odprawy emerytalne

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Wypłata odprawy emerytalnej zawsze w dniu rozwiązania umowy o pracę

Pracownik otrzymał w 2015 r. — bez oficjalnego poinformowania zakładu pracy — decyzję z ZUS o uprawnieniu do świadczeń emerytalnych i wyraził ustną chęć przejścia na emeryturę. Ze względu na zmniejszoną dotację od organizatora na 2015 r. instytucja nie posiada wystarczających środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

  • Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odroczenia wypłaty odprawy emerytalnej?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

Czy dyrektor instytucji kultury, który odchodzi na emeryturę, otrzymuje odprawę emerytalną z regulaminu wynagradzania, na podstawie Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) czy też Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Odprawa emerytalna i rentowa pracowników instytucji kultury po zmianach

• Od 1 stycznia 2012 r. pracownicy instytucji kultury otrzymują odprawy emerytalne i rentowe na korzystniejszych niż do tej pory zasadach • Prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej pracownik uzyskuje z dniem przejścia odpowiednio na rentę lub emeryturę • Pracownik może otrzymać odprawę tylko raz

Rezerwa na świadczenia pracownicze w instytucjach kultury

• Pracownikom należą się odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe • Przepisy nie precyzują zasad wyceny rezerw na takie świadczenia • Dlatego należy tu stosować krajowy standard rachunkowości nr 6