wypowiedzenia

Wynagrodzenie dyrektora za czas wypowiedzenia

Odwołany dyrektor instytucji kultury w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia ma wykorzystać cały przysługujący mu urlop. W pozostałej części okresu wypowiedzenia burmistrz zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny za zarządzanie drugą instytucją kultury.
Jakie wynagrodzenie zapłacić dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
Czy należy mu się w tym czasie dodatek funkcyjny i dodatek specjalny?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

W związku z prowadzonym postępowaniem przez prokuraturę przeciwko dyrektorowi instytucji organizator odwołał go ze stanowiska. Jednak dyrektor zdążył jeszcze w wypowiedzieć umowę o pracę jednemu z pracowników w trybie dyscyplinarnym. Zwolnienie jest krzywdzące dla pracownika i niesprawiedliwe. Czyn, który uznano za podstawę do rozwiązania umowy o pracę w ten sposób, nie został popełniony. Ponieważ w instytucji nie ma stanowiska zastępcy dyrektora, organizator powołał do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora osobę pełniącą obowiązki dyrektora. Czy taka osoba może unieważnić lub odwołać rozwiązanie umowy o pracę z tym pracownikiem i przywrócić go na wcześniej zajmowane stanowisko? W jaki sposób to zrobić, aby było to skuteczne i zgodne z przepisami?

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie ochronnym

Gminne centrum kultury w ramach redukcji etatów chce zwolnić jednego z pracowników obsługi technicznej. Ma najniższy staż pracy — jest zatrudniony od 3 lat. Chcemy wręczyć mu wypowiedzenie, ale jest przed emeryturą, tzn. w okresie chronionym, ponieważ miał z końcem roku już iść na emeryturę. Prosimy o informację, czy jest to zgodne z przepisami i co teraz będzie z jego emeryturą.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Dom kultury chce wypowiedzieć umowę o pracę zawartej na czas nieokreślony osobie zatrudnionej na stanowisku młodszego bibliotekarza. W związku z tym pracodawca powinien wskazać konkretną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Czy taką przyczyną może być „niedopełnienie przez pracownika obowiązku uzyskania tytułu magistra”? W chwili zatrudnienia pracownica studiowała, ale studiów nadal nie ukończyła i nie dostarczyła pracodawcy dyplomu ich ukończenia. Pracownica — na polecenie dyrektora — dwukrotnie informowała pracodawcę o terminie obrony pracy magisterskiej. Co ważne, uzyskanie tytułu magistra nie było warunkiem zatrudnienia i nie ma też dokumentu ze strony pracodawcy, który by o tym świadczył. Osoba ta uzyskała kompetencje do pracy w bibliotece na podstawie szkolenia przywarsztatowego skończonego w bibliotece powiatowej oraz nabytego doświadczenia w pracy — również dzięki pomocy koleżanek z pozostałych bibliotek. Proszę o informację, jak nazwać konkretną przyczynę w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony oraz o podanie wzoru takiego wypowiedzenia.

Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który dostarczył zwolnienie lekarskie lub nie odbiera naszej korespondencji?

• Usprawiedliwiona nieobecność w pracy chroni pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę, nie chroni go natomiast przed rozwiązaniem tej umowy • Choroba nie chroni pracownika przed zwolnieniem „dyscyplinarnym” • Trzeba pamiętać o skutecznym wręczeniu wypowiedzenia pracownikowi