dotacja na inwestycję

Dotacja na zadanie wykonywane w ramach projektu organizatora

Muzeum samorządowe otrzymało dotację celową inwestycyjną w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych przed planowaną i realizowaną przez miasto modernizacją płyty starego rynku. Zadanie obejmuje dokumentację projektową, organizację i eksplorację wykopu, nadzory, zakup sprzętu i wyposażenia (pozostałe środki trwałe: laptopy, skaner, regały), zakup odzieży ochronnej i materiałów (pojemniki na zabytki, materiały biurowe), koszty osobowe pracowników (prowadzenie badań, dokumentacji, inwentaryzacji, wstępnego przygotowania materiałów).
Jak prawidłowo zaksięgować koszty i przychody tego zadania?
Czy miasto — znając harmonogram wydatków — prawidłowo przyznało dotację jako inwestycję?

Dotacja na inwestycje i na wydatki bieżące

Instytucja kultury otrzymała z MKiDN dotację do wykorzystania na wydatki inwestycyjne w wysokości 48 920 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 3080 zł.
Wpływ dotacji na wydatki bieżące instytucja ujęła na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług”, a dotację na środki trwałe na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Czy jest to prawidłowe i w jaki sposób zaksięgować zakup środków trwałych amortyzowanych w czasie, a jak niskocennych środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji?

Dotacja inwestycyjna a prewspółczynnik

Instytucja przy odliczeniu VAT stosuje prewspółczynnik.
Jakie najnowsze interpretacje organów podatkowych odnoszą się do kwestii obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika przez samorządową instytucję kultury:

  • dotacji inwestycyjnych w momencie ich otrzymania,
  • wartości odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych?

Zaniechanie budowy środka trwałego

Biblioteka w latach 2013–2014 poniosła nakłady na budowę środka trwałego — centrum multimedialnego, tj. dokumentację inwestycyjną m.in.: badania geotechniczne gruntu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, opracowanie projektu wyposażenia itp. Nakłady zaksięgowano na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Poniesione nakłady sfinansowano dotacjami celowymi organizatora, które zaksięgowano na koncie 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Inwestycja miała być zrealizowana na nieruchomości gruntowej, którą biblioteka otrzymała od organizatora w użyczenie. W 2016 r. w związku z brakiem środków finansowych na dalszą realizację inwestycji i planowaną przez organizatora zmianą lokalizacji budynku, biblioteka wypowiedziała umowę o nieodpłatne korzystanie z nieruchomości gruntowej. W księgach rachunkowych jednak zostały nakłady na budowę środka trwałego.
Kto powinien wydać decyzję o zaniechaniu budowy środka trwałego (organizator czy kierownik instytucji), na podstawie której można byłoby wyksięgować poniesione nakłady na budowę?
Kto ewentualnie poniesie konsekwencje za podejmowanie niegospodarnych decyzji?
Jakich księgowań dokonać w takiej sytuacji?
Jakich księgowań dokonać, jeżeli np. za parę lat znajdą się środki finansowe na budowę centrum multimedialnego, aby tę sytuację odwrócić?
Jak potraktować zaniechanie inwestycji z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dotacja celowa na inwestycje w planie finansowym

Jak ująć w planie finansowym domu kultury dotację celową na wydatki inwestycyjne? Dotację taką dom kultury księguje na koncie 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Nakłady ujmowane na koncie 080 „Środki trwałe w ulepszeniu” po przyjęciu środka do używania przeksięgowane zostają na konto 011 „Środki trwałe”. Po ustaleniu kwoty amortyzacji — dotacja ta jest sukcesywnie rozliczana z kontem zespołu 7. Dom kultury w połowie 2014 r. otrzyma dotację 210 000 zł i zaksięguje ją na koncie 845. Z tego konta na rzecz przychodów z tytułu dotacji dom kultury odpisze tylko wartość amortyzacji za 2 miesiące w kwocie 1200 zł. Czy w planie finansowym w pozycji wydatków majątkowych trzeba wpisać całą kwotę 250 000 zł (dotacja 210 000 zł + wkład własny 40 000 zł)?