zakup środków trwałych

Wymiana kotła gazowego — remont czy nowy środek trwały

W trakcie sezonu grzewczego zepsuł się piec do ogrzewania. Koszty naprawy popsutego pieca przewyższały wartość zakupu nowego, dlatego podjęto decyzję o jego wymianie. Biblioteka otrzymała fakturę na wymianę kotła grzewczego i demontaż starego kotła.
Zdaniem biblioteki zakupiony nowy kocioł grzewczy nie jest samodzielnym środkiem trwałym, bo nie będzie funkcjonował bez instalacji grzewczej; przeznaczenie wymienionego kotła również się nie zmieniło, w dalszym ciągu służy do ogrzewania pomieszczeń. Dlatego biblioteka potraktowała zakup kotła jako remont i zaksięgowała jako usługę obcą. Natomiast kontrola zewnętrzna stwierdziła, że była to inwestycja i zakup środka trwałego, a w związku z tym nie można było zakupić pieca z dotacji podmiotowej, tylko przekwalifikować część dotacji podmiotowej na dotację celową.
Jak prawidłowo zakwalifikować wymianę kotła gazowego?
Czy jeśli zakup potraktowany zostanie jako środek trwały, to zwiększy się wartość budynku będącego własnością biblioteki?

Zakup inwestycyjny finansowany z różnych źródeł

Dom kultury zakupił projektor do kina. W tym celu wykorzystał:

 • dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (50% wartości netto),
 • dofinansowanie od organizatora (40% wartości netto),
 • środki własne wypracowane ze sprzedaży (10% wartości netto),
 • pożyczki na VAT od organizatora — do zwrotu po otrzymaniu z urzędu skarbowego.

Jest to zakup inwestycyjny, więc otrzymane dofinansowanie i dotację celową w momencie wpływu instytucja zaksięgowała na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować pożyczkę i jej zwrot?
Czy środki własne wypracowane ze sprzedaży trzeba przenieść na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?

Dotacja celowa na modernizację kina

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację inwestycyjną na modernizację kina. Zakupiono laptop za 6000 zł, oprogramowanie do laptopa za 2000 zł (osobne faktury) oraz napęd CD za 150 zł i w kabinie projektorowni zamontowano klimatyzator za 4800 zł. Poza tym na widowni zdemontowano stare i wymieniono na nowe oświetlenie przeszkodowe na schodach za kwotę 8200 zł. Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 10 000 zł instytucja przyjmuje jako niskocenne, amortyzowanie jednorazowo, natomiast wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł księguje w koszty.
Czy należy zaksięgować jako jeden obiekt laptop, napęd i oprogramowanie?
Czy klimatyzator jest środkiem trwałym amortyzowanym jednorazowo?
Czy oświetlenie przeszkodowe trzeba zaksięgować w koszty remontów?
Czy dotację zaksięgować na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Jak ująć w planie finansowym przychody i koszty dotyczące tej dotacji?

Zakup środków trwałych z dochodów z lat ubiegłych a ujęcie w zeznaniu CIT-8

Instytucja kultury w 2020 r. kupiła środek trwały o wartości 12 500 zł, sfinansowany z dochodów pozostałych z lat poprzednich, zwolnionych już z podatku we wcześniej składanych CIT-8. Amortyzacja w 2020 r. od tego środka trwałego wyniosła 2500 zł.
Czy kwotę naliczonej amortyzacji od tego środka trwałego w wysokości 2500 zł należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów w CIT-8?
Jaką kwotę należy wykazać w części F.2 formularza CIT-8/O „Suma dochodów wykazanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy (…) i niewydatkowanych do końca roku podatkowego — art. 25 ust. 4 i 4a ustawy” w 2020 r., przy założeniu, że w CIT-8/O za 2019 r. w tej części wykazano kwotę 14 000 zł, a w 2020 r. nie uzyskano dochodów niewydatkowanych do końca 2020 r.? Czy będzie to kwota 14 000 zł – 12 500 zł = 1500 zł, czy może 14 000 zł – 2500 zł = 11 500 zł?
Czy wypełniając część F.2 CIT-8/O, należy brać pod uwagę datę zapłaty za środek trwały — miałoby to znaczenie przy zakupach na przełomie roku?

Amortyzacja środka trwałego nie zależy od sposobu sfinansowania jego zakupu

Czy instytucja kultury może amortyzować środek trwały zakupiony z dochodów własnych, czy amortyzuje tylko zakup dokonany z dotacji celowej?

Dotacja na zakup pieca a VAT niepodlegający odliczeniu

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową na zakup pieca c.o. wraz z montażem w wysokości 17 500 zł (i na taką kwotę jest faktura zakupu). Wartość przyjętego na stan środka trwałego 15 000 zł (zakup pieca z montażem netto i VAT niepodlegający odliczeniu).
GOK nie otrzyma zwrotu VAT odliczonego proporcją.
Jak zaksięgować tę operację?

Zakup samochodu do realizowania celów statutowych instytucji kultury

Miejskie centrum kultury planuje kupić samochód dostawczy do przewożenia sprzętu na imprezy plenerowe organizowane w ramach realizowania swoich celów statutowych.
Jak wygląda podatkowo rozliczenie przejazdów tym samochodem?
Jak rozliczać koszty przeglądów, ubezpieczeń?

Ewidencja środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji celowej

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup zestawów komputerowych o wartości powyżej 3500 zł. Kwota dotacji wyniosła 19 535 zł, a wkład własny biblioteki to 3465 zł, czyli kwota za zakup komputerów to razem 23 000 zł.
Biblioteka ujęła całość operacji w księgach następująco:

 1. Otrzymanie dotacji celowej — kwota 19 635 zł:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 2. Zakup środka trwałego to kwota 19 535 zł + 3465 zł = 23 000 zł:
  • Wn 011 „Środki trwałe”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.
 3. Amortyzacja roczna to kwota 23 000 zł × 30% = 6900 zł:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”.
 4. Rozliczenie dotacji to kwota 6900 zł:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Komputery zakupiono 14 grudnia 2016 r. Biblioteka dokonała odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku.
Czy prawidłowo zaksięgowano zakup komputerów?
Czy ze względu na moment zakupu komputerów — grudzień 2016 r. — operacje 3 i 4 należało wykonać dopiero w 2017 r.?

Zakup serwera tylko z dotacji celowej albo ze środków własnych

Instytucja kultury z dotacji na działalność bieżącą kupiła serwer o wartości powyżej 3500 zł. Nie zaplanowano tego zakupu w planie rocznym.
Czy ten środek trwały należy zaksięgować na koncie 011 „Środki trwałe”/131 „Rachunek bankowy” i potem amortyzować na kontach 460 „Pozostałe koszty rodzajowe”/071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”?

Dotacja z MKiDN na zakup środków trwałych i roboty budowlane

Ośrodek kultury otrzymał dotację z MKiDN w programie Rozwój infrastruktury kultury — Infrastruktura domów kultury na sfinansowanie:

 1. wykonania robót budowlanych we własnym budynku 7000 zł,
 2. zakupu środków trwałych: kompletu podestów scenicznych z nogami, barierkami ochronnymi i schodami (18 000 zł); wyposażenia do pracowni plastycznej i rękodzieła (8000 zł); sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (26 000 zł).

Jak ująć w księgach rachunkowych ośrodka kultury wpływ środków z MKiDN, zakupu środków trwałych oraz wykonania robót budowlanych?

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Ewidencja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego ze środków własnych

Pytanie dotyczy księgowania zakupu środka trwałego powyżej wartości 3500 zł ze środków własnych. Czy prawidłowe będą zapisy:
Wn 011 „Środki trwałe”/Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”/Ma 130 „Rachunek bieżący”,
Wn 700 „Przychody własne”/Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?