nagrody jubileuszowe

Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na dwóch stanowiskach pracy w instytucji kultury

Pracownica biblioteki od 10 lat zatrudniona jest na ½ etatu na stanowisku głównej księgowej. Od tego roku w ramach tej samej umowy o pracę powierzono jej jeszcze na 1/2 etatu stanowisko bibliotekarza. W umowie o pracę określono osobne wynagrodzenia i różne dodatki stażowe dla każdego ze stanowisk. W przyszłym roku pracownica nabędzie 20 lat pracy na stanowisku głównej księgowej.
Czy do nagrody jubileuszowej należy wliczyć tylko wynagrodzenie przysługujące na stanowisku głównej księgowej, czy również wynagrodzenie przysługujące na stanowisku bibliotekarza?

Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę

Pracownica odchodzi na emeryturę z dniem 31 stycznia 2023 r. Prawo do kolejnej jubileuszówki nabyłaby 1 maja 2023 r. Dyrektor wie, że można jej wypłacić nagrodę jubileuszową wcześniej, jeśli nie brakuje więcej niż roku. W piśmie do pracownika dyrektor pisał zazwyczaj: „w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu pracy z dniem [...] przyznaję nagrodę w wysokości [...]%”. W tym przypadku nie można tak napisać. Jednak należy w jakiś sposób podać staż pracy, aby było wiadomo, na jakiej podstawie dyrektor przyznaje nagrodę w wysokości 150% pensji.
Jak zatem sformułować pismo dyrektora w tej sprawie? Czy można napisać, że nagroda przyznana jest pracownicy wcześniej ze względu na jej przejście na emeryturę?

Nagroda jubileuszowa i odprawa dla kadry zarządzającej

Instytucja kultury, która zatrudnia m.in. pracowników w wieku okołoemerytalnym, planuje wprowadzić do regulaminu wynagradzania następujące zapisy dotyczące odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników instytucji kultury. Będą one korzystniejsze od wskazanych w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • „pracownikowi zatrudnionemu przez co najmniej 25 lat przysługuje odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia”;
  • „po 45 latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

Czy można wprowadzić takie zmiany w regulaminie?
Czy takie zapisy będą dotyczyć także osób zarządzających zakładem pracy, czyli dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego, czy też dla kadry zarządzającej trzeba stworzyć osobne regulacje w tym zakresie?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Zdarza się, że po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy nagrodę jubileuszową wypłaca się pracownikowi instytucji kultury częściej niż co 5 lat
  • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w instytucji kultury
  • W regulaminie wynagradzania można regulować zasady wypłaty nagrody jubileuszowej korzystniej niż w ustawie o działalności kulturalnej

Kolejna nagroda jubileuszowa przed upływem 5 lat

Pracownik otrzymał w lipcu 2021 r. nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W marcu 2022 r. dostarczył zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym przez 4 lata i 7 miesięcy, więc okres ten należało doliczyć do wysługi lat. Po ponownym obliczeniu okresu stażu pracy pracownikowi przysługiwało w marcu 2022 r. prawo do nagrody jubileuszowej w związku z 25 latami pracy.
Czy nagroda powinna być wypłacona w pełnej wysokości, czyli 100% wynagrodzenia, skoro od wypłaty nagrody jubileuszowej za 20 lat do wypłaty nagrody za 25 lat nie minie więcej niż 12 miesięcy?
Czy od nagrody jubileuszowej odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne?

Nagroda jubileuszowa dla dyrektora po ustaniu jego zatrudnienia

10 kwietnia 2023 r. dyrektor instytucji kultury ma nabyć prawo do emerytury, a 20 lipca 2023 r. minie mu 35 lat pracy. Wcześniej, 31 maja 2022 r., kończy się pięcioletni kontrakt dyrektora w obecnej placówce i nie ma możliwości przedłużenia go.
Czy dyrektorowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy i czy nagrodę tę powinien wypłacić obecny pracodawca?

Dodatek specjalny w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury nabędzie niedługo prawo do nagrody jubileuszowej. Pracownikowi przyznano dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach unijnego projektu, dodatek wypłacany jest z dotacji z projektu.
Czy taki dodatek powinien być wliczony do podstawy nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa a zwolnienie pracownika przebywającego na zasiłku rehabilitacyjnym

Dyrektor instytucji kultury zwolnił w lutym 2021 r. bibliotekarza, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, a potem na długotrwałym zasiłku rehabilitacyjnym. Dyrektor wysłał oświadczenie o zwolnieniu pracownika, które ten odebrał 25 lutego 2021 r. Instytucja otrzymała pismo z 8 marca 2021 r. o tym, iż pracownik przyjął je do wiadomości. Według akt pracownika należała się mu nagroda jubileuszowa na dzień 28 kwietnia 2021 r. Po zakończeniu stosunku pracy były pracownik dosłał świadectwa pracy, z których jego zdaniem wynika, że nagroda przysługiwała mu już w styczniu 2021 r., gdy był jeszcze zatrudniony.
Czy w tym przypadku należy przeliczyć ponownie staż pracownika uprawniający do nagrody jubileuszowej, chociaż były pracownik nie jest już zatrudniony w instytucji kultury?

Nagroda jubileuszowa przy połączeniu instytucji

Z dniem 30 czerwca 2021 r. nastąpi połączenie dwóch instytucji kultury w jedną o nazwie ośrodek kultury z biblioteką.
Czy pracownicy zlikwidowanej instytucji kultury powinni dostać wypowiedzenia umowy, czy może aneks, potwierdzający, że pracują w instytucji kultury o innej nazwie?
Czy pracownikowi, któremu należy się nagroda jubileuszowa w październiku 2021 r., należy 30 czerwca wypłacić nagrodę jubileuszową? Najprawdopodobniej ten pracownik nie będzie pracował w połączonej instytucji kultury z braku etatów.
Czy jeśli ten pracownik jednak zostanie w połączonej instytucji kultury, to czy dostanie dwie nagrody jubileuszowe — jedną 30 czerwca jako pracownik biblioteki, a drugą w październiku 2021 r. jako pracownik ośrodka kultury i biblioteki?

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę i kontynuacja zatrudnienia

Bibliotekarz, który osiągnął już wiek emerytalny, jest zatrudniony w gminnej bibliotece publicznej w pełnym wymiarze godzin. We wrześniu 2021 r. obchodzić będzie 45 lat pracy zawodowej. W listopadzie 2020 r. złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27 listopada 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę. Jednocześnie wyraził chęć dalszej pracy i został zatrudniony do czasu rekrutacji kolejnej osoby, w związku z czym nie ma gwarancji, że będzie zatrudniony do września br.
Czy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy należało wypłacić pracownikowi 27 listopada 2020 r. — w dniu zakończenia stosunku pracy, czy też powinno się wypłacić dopiero we wrześniu 2021 r.?

Nadpłata składki zdrowotnej

Pod koniec czerwca instytucja kultury otrzymała zwrot nadpłaty składki zdrowotnej potrąconej w latach poprzednich od nagród jubileuszowych.
Jak należy ująć w księgach dokonany zwrot?
Czy składki zdrowotne potrącone z podatku dochodowego od nagrody jubileuszowej należy potraktować jako zobowiązanie podatkowe, czy też zobowiązanie wobec pracowników?

Nagroda jubileuszowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Warunkiem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika odpowiedniego stażu pracy
  • Jeśli pracownik otrzymuje nagrodę jubileuszową częściej niż co 5 lat, to jest ona oskładkowana
  • Jeśli pracownik odchodzi na emeryturę, to w pewnym przypadku nagrodę jubileuszową można wypłacić przed nabyciem do niej prawa