składki na ZUS

Odsetki za zwłokę od zaległości w podatkach i składkach ZUS

Z powodu błędu teatr nie naliczył zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od świadczeń na rzecz dwóch pracowników. Nie są to duże kwoty, więc pewnie nie przekroczą limitu, do którego nie trzeba płacić odsetek za zwłokę. Czy to prawda, że limit ten jest inny dla zaległości od podatku a inny od składek?

Ewidencja księgowa błędnie naliczonych składek i odsetek do ZUS

Kontrola ZUS w instytucji kultury wykazała za lata 2009–2012 błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe. W wyniku ponownego przeliczenia zobowiązań wobec ZUS instytucja kultury dopłaciła brakujące kwoty razem z odsetkami; łącznie 13 000 zł. Czy naliczone składki oraz odsetki należy zaksięgować na konto 821 „Błąd dotyczący lat ubiegłych” czy standardowo w koszty, czyli na konto 445 „Składki na ZUS i Fundusz Pracy”?

Odsetki od błędnie naliczonych składek ZUS

Kontrola ZUS wykazała błędy w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie wypadkowe za lata ubiegłe. Po korekcie składek okazało się, że jest kwota do zapłaty oraz odsetki. Czy naliczone odsetki instytucja kultury powinna opodatkować i kwotę odsetek wykazać na CIT-8/O?

Korekta składek ZUS w ewidencji księgowej instytucji kultury

W 2010 r. instytucja kultury zatrudniała na umowę-zlecenie instruktora. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Instytucja kultury potrącała więc tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2013 r. po kontroli ZUS ustalono, że zleceniobiorca (instruktor) podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania zlecenia. Instytucja kultury dokonała stosownej korekty dokumentów oraz zapłaciła zaległe składki ZUS wraz z odsetkami. Niedopłata składek wyniosła:

  1. na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez:
    • zleceniobiorcę — 405,36 zł,
    • zleceniodawcę — 550,44 zł;
  2. z tytułu Funduszu Pracy — 88,20 zł.

Natomiast nadpłata składki zdrowotnej to kwota 36,48 zł. Należne odsetki karne wobec ZUS wyniosły 420 zł. Czy instytucja kultury może wezwać zleceniobiorcę do zwrotu nadpłaconych kwot i w jakiej wysokości? Jak należy zaksięgować korektę składek? Czy należy skorygować PIT-11 i PIT-4R za 2010 r.? Jak zaewidencjonować kwotę składek do ZUS zwróconych przez byłego zleceniobiorcę?

Korekta składek ZUS wynikająca ze złożenia błędnego oświadczenia zleceniobiorcy

W 2010 r. nasza instytucja kultury zatrudniła na umowę-zlecenie instruktora. Ze względu na złożoną na piśmie przez tego zleceniobiorcę informację, że jest zatrudniony na umowę o pracę na cały etat w innej jednostce, instytucja potrąciła od jego umowy–zlecenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz odprowadziła podatek. W 2013 r. ZUS po weryfikacji konta ubezpieczonego przysłał instytucji kultury informację, iż zleceniobiorca w okresie wykonywania u niej umowy-zlecenia nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia u pracodawcy, który go zatrudniał na umowę o pracę. W związku z tym ZUS obciążył kosztami składek na ubezpieczenia społeczne z tego zakładu pracy instytucję kultury, a instytucja skorygowała zgłoszenie zleceniobiorcy. Czy prawidłowo? Kto powinien zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne instruktora oraz należne odsetki wynikające z błędnego odprowadzenia składek za zleceniobiorcę?

Niepowiadomienie zleceniodawcy o utracie statusu studenta a składki na ZUS

Gminny ośrodek kultury 2 stycznia 2012 r. zawarł umowę zlecenia ze studentką, która nie ukończyła 26. roku życia i prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich kilku miesięcy od stycznia wypłacono jej 3 rachunki na różne kwoty, w zależności od ilości przepracowanych godzin. 18 czerwca 2012 r. zleceniobiorczyni poinformowała, że od 20 lutego nie studiuje, bo zrezygnowała z nauki. Księgowa ośrodka kultury pobrała od byłej studentki oświadczenie, że już nie studiuje. Prosi o podpowiedź, jak skorygować dokumenty do ZUS i podatkowe.