niezależność instytucji od organizatora

Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Przejęcie majątku instytucji po przejściu dyrektora na emeryturę

Z ostatnim dniem miesiąca dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) odchodzi po 35 latach pracy w kulturze na emeryturę. Wygasa akt powołania.
Dwa miesiące wcześniej dyrektor wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych GOK, ustalił w nim skład komisji składającej się z pracowników GOK oraz to, że w inwentaryzacji będzie uczestniczyła osoba przekazująca oraz osoba przejmująca. Dyrektor przekazał zarządzenie wójtowi i poprosił o wskazanie osoby przejmującej zarówno składniki majątkowe, jak i dokumentację związaną z funkcjonowaniem instytucji. Zdaniem dyrektora powinien to być nowo powołany dyrektor.
Wójt ustalił, że przejęcia składników majątkowych i dokumentacji w ostatnim dniu pracy dyrektora dokona 3-osobowa komisja składająca się z pracowników urzędu gminy.

Czy mienie GOK i dokumentację (w tym akta osobowe, dane osobowe członków zespołów, klubów i sekcji oraz uczestników projektów) można przekazać w sposób wskazany przez wójta?

Czy organizator może zmusić dyrektora ośrodka kultury do wykorzystania zaległego urlopu?

W maju tego roku po 35 latach pracy w kulturze dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) przechodzi na emeryturę.

  • Czy wójt może zmusić go do wykorzystania zaległego urlopu, uniemożliwiając realizację zaplanowanych zadań w ośrodku?

Treść regulaminu wynagradzania instytucji kultury bez konsultacji z organizatorem

  • Czy dyrektor instytucji kultury musi konsultować treść regulaminu wynagradzania z organizatorem?
  • Jeśli nie ma takiego obowiązku, to na jakiej podstawie prawnej?

Organizacja imprezy na polecenie organizatora

Czy instytucja kultury może na ustne polecenie organizatora zorganizować Dni Miasta dla mieszkańców, które finansowane będą w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej? W statucie istnieje zapis, że do głównych zadań instytucji należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie życia kulturalnego w mieście. Czy ma jakiekolwiek znaczenie fakt, czy impreza taka jest biletowana czy też wstęp na nią jest bezpłatny?

Pismo organizatora o udzielenie informacji z wyznaczoną datą odpowiedzi

20 lutego 2015 r. dyrektor instytucji kultury otrzymał pismo od organizatora, w którym ten zwraca się o udzielenie informacji w formie oświadczenia o istniejących w instytucji związkach zawodowych oraz współpracujących z nią stowarzyszeniach twórczych. Termin odpowiedzi organizator wyznaczył na 25 lutego 2015 r. Czy dyrektor miał obowiązek odpowiedzieć na takie pismo?