Michał Majczyna

doradca podatkowy

Czynności zwolnione od VAT w działalności domu kultury a zwolnienie podmiotowe

Dom kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł. Niektóre przychody budzą wątpliwości, czy względem nich można korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i w związku z tym nie wliczać do limitu 200 000 zł zwolnienia podmiotowego?

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w pytaniach i odpowiedziach

  • Wystawienie w 2024 r. refaktury za media za 2023 r. powinno być uwzględnione w limicie sprzedaży 200 000 zł dotyczącym 2023 roku
  • Sprzedaż książek instytucji jako odpłatna dostawa towarów powinna być uwzględniona w limicie sprzedaży dla podatników zwolnionych podmiotowo od VAT
  • Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł w skali roku, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę

Odliczenie VAT od ładowarki umieszczonej na dziedzińcu muzeum

Muzeum zakupiło ładowarkę kołową jako część ekspozycji na dziedzińcu, który należy do muzeum i na którym wszystkie działania są płatne (bilet wstępu, konferencje, sklepik itp.). Plac jest nieogrodzony, więc każdy przechodzień tę ładowarkę może oglądać. Na dziedzińcu planowane są działania edukacyjne, za które będą pobierane opłaty i które stanowią promocję muzeum.
Czy od zakupu ładowarki (która będzie wpisana w materiały pomocnicze muzeum)można odliczyć VAT w pełnej wysokości?

Bezpłatne bilety wstępu a prewspółczynnik VAT w najnowszym orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych

Od 1 stycznia 2024 r. muzeum stało się czynnym podatnikiem VAT. Czasami instytucja w ramach promocji wydaje bezpłatne bilety wstępu (poza jednym ustawowo wolnym dniem wstępu).
Czy w związku z tym należy stosować prewspółczynnik? Jakie jest aktualne orzecznictwo w tym zakresie?
Czy należy prowadzić ewidencję takich wejść?

Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy

Instytucja kultury posiada sale, które służą działalności statutowej, ale są także wynajmowane odpłatnie osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny itp.). Zdarzają się sytuacje, kiedy za wynajem okolicznościowy nie są pobierane opłaty (np. gdy wynajem jest na rzecz strażaków czy osób współpracujących z instytucją kultury).
Czy w takiej sytuacji bezpłatny wynajem rodzi dla instytucji jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?

Zakup roślin od rolnika ryczałtowego przez instytucję niebędącą podatnikiem VAT czynnym

Instytucja kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, kupiła rośliny od rolnika ryczałtowego.
Na podstawie jakiego dokumentu instytucja dokona płatności za zakupioną roślinność? Czy powinna to być faktura VAT RR czy nota księgowa na kwotę netto? A może instytucja powinna jednak wystawić fakturę VAT?

Refaktura energii — instytucja podmiotowo zwolniona z VAT

Biblioteka jako podatnik podmiotowo zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ma refakturować koszty energii elektrycznej na inny podmiot. Będzie wystawiać refaktury ze stawką VAT zwolnioną.
Czy w związku z tym biblioteka powinna zarejestrować się jako podatnik zwolniony?
Jaką kwotę z faktury pierwotnej należy uwzględniać przy refakturowaniu — netto czy brutto?

Wydanie bezpłatnego katalogu zbiorów muzealnych a VAT

Muzeum otrzymało dotację celową (jako wkład własny) od organizatora oraz dofinansowanie z NIMOZ na wydanie katalogu własnych zbiorów: zgromadzonych muzealiów oraz starodruków. We wniosku do NIMOZ muzeum wykazało, że od wszystkich kosztów, tj. korekt tekstu, tłumaczeń na język angielski oraz druku katalogu nie będzie odliczało VAT, a cały nakład przeznaczy do bezpłatnej dystrybucji. Muzeum prowadzi listę z nazwą podmiotów, instytucji, bibliotek, osób fizycznych, którym przekazano bezpłatne egzemplarze. Zgodnie z polityką rachunkowości i decyzją dyrektora instytucji koszt wytworzenia katalogu wyceniono jako sumę wszystkich poniesionych kosztów na kwotę 160 zł. Instytucja stosuje prewspółczynnik.
Czy muzeum powinno do kosztu wytworzenia doliczyć VAT w wysokości 5% (katalog posiada ISBN) i pomimo, że nie odliczało VAT od faktur kosztowych, od wszystkich wydanych bezpłatnych egzemplarzy (nawet tych obowiązkowych do bibliotek oraz określonej liczby egzemplarzy należnej organizatorowi) odprowadzić VAT?
Czy nieodpłatne przekazanie katalogów stanowi czynność, z którą Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wiąże powstanie obowiązku podatkowego?
Zdaniem głównego księgowego muzeum przyczyną pozostawienia poza zakresem VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.

Nieodpłatne wydanie przez teatr książek na rzecz szkoły

Teatr (samorządowa instytucja kultury) w ramach realizowanego projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych przekaże bibliotekom dziewięciu szkół zaangażowanych w projekt zakupione książki jako nagrody rzeczowe. Wartość pakietu książek dla szkoły wyniesie około 185 zł. Dodatkowo w ramach projektu teatr zagra spektakle dla dzieci, które będą biletowane. VAT naliczony będzie możliwy do odliczenia.
Czy w tej sytuacji teatr powinien naliczyć i odprowadzić VAT od wartości podarowanych książek według stawki 5%?

Dokumentowanie wynajmu lokalu przez instytucję kultury podmiotowo zwolnioną od VAT

Instytucja kultury niezarejestrowana jako podatnik VAT wynajmuje co miesiąc firmie (niezwiązanej z działalnością kulturalną) lokal za kwotę około 400–1000 zł miesięcznie.
Czy instytucja może wystawić rachunek lub fakturę za wynajem lokalu, a jeśli nie, to czy istnieje inna możliwość potwierdzenia przyjęcia opłaty za wynajem?

Przejście na zwolnienie podmiotowe od VAT

Ze względu na to, że od kilku lat przychody brutto domu kultury nie osiągają 200 000 zł, główny księgowy chciałby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W 2021 r. nie było i w 2022 r. nie będzie zakupów środków trwałych (o wartości powyżej 10 000 zł), kupiono jedynie drobne wyposażenie (ekspres do kawy za 2000 zł oraz monitor za 1000 zł). Będzie też jeszcze faktura na remont sceny na sali widowiskowej na około 25 000 zł. VAT będzie z niej odliczany z zastosowaniem prewspółczynnika. Remont polega na wymianie parkietu, czyli zostanie odtworzony pierwotny stan.
Co jeszcze trzeba zrobić poza tym, że pod koniec roku należy złożyć aktualizację VAT-R i skorygować VAT (prewspółczynnik)?

Roczna korekta prewspółczynnika przy stosowaniu wzorów z rozporządzenia

Muzeum rozlicza VAT na podstawie prewspółczynnika wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie).
Czy w takim przypadku muzeum nie ma obowiązku korekty prewspółczynnika, czy też ma taki obowiązek i powinno wykazać ją w pierwszej deklaracji bieżącego roku?