staż pracy

Do dodatku stażowego wlicza się tylko zakończone okresy zatrudnienia

Pracownica biblioteki wystąpiła z wnioskiem o ponowne przeliczenie stażu pracy. Od 1993 r. zatrudniona jest w urzędzie gminy, a od 2005 r. dodatkowo na ½ etatu w bibliotece publicznej. Obliczając jej staż pracy w bibliotece, nie zaliczono jej okresu pracy w urzędzie, ponieważ jest to okres niezakończony. Pracownica powołuje się na § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). Wynika z niego, że jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, to do okresu pracy uprawniającego do dodatku stażowego za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów. Czy to znaczy, że okres zatrudnienia w urzędzie gminy należy jednak zaliczyć pracownicy do stażu pracy w bibliotece?

Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Staż pracy a przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Pracownica była zatrudniona na okres próbny od 1 lipca do końca sierpnia 2012 r. na stanowisku księgowej w bibliotece. Od 1 września 2012 r. do teraz pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku głównej księgowej. W lutym tego roku pracownica dostarczyła dokumenty poświadczające okresy jej pracy:

  • w gospodarstwie w charakterze domownika,
  • w gospodarstwie rolnym swoich rodziców,
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Czy należy jej wyrównać dodatek stażowy od lipca 2012 r., czy od momentu podpisania nowej umowy o pracę, czyli od września 2012 r.?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a staż pracy

Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2013 r. zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Czy okres wskazany w zaświadczeniu należy uwzględnić przy naliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego? Czy należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od 1 lipca 2012 r.?

Staż pracy pracownicy biblioteki

Pytanie dotyczy stażu pracy pracownicy zatrudnionej w bibliotece na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 października 2000 r. Przebieg pracy:

  1. od 1 września 1988 r. — do 30 czerwca 1993 r. (przedszkole, które istniało do 30 czerwca 1993 r.). W tym czasie pracownica korzystała z urlopu wychowawczego — od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1994 r., przerwanego kolejnym urlopem macierzyńskim od 24 lutego do 29 czerwca 1993 r.;
  2. od 30 czerwca 1993 r. do 30 czerwca 1996 r. — urlop wychowawczy (za zgodą pracodawcy);
  3. od 8 września 1995 r. do 30 września 2000 r. — bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy. W tym czasie od 9 września 1995 r. do 8 września 1996 r. pracownica pobierała zasiłek dla bezrobotnych i nie przedkładała zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Jak ustalić staż pracy, który będzie miał wpływ również na przyznanie nagrody jubileuszowej?