wypowiedzenie zmieniające

Cofnięcie dodatku specjalnego za czas postoju

Pracownik otrzymuje dodatek specjalny za pracę dodatkową w znajdującym się w instytucji kultury kinie, które jest zamknięte od listopada ubiegłego roku. W obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania nie ma zapisów, aby taki dodatek pracodawca mógł jednostronnie cofnąć, choćby w sytuacji dłuższej nieobecności pracownika. Z przepisów wynika zaś, że dodatki specjalne lub funkcyjne można wypowiedzieć pracownikowi wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy tylko w sytuacji dłuższej absencji lub na mocy porozumienia zawartego z pracownikiem. Natomiast kiedy pracownicy świadczą pracę, to pracodawca nie może jednostronnie zabrać im tego dodatku, bo są gotowi do świadczenia pracy, ale sytuacja od nich niezależna uniemożliwia im wykonywanie tej pracy.
Czy należy zatem wypłacać dodatek specjalny, chociaż kino faktycznie nie działa?
Czy pracodawcy może ktoś zarzucić w takim przypadku nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej?

Zmiana zakresu obowiązków a wypowiedzenie zmieniające

Nowy dyrektor instytucji kultury planuje zmiany w zakresach obowiązków pracowników. Nowe zakresy czynności mają szerzej i precyzyjniej określać obowiązki. Niektóre czynności wykonywane przez pracowników nie są ujęte w dotychczasowo obowiązujących zakresach. Stanowiska pozostaną bez zmian.
Czy zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia warunków pracy w trybie art. 42 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Uprawnienia związkowców

Pytania dotyczą przepisów Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ustawa o związkach zawodowych).

  • Czy przewodniczącemu związków zawodowych można wręczyć wypowiedzenie zmieniające tylko stanowisko pracy?
  • W małej bibliotece publicznej, zatrudniającej 12 osób, do Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek należą trzy pracownice (jedna jest grupową związku w instytucji, pozostałe są członkiniami). Grupowa związku przedłożyła dyrektorowi pismo od przewodniczącej ZZBiPB z prośbą o pozwolenie na przyjazd wszystkich trzech pracownic na walne zgromadzenie, które odbędzie się w innej miejscowości. Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić wszystkie pracownice na to walne zgromadzenie, czy tylko grupową ze względu na pełnioną funkcję? A jeżeli jest obowiązek zwolnienia wszystkich pracownic, to co z ich wynagrodzeniem za ten dzień?

Wynagrodzenie w czasie zmiany regulaminu wynagradzania

Pytania dotyczą wypłaty wynagrodzeń w okresie zmiany regulaminu wynagradzania.

  • Mniej korzystny dla pracowników regulamin wynagradzania zaczął obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. po podaniu go do wiadomości wszystkim pracownikom. Jednemu z pracowników instytucja wypłaciła nagrodę jubileuszową 28 czerwca według nowych zasad, ale porozumienie zmieniające zostało pracownikowi wręczone dopiero dwa dni później z datą obowiązywania nowych warunków wynagradzania od 1 lipca 2015 r. Czy instytucja postąpiła słusznie, wypłacając pracownikowi nagrodę jubileuszową według nowych, mniej korzystnych, zasad?
  • Pracownik, który był na długim zwolnieniu lekarskim rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron z powodu zamiaru przejścia na emeryturę. W tym czasie otrzymał pocztą nowy regulamin wynagradzania, ale nie chciał podpisać porozumienia zmieniającego. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 20 września 2015 r. Nowe warunki wynagradzania wejdą w życie przy porozumieniu zmieniającym 31 października 2015 r. Czy tego pracownika obowiązują przepisy poprzedniego regulaminu?

Wypowiedzenie zmieniające — jak je uzasadnić, aby czuć się bezpiecznie?

Pytanie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego dla pracownika instytucji kultury, którego powodem jest brak inicjatywy pracownika i jego opieszałość w pracy, a także kłopoty finansowe instytucji i konieczność szukania oszczędności. Wypowiedzenie obejmuje więc zmianę warunków pracy i płacy, a mianowicie zmniejszenie etatu z całego do ½ oraz obniżenie wynagrodzenia. Jednak pracownik właśnie rozpoczął leczenie stawu biodrowego, który być może był przyczyną jego braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

  • Jeśli pracownik od takiego wypowiedzenia zmieniającego odwoła się do sądu pracy, to czy zmiana warunków jego pracy może okazać się niezgodna z prawem?

Zmiana kierownika biblioteki

W strukturach ośrodka kultury funkcjonuje biblioteka, w której od 20 lat funkcję kierownika biblioteki pełni jedna z bibliotekarek. Dyrektor ośrodka współpracuje z nią od kilku lat i jego zdaniem kierownik biblioteki nie ma żadnych pomysłów na działalność biblioteki i jej filii. Dlatego funkcję kierownika chce powierzyć innej pracownicy, która wyróżnia się spośród pozostałych bibliotekarek werwą, kreatywnością i pomysłami. Dyrektor nie ma zamiaru rozwiązywać umowy o pracę z panią kierownik, a jedynie zmienić funkcję kierowniczą w placówce.

  • Czy dotychczasowemu kierownikowi trzeba wręczyć trzymiesięczne wypowiedzenie funkcji?
  • Czy trzeba w tym wypowiedzeniu podawać uzasadnienie tej decyzji?

Zmiana wymiaru czasu pracy a trudna sytuacja finansowa instytucji kultury

Jeżeli instytucja kultury jest w trudnej sytuacji finansowej, to czy pracodawca może z grupy pracowników wykonujących tę samą pracę (członków chóru) wybrać w sposób dowolny (według własnego uznania) kilka osób, którym obniży wymiar czasu pracy (poprzez wypowiedzenie zmieniające), powołując się na przyczyny niedotyczące pracowników (np. problemy finansowe instytucji)?

Czy w tym przypadku trzeba stosować przepis o równym traktowaniu (art. 183b § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp), czy też mają tu zastosowanie inne przepisy umożliwiające podobne działania lub niezezwalające na nie?

Jak rozumieć art. 183b § 2 kp, z którego wynika, że można go zastosować tylko i wyłącznie w sytuacji „zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika”?
W przypadku instytucji kultury nie ma miejsca „różnicowania sytuacji”, tylko jej celem jest doprowadzenie do obniżenia kosztów płac — czy w tej sytuacji zła sytuacja finansowa jest dobrym powodem do zastosowania „przyczyny niedotyczącej pracowników”?

Zmiana wymiaru etatu pracownika centrum kultury

Dyrektor centrum kultury chce zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy poprzez obniżenie mu wymiaru czasu pracy z 1 etatu na 2/3 etatu. Czy taka zmiana wymaga wypowiedzenia i wydania świadectwa pracy, czy może się odbyć na zasadzie porozumienia stron i ciągłości obecnego stosunku pracy?

Powierzenie pracownikowi instytucji kultury innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

• Aby można było przenieść pracownika na inne stanowisko bez jego zgody, musi istnieć określona uzasadniona potrzeba instytucji jako pracodawcy • Nie można powierzyć pracownikowi w tym trybie nowych obowiązków na zawsze, tylko maksymalnie na 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego • Płaca pracownika powinna zostać przynajmniej na tym samym poziomie