PIT-11

Przychód z najmu rzeczy ruchomych

Miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji (MOKSiR) podpisał umowę użyczenia kolekcji minerałów z osobą prywatną. Z tytułu tej umowy instytucja płaci 450 zł miesięcznego czynszu. W ramach prowadzonej działalności, MOKSiR sprzedaje bilety wstępu na wystawę minerałów, z których rozlicza się z urzędem skarbowym. Na koniec roku instytucja wystawia najemcy PIT-11 z tego tytułu, ze względu na poz. F — informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Właściciel zbiorów stoi na stanowisku, że instytucja nie powinna wystawiać PIT-11, ponieważ kolekcja (wystawa) ma charakter wystawy pożytku publicznego.
Czy właściciel zbiorów ma rację?

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

  • Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania używania samochodów osobowych w działalności
  • O wyborze rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych instytucje powiadomią fiskusa w zeznaniu CIT-8
  • Informację PIT-11 za 2018 r. instytucje kultury muszą złożyć urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2019 r.

Przekazanie finansów do gminy

Od 1 stycznia 2017 r. gminna instytucja kultury przekazała finanse i płace nowo powstałemu zakładowi do rozliczeń — centrum usług wspólnych.
Czy należało zamknąć księgi instytucji kultury i sporządzić sprawozdania za 2016 r.?
Czy należy o fakcie przekazania finansów i płac poinformować ZUS, urząd skarbowy i GUS?
Kto powinien sporządzić PIT-11 — informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy — za 2016 r.?
Jak płynnie przekazać dokumenty?

Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.

  • Do 1 lutego 2016 r. instytucje muszą złożyć deklaracje PIT-4R i 8AR
  • W tym samym terminie składają inne informacje podatkowe oraz rozliczenie podatku za pracownika, o ile wybiorą formę papierową
  • Deklaracje i informacje podatkowe płatnicy zasadniczo składają w wersji elektronicznej

Brak oświadczenia autora o przekroczeniu limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów

W zawartej z autorem umowie o dzieło instytucja kultury ustaliła 50% koszty uzyskania oraz wypłatę wynagrodzenia w dwóch ratach. Po wykonaniu pierwszego etapu dzieła instytucja naliczyła koszty uzyskania 50%, ale po wykonaniu drugiego etapu — na ustną prośbę autora — uwzględniono 20% kosztów uzyskania przychodów. Po kilku miesiącach kontrola zakwestionowała takie rozliczenie umowy o dzieło i niepotrącanie kosztów w wysokości 50%.

  • Czy bez pisemnego oświadczenia wykonawcy dzieła instytucja miała prawo naliczyć koszty 20%?
  • Czy oświadczenie złożone w roku bieżącym pozwala na skorygowanie kosztów?
  • Jak skorygować PIT-4 i PIT-11?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych

Kontrola ZUS w ośrodku kultury zakwestionowała prawidłowość zawieranych umów o dzieło w latach 2011–2013. W konsekwencji ośrodek kultury przekwalifikował umowy z umów o dzieło na umowy-zlecenie. Ta zmiana spowodowała naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki należne na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków zleceniodawcy w 2014 r. Jak należy zaksięgować zapłacone składki i co może być podstawowym dokumentem do ich zaksięgowania? Czy należy skorygować zapłacony w latach 2011–2013 podatek dochodowy?

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego

W lutym instytucje kultury muszą sporządzić PIT za 2010 r.

• Instytucje kultury są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych • Dlatego mają obowiązek sporządzić odpowiednie formularze PIT • Otrzymują je pracownicy i urzędy skarbowe