zakup środków trwałych

Zakup środków trwałych z dochodów z lat ubiegłych a ujęcie w zeznaniu CIT-8

Instytucja kultury w 2020 r. kupiła środek trwały o wartości 12 500 zł, sfinansowany z dochodów pozostałych z lat poprzednich, zwolnionych już z podatku we wcześniej składanych CIT-8. Amortyzacja w 2020 r. od tego środka trwałego wyniosła 2500 zł.
Czy kwotę naliczonej amortyzacji od tego środka trwałego w wysokości 2500 zł należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów w CIT-8?
Jaką kwotę należy wykazać w części F.2 formularza CIT-8/O „Suma dochodów wykazanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy (…) i niewydatkowanych do końca roku podatkowego — art. 25 ust. 4 i 4a ustawy” w 2020 r., przy założeniu, że w CIT-8/O za 2019 r. w tej części wykazano kwotę 14 000 zł, a w 2020 r. nie uzyskano dochodów niewydatkowanych do końca 2020 r.? Czy będzie to kwota 14 000 zł – 12 500 zł = 1500 zł, czy może 14 000 zł – 2500 zł = 11 500 zł?
Czy wypełniając część F.2 CIT-8/O, należy brać pod uwagę datę zapłaty za środek trwały — miałoby to znaczenie przy zakupach na przełomie roku?

Amortyzacja środka trwałego nie zależy od sposobu sfinansowania jego zakupu

Czy instytucja kultury może amortyzować środek trwały zakupiony z dochodów własnych, czy amortyzuje tylko zakup dokonany z dotacji celowej?

Dotacja na zakup pieca a VAT niepodlegający odliczeniu

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową na zakup pieca c.o. wraz z montażem w wysokości 17 500 zł (i na taką kwotę jest faktura zakupu). Wartość przyjętego na stan środka trwałego 15 000 zł (zakup pieca z montażem netto i VAT niepodlegający odliczeniu).
GOK nie otrzyma zwrotu VAT odliczonego proporcją.
Jak zaksięgować tę operację?

Zakup samochodu do realizowania celów statutowych instytucji kultury

Miejskie centrum kultury planuje kupić samochód dostawczy do przewożenia sprzętu na imprezy plenerowe organizowane w ramach realizowania swoich celów statutowych.
Jak wygląda podatkowo rozliczenie przejazdów tym samochodem?
Jak rozliczać koszty przeglądów, ubezpieczeń?

Ewidencja środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji celowej

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup zestawów komputerowych o wartości powyżej 3500 zł. Kwota dotacji wyniosła 19 535 zł, a wkład własny biblioteki to 3465 zł, czyli kwota za zakup komputerów to razem 23 000 zł.
Biblioteka ujęła całość operacji w księgach następująco:

 1. Otrzymanie dotacji celowej — kwota 19 635 zł:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 2. Zakup środka trwałego to kwota 19 535 zł + 3465 zł = 23 000 zł:
  • Wn 011 „Środki trwałe”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.
 3. Amortyzacja roczna to kwota 23 000 zł × 30% = 6900 zł:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”.
 4. Rozliczenie dotacji to kwota 6900 zł:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Komputery zakupiono 14 grudnia 2016 r. Biblioteka dokonała odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku.
Czy prawidłowo zaksięgowano zakup komputerów?
Czy ze względu na moment zakupu komputerów — grudzień 2016 r. — operacje 3 i 4 należało wykonać dopiero w 2017 r.?

Zakup serwera tylko z dotacji celowej albo ze środków własnych

Instytucja kultury z dotacji na działalność bieżącą kupiła serwer o wartości powyżej 3500 zł. Nie zaplanowano tego zakupu w planie rocznym.
Czy ten środek trwały należy zaksięgować na koncie 011 „Środki trwałe”/131 „Rachunek bankowy” i potem amortyzować na kontach 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”/071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”?

Dotacja z MKiDN na zakup środków trwałych i roboty budowlane

Ośrodek kultury otrzymał dotację z MKiDN w programie Rozwój infrastruktury kultury — Infrastruktura domów kultury na sfinansowanie:

 1. wykonania robót budowlanych we własnym budynku 7000 zł,
 2. zakupu środków trwałych: kompletu podestów scenicznych z nogami, barierkami ochronnymi i schodami (18 000 zł); wyposażenia do pracowni plastycznej i rękodzieła (8000 zł); sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (26 000 zł).

Jak ująć w księgach rachunkowych ośrodka kultury wpływ środków z MKiDN, zakupu środków trwałych oraz wykonania robót budowlanych?

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Ewidencja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego ze środków własnych

Pytanie dotyczy księgowania zakupu środka trwałego powyżej wartości 3500 zł ze środków własnych. Czy prawidłowe będą zapisy:
Wn 011 „Środki trwałe”/Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”/Ma 130 „Rachunek bieżący”,
Wn 700 „Przychody własne”/Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

 • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
 • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
 • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Zakup używanego instrumentu muzycznego

Ostatnio nasza instytucja nabyła od osoby fizycznej używany instrument muzyczny, tzw. haligonkę, na podstawie umowy kupna–sprzedaży o wartości 4500 zł. Proszę o pomoc w prawidłowym ujęciu tej operacji w księgach domu kultury, począwszy od dekretacji, aż do ujęcia w księdze inwentarzowej oraz amortyzacji. Według jakiej stawki amortyzować instrument?

Ewidencja księgowa środków pieniężnych otrzymanych na zakup środka trwałego przed i po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

W grudniu 2011 r. teatr otrzymał od ubezpieczyciela środki na zakup środka trwałego (defibrylator). Jak zaksięgować defibrylator — jako rozliczenia międzyokresowych przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej?