księgowość

Księgowanie przekazanych przed 2012 r. środków trwałych

Gmina przekazała instytucji kultury na podstawie PT następujące środki trwałe:
1) w 2002 r. scenę widowiskową, co zaksięgowano następująco:

 • Wn 010 „Środki trwałe”,
 • Ma 803 „Fundusz instytucji kultury”; równolegle dotychczasowe umorzenie:
 • Wn 803 „Fundusz instytucji kultury”,
 • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”;

2) w 2008 r.:
a) budynek na podstawie umowy użyczenia, co ujęto w księgach:

 • Wn 010 „Środki trwałe”,
 • Ma 803 „Fundusz instytucji kultury”; równolegle dotychczasowe umorzenie:
 • Wn 803 „Fundusz instytucji kultury”,
 • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”;

b) centralkę telefoniczną, całkowicie umorzoną, co zaksięgowano:

 • Wn 010 „Środki trwałe”,
 • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”;

c) zestaw mebli całkowicie umorzonych, co ujęto w księgach:

 • Wn 010 „Środki trwałe”,
 • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”.

Czy te księgowania były prawidłowe i jak ewentualnie należy je skorygować, jeżeli ujęcie środków trwałych na kontach było niepoprawne?
Czy należy dokonać księgowań (a jeśli tak, to jakich) w stosunku do tych środków trwałych w kontekście art. 22 Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dalej: ustawa deregulacyjna)? Wynika z niego, że najpóźniej na 31 grudnia 2015 r. należało przenieść na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów wartości netto podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury.

Uznanie praktyki w księgowości zależy od indywidualnej decyzji dyrektora instytucji kultury

Księgowa ze studiami magisterskimi z ekonomii i studiami podyplomowymi z rachunkowości chce podjąć pracę w instytucji kultury na stanowisku głównego księgowego.
Przez 4 lata współpracowała ze stowarzyszeniem realizującym projekty na podstawie umowy-zlecenia jako specjalista ds. rozliczeń projektów unijnych. Następnie podjęła pracę jako księgowa, wtedy też przez kilka miesięcy przebywała na chorobowym.

 • Czy ten okres można zaliczyć do stażu 3 lat pracy w księgowości?

Ewidencja odsetek od niewłaściwego wykorzystania zaliczki ze środków UE

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W marcu 2012 r. instytucja rozliczająca zaliczki ze środków UE wskazała na niewłaściwe wykorzystanie zaliczki w jednej pozycji i naliczyła odsetki jak dla zaległości podatkowych. W jaki sposób zaksięgować zapłacone odsetki? Odsetki te nie mogą być finansowane ze środków UE. Czy powinno się je zaliczyć w koszty finansowe instytucji?

Dowody księgowe w instytucjach kultury

• Nie każdy dokument jest dowodem księgowym • Instrukcja obiegu dokumentów powinna zawierać wykaz dokumentów uznawanych za dowody księgowe i stosowanych w instytucji kultury • Nie zawsze można poprawić błąd na dowodzie księgowym

Księgowanie funduszu instytucji kultury

• Instytucja kultury powinna dostosować swój statut i politykę rachunkowości do obowiązujących od 2012 r. nowych przepisów • Amortyzacja majątku trwałego i jego umarzanie nie zmieniają funduszu instytucji kultury • Niektóre środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych funduszowo

Ewidencja księgowa zysku pozostającego w dyspozycji ośrodka kultury

Jestem początkującą księgową w gminnym ośrodku kultury. W nr. 1 Poradnika Instytucji Kultury przeczytałam artykuł „Na co biblioteka może przeznaczyć osiągnięty zysk”. Chciałabym poprosić o rozwinięcie tego tematu od strony ewidencji księgowej. W 2009 r. nasza jednostka osiągnęła zysk, który został przeznaczony w całości na działalność statutową. Jak prawidłowo zaewidencjonować ten zysk w 2010 r.? Czy należy zwiększyć fundusz jednostki, czy może inaczej to zaksięgować? Natknęłam się na interpretacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń dopuszczające możliwość zaewidencjonowania zysku w przychody statutowe. Czy w jednostce kultury można dokonać podobnych księgowań?

Stosowanie zasady 5p w księgowości instytucji kultury

• Księgi rachunkowe trzeba prowadzić rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco • Aby osiągnąć ten cel, można zastosować połączenie prakseologii z japońską praktyką 5S • Każda jednostka powinna dostosować ją do swojej specyfiki