działalność gospodarcza

Zezwolenie na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu przez instytucję kultury

Czy biblioteka publiczna może starać się o sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w prowadzonej przez nią małej kawiarence, w której odbywają się także wernisaże?

Finansowanie VAT niepodlegającego odliczeniu ze środków z działalności gospodarczej

Instytucja kultury prowadzi sprzedaż licencji na wytworzony przez siebie program biblioteczny. Licencja obejmuje też usługi w zakresie wdrożenia programu i wsparcia serwisowego. Na potrzeby tych usług instytucja kultury zakupuje usługi informatyczne. Jeden z kontrahentów przedstawił fakturę wystawioną za świadczone usługi informatyczne w okresie, w którym był już wykreślony (z dniem 13 kwietnia 2023 r.) z rejestru podatników VAT, o czym nie poinformował instytucji kultury.
Urząd skarbowy zakwestionował możliwość odliczenia VAT. Instytucja kultury musi dokonać korekty i ująć kwotę VAT w kosztach jako VAT niepodlegający odliczeniu.
Czy w takiej sytuacji kwota VAT będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy kwotę nieodliczonego VAT należy rozliczyć środkami dotacji podmiotowej, czy środkami własnymi?

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna

Instytucja kultury modernizuje budynek (sala kinowa, hol) i przy kinie powstanie też kawiarnia.
Czy instytucja kultury może sprzedawać w kawiarni popcorn i inne przekąski oraz kawę i zimne napoje?

Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury

Instytucja kultury (gminny ośrodek kultury) planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. nauki języków obcych oraz prowadzenia innych form edukacyjnych, działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej, a także najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego. Pozyskane środki będzie wykorzystywała na działania statutowe instytucji. Wszystko to zostało zapisane w nowym statucie.
Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obowiązki, takie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej (np. zgłoszenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itd.)?

Dyrektor instytucji kultury jako przewodnik po miejskich zabytkach

W mieście jest wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Powstała w związku z tym grupa pasjonatów chcących oprowadzać turystów po różnych ciekawych miejscach. Należy do niej też dyrektor miejscowej instytucji kultury.
Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może jako przewodnik oprowadzać turystów po miejskich zabytkach?
Czy może to robić w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Remont pomieszczeń w obcym środku trwałym — wykazanie kosztów w planie finansowym

Instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi działalność gastronomiczną wpisaną do działań statutowych. W celu rozwinięcia tej działalności zamierza z własnych przychodów przeprowadzić remont pomieszczeń w obcym środku trwałym o wartości 50 000 zł.
W jaki sposób ująć takie wydatkowanie w planie finansowym oraz jak rozliczyć podatek od osób prawnych?

Zajęcia językowe prowadzone przez dom kultury

Gminny dom kultury (GDK) ma w statucie zapis, z którego wynika, że GDK może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów poprzez organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych czy koncertów w zakresie nieprzekraczającym zadań statutowych.
Czy na tej podstawie GDK może prowadzić odpłatne zajęcia z języka angielskiego? Jakie zapisy zamieścić w statucie, aby było to możliwe?
Czy zajęcia te będą stanowić działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to jaki zapis powinien znaleźć się w statucie: czy wystarczy ogólny dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, czy należy wyszczególnić, w jaki sposób ta działalność będzie prowadzona, np. GDK może prowadzić działalność gospodarczą poprzez organizowanie zajęć językowych?

Narzucenie bibliotece prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez organizatora

Gminny ośrodek kultury w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. przewozem dzieci niepełnosprawnych za pomocą posiadanych środków transportu. Usługi te są finansowane z budżetu gminy. Ze zmiany wprowadzonej do statutu biblioteki wynika, że w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na m.in. świadczeniu usług przewozowo-transportowych i wynajmie lokali. Wprowadzone do statutu zmiany organizator uzasadnił tym, że biblioteka może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą i czerpać z niej zyski. Biblioteka nie posiada swoich lokali ani samochodów. Lokale dzierżawi od gminy na podstawie umowy najmu. Prawdopodobnie gmina będzie chciała przerzucić na bibliotekę świadczenie usług przewozowo-transportowych, podczas gdy celem i misją biblioteki jest propagowanie czytelnictwa, a nie świadczenie usług transportowych.
Czy dyrektor biblioteki może odmówić wójtowi, jeżeli postanowi obciążyć bibliotekę dodatkowymi obowiązkami w zakresie świadczenia takich usług, i jakich powinien użyć argumentów?

Odpłatne zajęcia organizowane w bibliotece

Czytelniczki gminnej biblioteki publicznej założyły nieformalny klub zdrowego odżywiania, który propaguje zdrowy styl życia i korzysta z bibliotecznego księgozbioru o tej tematyce. Spotkania odbywają się kilka razy w miesiącu. Czytelniczki chcą organizować jeszcze odpłatne zajęcia sportowe (np. joga) oraz spotkania z dietetykami. Stroną formalną tych działań ma zająć się biblioteka.
Czy biblioteka może w ramach swojej działalności statutowej organizować takie zajęcia ruchowe, w ramach których zatrudni na umowę-zlecenia instruktorów oraz czy może pobierać od uczestniczek z tego tytułu opłaty, które będą przeznaczane na działalność statutową biblioteki?
Czy organizacja takich zajęć i pobieranie opłat przez bibliotekę za udział w nich rodzi konsekwencje podatkowe?

Dodatkowa działalność dyrektora instytucji kultury

Pytania dotyczą dodatkowej działalności dyrektora instytucji kultury.
Dyrektor instytucji kultury planuje kręcić filmy o tematyce kultury i umieszczać je na swoim kanale na YouTube. Ma to być hobby, ale w przypadku rozwoju kanału serwis zaczyna płacić za każde wyświetlenie. Dyrektor nie będzie z tego powodu rejestrować działalności gospodarczej. Dyrektor ma zamiar kręcić te filmy w „swojej” instytucji kultury, reklamując ją przy tym. Czy stoi to w sprzeczności z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej?
Żona dyrektora instytucji kultury prowadzi działalność gospodarczą. Między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej. Działalność żony dyrektora obecnie nie ma nic wspólnego z kulturą, ale w wielu aspektach ma ona plany na jej rozwój także i w tym sektorze. Czy doraźna pomoc w firmie żony w takiej sytuacji jest prawnie dopuszczalna?