ustawa o rachunkowości

Instytucja kultury jako mała jednostka w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Instytucja kultury zatrudnia 10 osób, a suma jej przychodów rocznych nie przekracza 300 000 zł.
Czy można uznać ją małą jednostką w rozumieniu Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości)?
W jakiej formie instytucja kultury jako jednostka sektora publicznego powinna złożyć bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r.?

Rozliczenie organizacji widowisk w księgach instytucji kultury

• Sposób ewidencji kosztów trzeba dopasować do potrzeb i specyfiki działalności • Koszty pośrednie i bezpośrednie najłatwiej ewidencjonować na kontach zespołu 5 • Plakaty informacyjne są kosztem reklamy widowiska

Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury

• Prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gwarantuje rzetelność sprawozdania finansowego • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych pozwala wykryć ewentualne błędy • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy jest niezbędna dla sporządzenia bezbłędnego sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację majątku

• Inwentaryzacja jest częścią kontroli zarządczej • Tylko kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację • Za niedopełnienie obowiązków inwentaryzacyjnych grożą kary

Ujęcie bieżących wydatków w polityce rachunkowości instytucji kultury

zy w polityce rachunkowości gminnego ośrodka kultury może występować zapis „kierując się zasadą istotności, przyjmuje się uproszczenie, zgodnie z którym faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków i zapłacone w miesiącu wystąpienia operacji są ujmowane zapisem Wn 400 Ma 131″?

Ujęcie amortyzacji w planie finansowym instytucji kultury

Czy w grupie kosztów należy ująć koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 3500 zł (czyli odpisy ujęte w ewidencji w tabelach amortyzacyjnych), czy również amortyzację jednorazową?
I jak to się ma do przychodów, żeby plan finansowy się zbilansował? Czy muszą być zapewnione środki po stronie przychodów na zaplanowaną kwotę amortyzacji?

Ewidencja kredytu na środki trwałe w instytucji kultury

• Bezbłędne ujęcie kredytu w księgach rachunkowych wpływa na poprawną prezentację danych w sprawozdaniu finansowym • Prowizja od kredytu zwiększa wartość środków trwałych w budowie • Odsetki od kredytu nie zawsze zwiększają wartość początkową środka trwałego

Krajowe standardy rachunkowości w instytucji kultury

• Nie każdy standard rachunkowości można wykorzystać w instytucji kultury • Rozwiązania zawarte w standardach rachunkowości ułatwiają poprawne ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym • Standardy stosuje się w sprawach nieuregulowanych ustawą o rachunkowości

Faktura z roku poprzedniego w księgach roku kolejnego

• Koszty ewidencjonuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą • Faktura za usługi może obejmować więcej niż jeden okres sprawozdawczy • Można zaksięgować koszty pomimo braku faktury

Remont i ulepszenie środków trwałych w instytucjach kultury

• Trzeba odróżnić remont od ulepszenia • Wydatki na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego • Wydatki na remont można jednorazowo zaliczyć w koszty lub rozliczać je w czasie

Ewidencja księgowa zysku pozostającego w dyspozycji ośrodka kultury

Jestem początkującą księgową w gminnym ośrodku kultury. W nr. 1 Poradnika Instytucji Kultury przeczytałam artykuł „Na co biblioteka może przeznaczyć osiągnięty zysk”. Chciałabym poprosić o rozwinięcie tego tematu od strony ewidencji księgowej. W 2009 r. nasza jednostka osiągnęła zysk, który został przeznaczony w całości na działalność statutową. Jak prawidłowo zaewidencjonować ten zysk w 2010 r.? Czy należy zwiększyć fundusz jednostki, czy może inaczej to zaksięgować? Natknęłam się na interpretacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń dopuszczające możliwość zaewidencjonowania zysku w przychody statutowe. Czy w jednostce kultury można dokonać podobnych księgowań?

Dla instytucji kultury polityka rachunkowości to podstawa

• Instytucje kultury muszą rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy • Kierownik jednostki ustala politykę rachunkowości, on też ją aktualizuje • Raz przyjęte zasady mają być stosowane w sposób ciągły