potrącenia z wynagrodzenia pracowników

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika instytucji kultury

Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje zasiłek chorobowy ZUS, instytucja wypłaca tylko dodatek stażowy za okres usprawiedliwionej nieobecności w kwocie mniejszej od płacy minimalnej. Pracownik ma także do spłaty raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i ratę składki na ubezpieczenie grupowe.
Czy można pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

Niedobory gotówki w automacie kawowym

Ośrodek kultury posiada automat do kawy, z którego czerpie korzyści finansowe. Zgromadzona w automacie gotówka jest wyjmowana na koniec miesiąca. Zdarza się, że po wydrukowaniu raportu z automatu brakuje gotówki.
Jak zaksięgować brak gotówki lub kogo ewentualnie obciążyć jej brakiem?

Potrącenia z wynagrodzenia w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Potrąceń przymusowych instytucja dokonuje niezależnie od woli pracownika, bez jego zgody • Z tytułu należności alimentacyjnych instytucja może potrącić pracownikowi maksymalnie 3/5 wynagrodzenia • Trzeba pamiętać o kolejności potrąceń

Ingerencja dyrektora instytucji kultury w zaciąganie pożyczek z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Z wynagrodzenia pracownika instytucja kultury potrąca maksymalną kwotę z tytułu niealimentacyjnej egzekucji komorniczej. Do wypłaty pozostaje 1237 zł netto. Z kwoty netto instytucja potrąca także składkę na dodatkowe ubezpieczenie. Pracownik do kasy instytucji wpłaca również ratę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS oraz ratę pożyczki zaciągniętej w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Pożyczkę w MKZP można otrzymać co dziesięć miesięcy. Pracownik wystąpił z kolejnym wnioskiem o pożyczkę. Czy dyrektor, który na wniosku potwierdza zatrudnienie pracownika, może, zważywszy na obciążenia pensji pracownika, odmówić podpisu?

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZFŚS

Instytucja kultury wypłaciła pracownicy nienależnie świadczenie (dopłata do wypoczynku dla syna) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). Instytucja zobowiązała pracownicę do zwrotu niesłusznie pobranej kwoty, a jeżeli tego nie uczyni — kwota ta zostanie potrącona z przyszłego świadczenia z ZFŚS. Związek zawodowy stoi na stanowisku, że zwrot tej kwoty można uzyskać tylko na drodze postępowania zgodnej z przepisami Kodeksu cywilnego. Czy ma rację?

Potrącenia z wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – kwoty wolne w 2012 r.

• Katalog należności podlegających potrąceniu bez zgody pracownika jest zamknięty i instytucja kultury nie sama może ich rozszerzać • Wynagrodzenie pracownika chronią: górna granica potrącenia i tzw. kwota wolna, której nowe stawki obowiązują w 2012 r. • Jeśli w instytucji kultury pojawi się komornik w związku z długami pracownika, należy postępować zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego