nagrody jubileuszowe

Podstawa prawna przyznania nagrody jubileuszowej

W gminnym ośrodku kultury obowiązuje regulamin wynagradzania pracowników. Jaką podstawę prawną podać, jeżeli w regulaminie wynagradzania jest zapis, z którego wynika, że pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe określone w art. 31b ust. 3–6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania)?
Jaką podstawę prawną podać przy przyznaniu nagrody jubileuszowej pracownikowi — czy powołać się na regulamin wynagradzania, stosownie do ustawy o działalności kulturalnej i rozporządzenia w sprawie wynagradzania, czy odwrotnie?

Nagroda jubileuszowa dla pracownika nieobecnego w pracy

Zdarza się, że w instytucji kultury podwyżka płac ma miejsce w czasie, w którym niektórzy pracownicy przebywają np. na urlopie (macierzyńskim, rodzicielskim), na dłuższym zwolnieniu lekarskim czy też są w czasie pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Bywa też, że w czasie takiej nieobecności pracownikowi przypada nagroda jubileuszowa.
Kiedy w takim przypadku należy podnieść wysokość wynagrodzenia?
Jak należy postąpić, jeżeli w czasie tej nieobecności pracownikowi przypada nagroda jubileuszowa — wg jakiej stawki należy ją wypłacić i co zrobić z dodatkiem stażowym, jeżeli jest on wypłacany pracownikowi podczas nieobecności w pełnej wysokości?

Nagroda jubileuszowa dla dyrektora — czy należy się z mocy prawa czy wymaga przyznania?

Pytanie dotyczy nagrody jubileuszowej dla dyrektora.
Czy należy się ona z mocy prawa czy wymaga przyznania przez organizatora?

Podstawa nagrody jubileuszowej bez nagrody rocznej

Czy w podstawie nagrody jubileuszowej dla dyrektora należy uwzględnić również otrzymaną nagrodę roczną?

Wypłata nagrody jubileuszowej w instytucji kultury

Pytania dotyczą wypłaty nagrody jubileuszowej w samorządowej instytucji kultury.
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji kultury nie ma przepisów dotyczących wypłaty nagrody jubileuszowej. Nie ma też takich, które by zabraniały wypłatę tej gratyfikacji. Zatem, czy do wypłaty nagrody jubileuszowej takie postanowienia regulaminu są konieczne, czy wystarczy jako podstawę prawną wskazać art. 31b Ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Pracownik nabywa prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej, np. 10. dnia danego miesiąca. Czy należy mu wypłacić nagrodę w dniu nabycia prawa do nagrody, czy wystarczy, że instytucja wypłaci mu ją razem z najbliższą wypłatą (np. ostatniego dnia miesiąca, jak wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego w instytucji)?

Przedawniona nagroda jubileuszowa — wypłacić czy iść z pracownikiem do sądu?

W kwietniu 2017 r. pracownik instytucji kultury nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Okazało się jednak, że pracownikowi nie wypłacono nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy, co przypadało w kwietniu 2012 r. Brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy, gdyż niezbędne dokumenty znajdują się w aktach pracownika.
Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie?
Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?

Nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy

Jak ustalić wysokość nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego za 40 lat pracy — 200% czy 300% wynagrodzenia miesięcznego?

Regulamin wynagradzania obowiązujący w instytucji nie zawiera zapisów dotyczących nabywania uprawnień, przyznawania i wypłaty nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom instytucji. Otrzymują oni nagrodę jubileuszową w wysokości określonej w art. 31b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy zatem w tej sytuacji głównemu księgowemu instytucji kultury za 40 lat pracy należy się nagroda jubileuszowa w wysokości:

  • 200% wynagrodzenia miesięcznego — na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń dodatkowych) czy też
  • 300% wynagrodzenia miesięcznego — na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 5 ustawy o działalności kulturalnej?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego po 45 latach pracy

Główny księgowy w instytucji kultury niedługo osiągnie 45 lat pracy. Zakładowy układ zbiorowy pracy (dalej: układ zbiorowy) przewiduje nagrodę po 45 latach, natomiast Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) nie zawiera takiego prawa. Jednak układ zbiorowy zawiera klauzulę z art. 24126 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).
Czy w takiej sytuacji główny księgowy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, skoro część sądów zalicza nagrodę jubileuszową do wynagrodzenia?

Wstrzymanie wypłaty nagrody jubileuszowej

W związku przejściem na emeryturę główny księgowy instytucji kultury w ubiegłym roku rozwiązał umowę o pracę. Nabył wtedy prawo do nagrody jubileuszowej (miał mniej niż 12 miesięcy do prawa do jej nabycia). Za tydzień główny księgowy miał wrócić na swoje stanowisko, ale już na pół etatu. Ponieważ instytucja była w bardzo złej kondycji finansowej, główny księgowy na podstawie ustnego porozumienia z dyrektorem zrezygnował z otrzymania nagrody jubileuszowej, ale pod warunkiem wypłaty nagrody w tym roku od podstawy z całego etatu. Obecnie kadrowa naliczyła głównemu księgowemu nagrodę z podstawy pół etatu. Dodatkowym problemem było wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania obowiązującym w instytucji. Aneks do regulaminu wynagrodzeń wprowadzający nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy nie został zaopiniowany przez związki zawodowe, a o zmianach nie powiadomiono wszystkich pracowników. Z tego powodu kadrowy unieważnił ten dokument i wprowadził nowy, ale po dniu, w którym główny księgowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z odejściem na emeryturę.
Czy naliczenie nagrody od podstawy z połowy etatu jest prawidłowe?
Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości uzgodnionej z dyrektorem?

Niezakończonego okresu pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury zatrudniony w niej od 1 października 2007 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej. Jednak jest to jego dodatkowe zatrudnienie na niepełnym etacie. W lutym 2016 r. dostarczył dokumenty z poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia (11 lat i 8 miesięcy). Po przedłożeniu dokumentów otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Oprócz zakończonych okresów, pracownik jest zatrudniony od 1 czerwca 1993 r. w urzędzie gminy (jest to okres niezakończony).
Czy zatrudnienie w urzędzie gminy (14 lat i 4 miesiące) należy wliczyć do okresu pracy przy naliczaniu jubileuszówki?
Czy pracownik może udowodnić okres pracy w urzędzie pracy na podstawie zaświadczenia i ubiegać się o nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

Udokumentowanie prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

W połowie grudnia 2015 r. pracownik instytucji kultury złożył dokumenty potwierdzające pracę od 20 lipca 1995 r. w gospodarstwie rolnym jako jego współwłaściciel (3,5 ha). Na podstawie złożonych przez pracownika świadectw pracy oraz stażu pracy w instytucji obecnie wypłaca mu się 8% dodatku stażowego.
Czy przedstawiony dokument stanowi podstawę do wypłaty nagrody jubileuszowej, której termin przypadał na lipiec 2015 r.?
Czy należy wyrównać dodatek stażowy do wysokości 20% od początku roku, czy płacić 20% dodatku dopiero od daty złożenia dokumentów potwierdzających prowadzenie gospodarstwa?