majczyna

doradca podatkowy

Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy

Instytucja kultury posiada sale, które służą działalności statutowej, ale są także wynajmowane odpłatnie osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny itp.). Zdarzają się sytuacje, kiedy za wynajem okolicznościowy nie są pobierane opłaty (np. gdy wynajem jest na rzecz strażaków czy osób współpracujących z instytucją kultury).
Czy w takiej sytuacji bezpłatny wynajem rodzi dla instytucji jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?

Zakup roślin od rolnika ryczałtowego przez instytucję niebędącą podatnikiem VAT czynnym

Instytucja kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, kupiła rośliny od rolnika ryczałtowego.
Na podstawie jakiego dokumentu instytucja dokona płatności za zakupioną roślinność? Czy powinna to być faktura VAT RR czy nota księgowa na kwotę netto? A może instytucja powinna jednak wystawić fakturę VAT?

Refaktura energii — instytucja podmiotowo zwolniona z VAT

Biblioteka jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ma refakturować koszty energii elektrycznej na inny podmiot. Będzie wystawiać refaktury ze stawką VAT zwolnioną.
Czy w związku z tym biblioteka powinna zarejestrować się jako podatnik zwolniony?
Jaką kwotę z faktury pierwotnej należy uwzględniać przy refakturowaniu — netto czy brutto?

Wydanie bezpłatnego katalogu zbiorów muzealnych a VAT

Muzeum otrzymało dotację celową (jako wkład własny) od organizatora oraz dofinansowanie z NIMOZ na wydanie katalogu własnych zbiorów: zgromadzonych muzealiów oraz starodruków. We wniosku do NIMOZ muzeum wykazało, że od wszystkich kosztów, tj. korekt tekstu, tłumaczeń na język angielski oraz druku katalogu nie będzie odliczało VAT, a cały nakład przeznaczy do bezpłatnej dystrybucji. Muzeum prowadzi listę z nazwą podmiotów, instytucji, bibliotek, osób fizycznych, którym przekazano bezpłatne egzemplarze. Zgodnie z polityką rachunkowości i decyzją dyrektora instytucji koszt wytworzenia katalogu wyceniono jako sumę wszystkich poniesionych kosztów na kwotę 160 zł. Instytucja stosuje prewspółczynnik.
Czy muzeum powinno do kosztu wytworzenia doliczyć VAT w wysokości 5% (katalog posiada ISBN) i pomimo, że nie odliczało VAT od faktur kosztowych, od wszystkich wydanych bezpłatnych egzemplarzy (nawet tych obowiązkowych do bibliotek oraz określonej liczby egzemplarzy należnej organizatorowi) odprowadzić VAT?
Czy nieodpłatne przekazanie katalogów stanowi czynność, z którą Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wiąże powstanie obowiązku podatkowego?
Zdaniem głównego księgowego muzeum przyczyną pozostawienia poza zakresem VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Nieodpłatne wydanie przez teatr książek na rzecz szkoły

Teatr (samorządowa instytucja kultury) w ramach realizowanego projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych przekaże bibliotekom dziewięciu szkół zaangażowanych w projekt zakupione książki jako nagrody rzeczowe. Wartość pakietu książek dla szkoły wyniesie około 185 zł. Dodatkowo w ramach projektu teatr zagra spektakle dla dzieci, które będą biletowane. VAT naliczony będzie możliwy do odliczenia.
Czy w tej sytuacji teatr powinien naliczyć i odprowadzić VAT od wartości podarowanych książek według stawki 5%?

Dokumentowanie wynajmu lokalu przez instytucję kultury podmiotowo zwolnioną od VAT

Instytucja kultury niezarejestrowana jako podatnik VAT wynajmuje co miesiąc firmie (niezwiązanej z działalnością kulturalną) lokal za kwotę około 400–1000 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wystawić rachunek lub fakturę za wynajem lokalu, a jeśli nie, to czy istnieje inna możliwość potwierdzenia przyjęcia opłaty za wynajem?

Przejście na zwolnienie podmiotowe od VAT

Ze względu na to, że od kilku lat przychody brutto domu kultury nie osiągają 200 000 zł, główny księgowy chciałby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W 2021 r. nie było i w 2022 r. nie będzie zakupów środków trwałych (o wartości powyżej 10 000 zł), kupiono jedynie drobne wyposażenie (ekspres do kawy za 2000 zł oraz monitor za 1000 zł). Będzie też jeszcze faktura na remont sceny na sali widowiskowej na około 25 000 zł. VAT będzie z niej odliczany z zastosowaniem prewspółczynnika. Remont polega na wymianie parkietu, czyli zostanie odtworzony pierwotny stan.
Co jeszcze trzeba zrobić poza tym, że pod koniec roku należy złożyć aktualizację VAT-R i skorygować VAT (prewspółczynnik)?

Roczna korekta prewspółczynnika przy stosowaniu wzorów z rozporządzenia

Muzeum rozlicza VAT na podstawie prewspółczynnika wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie).
Czy w takim przypadku muzeum nie ma obowiązku korekty prewspółczynnika, czy też ma taki obowiązek i powinno wykazać ją w pierwszej deklaracji bieżącego roku?

Zaewidencjonowanie najmu sali na kasie rejestrującej

Instytucja wynajmuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej salę na wystawę obrazów. Najem zakończy się 31 marca 2022 r. Wynajmujący na własne życzenie otrzyma fakturę za najem z płatnością w formie przelewu. Taka faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu najmu.
Czy należy ją wcześniej zaewidencjonować na kasie fiskalnej (instytucja nie otrzyma zapłaty 31 marca, lecz później), czy też sprzedaż podlega zwolnieniu z obowiązku rejestracji na kasie?

Jednorazowa sprzedaż złomu przez instytucję kultury

Gminna biblioteka publiczna nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.
Czy jednorazowa sprzedaż złomu (pieców c.o.) spowoduje, że biblioteka będzie musiała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?
W jaki sposób udokumentować sprzedaż złomu?

Opodatkowanie VAT sprzedaży przez instytucję kultury wyrobów ceramicznych

GOK, w którym działa pracownia ceramiczna, otrzymał zlecenie na wykonanie 500 sztuk rybek na rzecz lokalnej grupy rybackiej za odpłatnością i z udokumentowaniem fakturą VAT. GOK jest podatnikiem VAT, jednak wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza. Uzyskane ze sprzedaży rybek środki przeznaczone będą na zakup materiałów potrzebnych na ich wykonanie, tj. gliny, szkliw itp. Pracownia ceramiczna służy jedynie do przeprowadzania zajęć z dziećmi i nie prowadzi sprzedaży wyrobów ceramicznych, a sytuacja ta jest incydentalna.
Czy w tej sytuacji należy doliczyć VAT do wykonanych rybek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Czy można skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Usługi archeologiczne a limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Małe muzeum korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednocześnie sprzedaż muzeum nie przekracza rocznie kwoty 200 000 zł. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury i realizuje podstawowe cele, do jakich zostało powołane. Muzeum osiąga dochody z usług przewodnickich, biletów wstępu, usług archeologicznych, sprzedaży pamiątek i wydawnictw.
Główny księgowy muzeum został poinformowany przez pracowników, że będzie wystawiona faktura za usługi archeologiczne na dużą kwotę, przez którą w tym roku muzeum przekroczy obrót 200 000 zł. Usługi archeologiczne, czyli badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych w zakresie ratowniczych badań archeologicznych, prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
Czy kwotę za usługi archeologiczne należy wliczyć do limitu 200 000 zł?