obcy środek trwały

Modernizacja w obcym środku trwałym

W 2018 r. instytucja kultury otrzymała dotację celową z MKiDN na modernizację środka trwałego będącego własnością gminy (organizatora), użytkowanego przez nią na podstawie umowy dzierżawy (w księgach środek jest ujęty na koncie 990 „Środki trwałe obce”). Nakłady poniesione na modernizację wyniosły 90 000 zł (z czego 18 000 zł to wkład własny sfinansowany ze środków własnych). Po zakończeniu prac modernizacyjnych protokołem przekazano organizatorowi informację o wysokości poniesionych nakładów.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa modernizacji środka trwałego?

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Organizator przekazał instytucji kultury środki trwałe w nieodpłatne użytkowanie. Są one zaksięgowane na kontach bilansowych instytucji kultury, która również je amortyzuje. Z kolei organizator ewidencjonuje te środki trwałe na kontach pozabilansowych.
Jak inwentaryzować środki trwałe będące własnością organizatora: co roku, traktując je jako składniki aktywów będące własnością innych jednostek powierzonych do używania (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), czy też raz na 4 lata, pamiętając, iż są one na kontach bilansowych jednostki (na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)?

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

W muzeum znajduje się kilka eksponatów (skamielin), które zostały wypożyczone jeszcze za kadencji poprzednich dyrektorów. Od tamtej pory nikt się nimi nie interesuje.
Czy przy okazji inwentaryzacji można je zarchiwizować i uznać za własność muzeum, skoro upłynęło już kilkanaście lat i żadna instytucja o nie się nie upomina?

Inwestycja w obcym środku trwałym — wartość początkowa i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna planuje w 2017 r. wydatki na adaptację części wynajmowanego lokalu do swoich potrzeb. Nakłady te zaliczać będzie do inwestycji w obcym środku trwałym. To zadanie inwestycyjne biblioteka sfinansuje z dotacji celowej, przekazanej przez organizatora w 2017 r.
Jeszcze w 2016 r. dyrektor biblioteki zlecił firmie wykonanie projektu adaptacji lokalu, aby ustalić, o jaką kwotę na dotację celową wystąpić do organizatora w 2017 r.
Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze lokalu?
Z jakich środków biblioteka może zapłacić za tę fakturę — czy mogą to być środki z dotacji podmiotowej czy przychody własne?

Środki otrzymane z umowy z ubezpieczycielem a zwolnienie z CIT

Centrum kultury w ramach umowy prewencyjnej z ubezpieczycielem otrzymało środki na modernizację instalacji elektrycznej budynku będącego własnością gminy. Wydatki te nie są wydatkami na środek trwały. Poza tym, środki z umowy wpłynęły na rachunek instytucji przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków i rozpoczęciem prac modernizacyjnych.
Czy otrzymane środki skorzystają ze zwolnienia od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) lub z innego zwolnienia?

Remont instalacji elektrycznej w obcym środku trwałym w instytucji kultury

Instytucja kultury podpisała długoterminową umowę najmu na wynajem budynku pod działalność kulturalną na okres 30 lat. W 2013 r. z dotacji celowej wykonano wymianę instalacji elektrycznej. W latach 2014–2016 nastąpi kolejny etap rozbudowy i remontu budynku. Jak prawidłowo zaksięgować nakłady poniesione na remont w obcym środku trwałym? Czy instytucja kultury powinna naliczać amortyzację? Czy nakłady poniesione na remont można zakwalifikować do wydatków strukturalnych?