wypowiedzenie zmieniające

Zmiana zakresu obowiązków a wypowiedzenie zmieniające

Nowy dyrektor instytucji kultury planuje zmiany w zakresach obowiązków pracowników. Nowe zakresy czynności mają szerzej i precyzyjniej określać obowiązki. Niektóre czynności wykonywane przez pracowników nie są ujęte w dotychczasowo obowiązujących zakresach. Stanowiska pozostaną bez zmian.
Czy zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia warunków pracy w trybie art. 42 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Uprawnienia związkowców

Pytania dotyczą przepisów Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: ustawa o związkach zawodowych).

  • Czy przewodniczącemu związków zawodowych można wręczyć wypowiedzenie zmieniające tylko stanowisko pracy?
  • W małej bibliotece publicznej, zatrudniającej 12 osób, do Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek należą trzy pracownice (jedna jest grupową związku w instytucji, pozostałe są członkiniami). Grupowa związku przedłożyła dyrektorowi pismo od przewodniczącej ZZBiPB z prośbą o pozwolenie na przyjazd wszystkich trzech pracownic na walne zgromadzenie, które odbędzie się w innej miejscowości. Czy dyrektor ma obowiązek zwolnić wszystkie pracownice na to walne zgromadzenie, czy tylko grupową ze względu na pełnioną funkcję? A jeżeli jest obowiązek zwolnienia wszystkich pracownic, to co z ich wynagrodzeniem za ten dzień?

Wynagrodzenie w czasie zmiany regulaminu wynagradzania

Pytania dotyczą wypłaty wynagrodzeń w okresie zmiany regulaminu wynagradzania.

  • Mniej korzystny dla pracowników regulamin wynagradzania zaczął obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. po podaniu go do wiadomości wszystkim pracownikom. Jednemu z pracowników instytucja wypłaciła nagrodę jubileuszową 28 czerwca według nowych zasad, ale porozumienie zmieniające zostało pracownikowi wręczone dopiero dwa dni później z datą obowiązywania nowych warunków wynagradzania od 1 lipca 2015 r. Czy instytucja postąpiła słusznie, wypłacając pracownikowi nagrodę jubileuszową według nowych, mniej korzystnych, zasad?
  • Pracownik, który był na długim zwolnieniu lekarskim rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron z powodu zamiaru przejścia na emeryturę. W tym czasie otrzymał pocztą nowy regulamin wynagradzania, ale nie chciał podpisać porozumienia zmieniającego. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi 20 września 2015 r. Nowe warunki wynagradzania wejdą w życie przy porozumieniu zmieniającym 31 października 2015 r. Czy tego pracownika obowiązują przepisy poprzedniego regulaminu?

Wypowiedzenie zmieniające — jak je uzasadnić, aby czuć się bezpiecznie?

Pytanie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego dla pracownika instytucji kultury, którego powodem jest brak inicjatywy pracownika i jego opieszałość w pracy, a także kłopoty finansowe instytucji i konieczność szukania oszczędności. Wypowiedzenie obejmuje więc zmianę warunków pracy i płacy, a mianowicie zmniejszenie etatu z całego do ½ oraz obniżenie wynagrodzenia. Jednak pracownik właśnie rozpoczął leczenie stawu biodrowego, który być może był przyczyną jego braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

  • Jeśli pracownik od takiego wypowiedzenia zmieniającego odwoła się do sądu pracy, to czy zmiana warunków jego pracy może okazać się niezgodna z prawem?

Zmiana kierownika biblioteki

W strukturach ośrodka kultury funkcjonuje biblioteka, w której od 20 lat funkcję kierownika biblioteki pełni jedna z bibliotekarek. Dyrektor ośrodka współpracuje z nią od kilku lat i jego zdaniem kierownik biblioteki nie ma żadnych pomysłów na działalność biblioteki i jej filii. Dlatego funkcję kierownika chce powierzyć innej pracownicy, która wyróżnia się spośród pozostałych bibliotekarek werwą, kreatywnością i pomysłami. Dyrektor nie ma zamiaru rozwiązywać umowy o pracę z panią kierownik, a jedynie zmienić funkcję kierowniczą w placówce.

  • Czy dotychczasowemu kierownikowi trzeba wręczyć trzymiesięczne wypowiedzenie funkcji?
  • Czy trzeba w tym wypowiedzeniu podawać uzasadnienie tej decyzji?

Zmiana wymiaru czasu pracy a trudna sytuacja finansowa instytucji kultury

Jeżeli instytucja kultury jest w trudnej sytuacji finansowej, to czy pracodawca może z grupy pracowników wykonujących tę samą pracę (członków chóru) wybrać w sposób dowolny (według własnego uznania) kilka osób, którym obniży wymiar czasu pracy (poprzez wypowiedzenie zmieniające), powołując się na przyczyny niedotyczące pracowników (np. problemy finansowe instytucji)?

Czy w tym przypadku trzeba stosować przepis o równym traktowaniu (art. 183b § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp), czy też mają tu zastosowanie inne przepisy umożliwiające podobne działania lub niezezwalające na nie?

Jak rozumieć art. 183b § 2 kp, z którego wynika, że można go zastosować tylko i wyłącznie w sytuacji „zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika”?
W przypadku instytucji kultury nie ma miejsca „różnicowania sytuacji”, tylko jej celem jest doprowadzenie do obniżenia kosztów płac — czy w tej sytuacji zła sytuacja finansowa jest dobrym powodem do zastosowania „przyczyny niedotyczącej pracowników”?

Zmiana wymiaru etatu pracownika centrum kultury

Dyrektor centrum kultury chce zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy poprzez obniżenie mu wymiaru czasu pracy z 1 etatu na 2/3 etatu. Czy taka zmiana wymaga wypowiedzenia i wydania świadectwa pracy, czy może się odbyć na zasadzie porozumienia stron i ciągłości obecnego stosunku pracy?

Powierzenie pracownikowi instytucji kultury innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

• Aby można było przenieść pracownika na inne stanowisko bez jego zgody, musi istnieć określona uzasadniona potrzeba instytucji jako pracodawcy • Nie można powierzyć pracownikowi w tym trybie nowych obowiązków na zawsze, tylko maksymalnie na 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego • Płaca pracownika powinna zostać przynajmniej na tym samym poziomie