składki na ZUS

Korekta składek na ZUS a finanse instytucji kultury

Pytania dotyczą rozliczenia zwrotu składek na ZUS, które wykazała kontrola w państwowej instytucji kultury, podległej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W latach 2009–2011 instytucja nadpłaciła składki ZUS, które sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej. Nadpłata składek zostanie ujęta jako przychód w planie finansowym instytucji kultury w roku, w którym wykazała ją kontrola. Skoro zwrócone instytucji kultury składki na ZUS rozliczono w poszczególnych latach z dotacji podmiotowej, to czy oznacza to, że należy je zwrócić na konto organizatora, czy też można je uznać za przychód własny i przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków?
W wyniku błędnych oświadczeń zleceniobiorców instytucja ma do zapłaty zaległe składki do ZUS. Odsetki instytucja zapłaci z własnych środków uzyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym w jednym przypadku część zaległych składek do ZUS oddaje instytucji zleceniobiorca, w drugim — składki za zleceniobiorcę instytucja pokrywa w całości. Czy w obydwu przypadkach można zapłacić zaległe składki do ZUS z dotacji podmiotowej? Czy zleceniobiorca w takim przypadku osiąga przychód do opodatkowania?

Zaległe składki na ZUS można sfinansować z funduszu rezerwowego

Samorządowa instytucja kultury osiągnęła zysk za 2015 r. i przeksięgowała go na fundusz rezerwowy. ZUS nakazał, w wyniku kontroli, odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe — nie były one odprowadzane za zleceniobiorcę, który nieprawidłowo złożył oświadczenie.
Czy z tego funduszu można pokryć koszty związane z zaległymi składkami?

Możliwość żądania zapłaty składek od ubezpieczonego

ZUS kontrolował prawidłowość klasyfikacji umów o dzieło pod kątem obowiązku opłacania składek. Zakwestionowano niektóre umowy, uznając, że faktycznie są to podlegające oskładkowaniu umowy-zlecenia.
Czy ZUS może żądać zapłaty zaległych składek bezpośrednio od ubezpieczonego w sytuacji, gdy płatnik nie będzie w stanie sam ich uregulować?

Wcześniejsza zapłata faktur oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS od wynagrodzeń

Instytucji kultury zalecono, aby za faktury zakupu płacić krótko przed terminem zapłaty ujętym na fakturze. To samo polecono w stosunku do podatku dochodowego i składek na ZUS od wynagrodzeń, aby opłacać je na krótko przed 20. dniem następnego miesiąca, a nie w dniu wypłaty wynagrodzeń. Te zalecenia powodują, że księgowi w instytucji tracą czas na dwukrotne zajmowanie się tą samą dokumentacją.
Czy można dokonać zapłaty faktur i podatku dochodowego w momencie ich sprawdzenia i zatwierdzenia i nie czekać na termin płatności?
Czy podatek od wynagrodzeń i płatności do ZUS można zapłacić jeszcze w miesiącu, którego dotyczą?

Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury

 • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia z tytułu umów-zlecenia
 • Dopiero gdy podstawa wymiaru składek przekroczy 1850 zł, umowa-zlecenie jest zwolniona od obowiązkowych składek na ZUS
 • Umowy-zlecenia nadal są obciążone składkami na ubezpieczenie zdrowotne

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych

• Nie zawsze zwolnienia od podatku dochodowego i wyłączenia z wymiaru składek na ZUS się pokrywają • Niektóre świadczenia w całości lub w części opodatkowane w całości są wolne od składek • Nie wszystkie świadczenia nieodpłatne są przychodem podatkowym

Używanie prywatnego samochodu i telefonu dyrektora w celach służbowych

Dyrektor instytucji kultury wykorzystuje swój telefon i samochód w celach służbowych. Rachunek za rozmowy telefoniczne obejmuje opłaty abonamentowe, które najczęściej pokrywają całość kosztów, a biling nie zawiera kosztu konkretnej rozmowy, tylko czas jej trwania.

 • Na jakiej podstawie prawnej należy dyrektorowi zwracać koszty związane z używaniem jego prywatnego samochodu i telefonu do celów służbowych?
 • Jeśli należy podpisać z dyrektorem umowę, to jakiej treści i kto powinien ją zawrzeć?
 • W jaki sposób obliczać koszty do zwrotu?
 • Jakie są skutki podatkowe i składkowe takich wypłat?

Odsetki za zwłokę od zaległości w podatkach i składkach ZUS

Z powodu błędu teatr nie naliczył zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od świadczeń na rzecz dwóch pracowników. Nie są to duże kwoty, więc pewnie nie przekroczą limitu, do którego nie trzeba płacić odsetek za zwłokę. Czy to prawda, że limit ten jest inny dla zaległości od podatku a inny od składek?

Ewidencja księgowa błędnie naliczonych składek i odsetek do ZUS

Kontrola ZUS w instytucji kultury wykazała za lata 2009–2012 błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe. W wyniku ponownego przeliczenia zobowiązań wobec ZUS instytucja kultury dopłaciła brakujące kwoty razem z odsetkami; łącznie 13 000 zł. Czy naliczone składki oraz odsetki należy zaksięgować na konto 821 „Błąd dotyczący lat ubiegłych” czy standardowo w koszty, czyli na konto 445 „Składki na ZUS i Fundusz Pracy”?

Odsetki od błędnie naliczonych składek ZUS

Kontrola ZUS wykazała błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe za lata ubiegłe. Po korekcie składek okazało się, że jest kwota do zapłaty oraz odsetki. Czy naliczone odsetki instytucja kultury powinna opodatkować i kwotę odsetek wykazać na CIT-8/O?

Korekta składek ZUS w ewidencji księgowej instytucji kultury

W 2010 r. instytucja kultury zatrudniała na umowę-zlecenie instruktora. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Instytucja kultury potrącała więc tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2013 r. po kontroli ZUS ustalono, że zleceniobiorca (instruktor) podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania zlecenia. Instytucja kultury dokonała stosownej korekty dokumentów oraz zapłaciła zaległe składki ZUS wraz z odsetkami. Niedopłata składek wyniosła:

 1. na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez:
  • zleceniobiorcę — 405,36 zł,
  • zleceniodawcę — 550,44 zł;
 2. z tytułu Funduszu Pracy — 88,20 zł.

Natomiast nadpłata składki zdrowotnej to kwota 36,48 zł. Należne odsetki karne wobec ZUS wyniosły 420 zł. Czy instytucja kultury może wezwać zleceniobiorcę do zwrotu nadpłaconych kwot i w jakiej wysokości? Jak należy zaksięgować korektę składek? Czy należy skorygować PIT-11 i PIT-4R za 2010 r.? Jak zaewidencjonować kwotę składek do ZUS zwróconych przez byłego zleceniobiorcę?

Korekta składek ZUS wynikająca ze złożenia błędnego oświadczenia zleceniobiorcy

W 2010 r. nasza instytucja kultury zatrudniła na umowę-zlecenie instruktora. Ze względu na złożoną na piśmie przez tego zleceniobiorcę informację, że jest zatrudniony na umowę o pracę na cały etat w innej jednostce, instytucja potrąciła od jego umowy–zlecenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz odprowadziła podatek. W 2013 r. ZUS po weryfikacji konta ubezpieczonego przysłał instytucji kultury informację, iż zleceniobiorca w okresie wykonywania u niej umowy-zlecenia nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia u pracodawcy, który go zatrudniał na umowę o pracę. W związku z tym ZUS obciążył kosztami składek na ubezpieczenia społeczne z tego zakładu pracy instytucję kultury, a instytucja skorygowała zgłoszenie zleceniobiorcy. Czy prawidłowo? Kto powinien zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne instruktora oraz należne odsetki wynikające z błędnego odprowadzenia składek za zleceniobiorcę?