powołanie dyrektora

Powołanie dyrektora instytucji kultury

Jak po zmianie przepisów prawidłowo powołać dyrektora gminnej biblioteki publicznej?

Odwołanie dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego

Pytanie dotyczy uprawnień wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wykonywania wobec dyrektora instytucji kultury czynności z zakresu prawa pracy.
Czy mogą oni wymierzyć karę porządkową dyrektorowi instytucji kultury?
Czy można odwołać dyrektora instytucji kultury w trakcie jego przebywania na zwolnieniu lekarskim na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) z przyczyny określonej w art. 15 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), jeżeli naruszenie przez dyrektora instytucji kultury przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem stanowi jednocześnie ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Czy dyrektor po powołaniu zachowuje swoje dotychczasowe stanowisko w instytucji kultury?

Zdarza się, że dyrektor instytucji przed powołaniem na to stanowisko zajmuje w instytucji stanowisko wynikające z odrębnych przepisów, np. kustosza czy adiunkta.
Czy dyrektor po powołaniu zachowuje swoje dotychczasowe stanowisko i ma możliwość awansu zawodowego, czy też w momencie powołania na dyrektora traci dotychczasowe stanowisko związane z działalnością instytucji?

Powrót na poprzednie stanowisko po zakończeniu powołania dyrektora

Pracownik instytucji kultury został powołany na stanowisko jej dyrektora. Pracownik nie złożył wniosku o bezpłatny urlop na czas piastowania stanowiska dyrektora ani nie było porozumienia dotyczącego jego powrotu na zajmowane stanowisko po upływie powołania.
Czy po zakończeniu powołania na stanowisko dyrektora przysługuje mu prawo powrotu na poprzednie stanowisko?

Przedłużenie powołania dyrektora

Dyrektor samorządowej instytucji kultury pracuje od 2016 r. na podstawie powołania do 2019 r.
Czy w czasie trwania powołania organizator może przedłużyć tę umowę?
Czy już teraz organizator może przygotować porozumienie zmieniające, w którym wydłuży czas obowiązywania umowy?

Trzy oświadczenia majątkowe dyrektora instytucji kultury powołanego na drugą kadencję

31 grudnia 2017 r. upłynęła dotychczasowa kadencja dyrektora samorządowej instytucji kultury. Tę samą osobę powołano na stanowisko dyrektora instytucji kultury na kolejną kadencję od 1 stycznia 2018 r.
Pytania dotyczą składania oświadczenia majątkowego przez dyrektora:
Czy powinien złożyć jedno oświadczenie majątkowe do 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku?
Czy powinien złożyć trzy oświadczenia: jedno na koniec poprzedniej kadencji na dzień 31 grudnia — jeżeli tak, to w jakim terminie, drugie – na początek nowej kadencji na dzień 1 stycznia — jeżeli tak, to w jakim terminie, i trzecie – do 30 kwietnia ze stanem na 31 grudnia 2017 r.?
Czy może powinien czekać na wezwanie do złożenia oświadczenia ze strony wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), a jeżeli go nie otrzyma, to złożyć oświadczenie w normalnym trybie do 30 kwietnia ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego?

Gwarancja zatrudnienia dyrektora po upływie kadencji nieskuteczna w umowie o warunkach organizacyjno-finansowych

W małym muzeum pracownik merytoryczny po powołaniu go na funkcję dyrektora i przejęciu obowiązków związanych z tym stanowiskiem kontynuował również pracę merytoryczną. Niedługo zostanie on powołany na nową kadencję.
Czy w umowie o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury podpisywanej przed powołaniem przez dyrektora i organizatora samorządowej instytucji kultury można zawrzeć zapis mówiący o tym, że po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora, dotychczasowy dyrektor pozostanie zatrudniony w tej samej instytucji na stanowisku merytorycznym, np. adiunkta czy kustosza?

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Pracownik biblioteki dyrektorem

Pytania dotyczą sytuacji, gdy pracownik biblioteki został powołany na jej dyrektora.
1. Ostatniego dnia sierpnia dyrektor biblioteki odszedł na emeryturę. Konkurs na nowego dyrektora odbył się 15 września br. Nowym dyrektorem została pracownica biblioteki.
Czy pracownica musi wypowiedzieć umowę o pracę za porozumieniem stron, a jeżeli tak, to kto wyraża na to zgodę?
Czy pracownica powinna dostać świadectwo pracy za okres, w którym była bibliotekarzem, a jeżeli tak, to kto powinien je podpisać?
Zgodnie ze statutem, dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. Czy upoważnienie to nie wygasło w dniu, w którym dyrektor odszedł na emeryturę?

2. Organizator na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki i jej czterech filii powołać chce pracownicę, która obecnie jest zatrudniona na etacie w bibliotece.
Czy może ona być dyrektorem biblioteki i dalej pracować jako bibliotekarka?
Czy wobec tego, że na stanowisko dyrektora powołał pracownicę wójt, to czy nowa dyrektor może samą siebie zatrudnić na część etatu na stanowisku bibliotekarza?

Powołanie pracownika instytucji na stanowisko dyrektora

Burmistrz dwoma kolejnymi zarządzeniami powołał pracownika instytucji kultury zatrudnionego na stanowisku instruktora na czas nieokreślony, najpierw jako p.o. dyrektora tej instytucji, a następnie na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

  • Czy należy rozwiązać umowę o pracę na stanowisko instruktora?

Dwie umowy dla dyrektora

Dyrektor samorządowej instytucji kultury ma powołanie na ½ etatu.

  • Czy można go zatrudnić dodatkowo w tej samej instytucji kultury na podstawie umowy o pracę dotyczącej prowadzenia zajęć — warsztatów?
  • Kto powinien taką umowę podpisać z dyrektorem instytucji kultury?

Pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury — stanowisko bez podstawy prawnej

Czy organizator może powołać osobę pełniącą obowiązki dyrektora i czy takie działanie jest zgodne z przepisami?