świadczenia pracownicze

Limity zwolnień od podatku niektórych świadczeń pracowniczych zwiększone z powodu epidemii

Ile wynoszą nowe limity zwolnień od podatku dochodowego świadczeń pracowniczych i do kiedy można je stosować?

Koszty używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Używając nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który określa się ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika.
Czy do wartości tego przychodu wlicza się paliwo i inne koszty związane z eksploatacją samochodu?

Paczki dla dzieci z ZFŚS

W instytucji kultury zatrudnione jest małżeństwo i na każdego małżonka jako pracownika instytucja odprowadza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Instytucja ze środków ZFŚS przyznaje dzieciom pracowników paczki mikołajkowe. W obowiązującym w instytucji regulaminie ZFŚS nie ma zapisu określającego, że o paczkę może wnioskować tylko jeden pracownik, tj. żona lub mąż.
Czy w związku z przyznaniem dla dzieci pracowników paczek z ZFŚS paczka przysługuje każdemu pracownikowi (i żonie, i mężowi)?

Korekta rezerw na świadczenia pracownicze

Biblioteka zaczęła w 2010 r. naliczać rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wszystkich pracowników.
Po przeprowadzonej analizie stanu rezerw stwierdzono, że są one naliczone w nadmiernej wysokości. Biblioteka chce skorygować wartość naliczonych rezerw. Biblioteka chce:

  1. wyksięgować dotychczasowe naliczenia w pozostałe przychody operacyjne oraz ponownie naliczyć rezerwy w wysokości należnych wypłat, jakie będą miały miejsce w danym roku z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
  2. rozwiązać część rezerw odpowiadających świadczeniom w momencie ich wypłaty, a w saldzie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostawić tylko kwoty naliczonych, a niewypłaconych w danym roku kalendarzowym rezerw.
  • Czy takie warianty postępowania są prawidłowe?
  • Czy biblioteka może odstąpić od tworzenia tych rezerw?

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych

• Nie zawsze zwolnienia od podatku dochodowego i wyłączenia z wymiaru składek na ZUS się pokrywają • Niektóre świadczenia w całości lub w części opodatkowane w całości są wolne od składek • Nie wszystkie świadczenia nieodpłatne są przychodem podatkowym

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?