rozliczanie kosztów

Plan finansowy w bibliotece

Instytucja kultury w poprzednich latach realizowała duże inwestycje, od których obecnie amortyzacja generuje stratę finansową (ale nie jest wydatkiem). Co do zasady nie powinno się planować straty, ale przychody są równe wydatkom, a amortyzacja powoduje zwiększenie kosztów. Strata jest pokrywana z funduszu instytucji kultury. Czy ujmowanie w planie finansowym amortyzacji, która zakłada stratę, jest prawidłowe?
Drugie pytanie dotyczy międzyokresowych rozliczeń kosztów. Zgodnie z zasadami współmierności i memoriału niektóre koszty (np. ubezpieczenia) zapłacone w jednym roku dotyczą jednak roku następnego i dopiero wtedy są ujmowane jako koszty w księgach rachunkowych. Czy urealnienie planu finansowego w związku ze zwiększeniem kosztów i przychodów wymaga też uwzględnienia międzyokresowych rozliczeń kosztów?
Od 1 stycznia 2012 r. biblioteka księguje amortyzację z rozliczeniem międzyokresowym przychodów (koszt i przychód). Czy przychód z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego i w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe przychody? Nie jest to przychód kasowy, tylko memoriałowy.

Rozliczenie zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy

Samorządowa instytucja kultury zawarła umowę zlecenia, na podstawie której ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu zleceniobiorcy. Za wykonaną usługę zleceniobiorca wystawia rachunek do umowy zlecenia. Na jakiej podstawie można zwrócić koszty dojazdu — czy bilet lub ewidencja przebiegu pojazdu jest dowodem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Rozliczanie kosztów związanych z dziełami sztuki i eksponatami muzealnymi

• Dzieła sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają amortyzacji • Przepisy o podatku dochodowym nie zawierają definicji tych pojęć, trzeba się więc odwołać do przepisów szczególnych • Koszty związane z dziełami sztuki lub eksponatami muzealnymi sfinansowane z dotacji samorządowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych

Pokrycie kosztów noclegu osób przygotowujących wystawę

Nasze muzeum wypożyczyło wystawę z innego muzeum. Z umowy użyczenia wynika, że zobowiązujemy się do pokrycia kosztów transportu tej wystawy oraz pokrycia kosztów noclegu pracowników muzeum użyczającego na czas montażu i demontażu tej wystawy. Czy i powinniśmy wysłać informację do użyczającego o wysokości poniesionych kosztów noclegów, które użyczający doliczy do przychodu swoich pracowników, czy może wystawić informację PIT-8C dla osób korzystających z noclegu?

Układ zadaniowy rozliczania kosztów instytucji kultury

• Stosowanie zasobowego rachunku kosztów działań zapewnia przejrzystość informacji niezbędnych dyrektorowi instytucji kultury do podejmowania właściwych decyzji • Rozliczenie kosztów pośrednich wymaga ustalenia tzw. klucza podziału rozliczeniowego • Mierniki dotyczące zadań (w treści jako nośniki) muszą być należycie powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym, co pozwoli m.in. właściwie zarządzać ryzykiem

Układ zadaniowy rozliczania kosztów instytucji kultury

• Prawidłowo opracowany statut i system planowania jest warunkiem prawidłowego rozliczenia kosztów • Rachunkowość zarządcza umożliwi rozliczanie kosztów w układzie zadaniowym • Nie każda instytucja kultury będzie musiała plan finansowy układać według zadań

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucjach kultury

• Nie wszystkie koszty trzeba rozliczać w czasie • Należy pamiętać o zasadzie istotności • Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640