amortyzacja

Strata finansowa

Biblioteka publiczna w poprzednich latach realizowała dużą inwestycję, od której jest obecnie generowana duża strata finansowa, powiększa ją również amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków własnych biblioteki. Instytucja kultury jest finansowana głównie dotacją podmiotową organizatora, która rozliczna jest na podstawie faktycznych wydatków. W związku z tym co roku powstaje duża strata finansowa, która pokrywana jest z funduszu instytucji kultury. Obecnie wysokość funduszu nie pozwala na pełne pokrycie straty.

  • Z czego należy sfinansować stratę i jak powinna wyglądać ewidencja tych operacji?

Projekt koncepcji rewitalizacji instytucji kultury jako wartość niematerialna i prawna

Niebawem instytucja kultury podpisze umowę o wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji jej pomieszczeń. Projekt dotyczy estetyki wykonawczej rewitalizacji (opis oraz zestawienie proponowanych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych dla poszczególnych pomieszczeń — ścian, drzwi, podłóg) i nie będzie zawierał szczegółowej dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej, hydraulicznej czy wentylacyjnej. Z umowy wynika, że na instytucję jako zamawiającego przechodzą prawa autorskie na określonych polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie, publiczne udostępnianie, podstawa do sporządzania innych projektów. Z chwilą wykonania projektu, czyli ukończenia wszelkich prac budowlano-remontowych (w instytucji trwa remont generalny, a projekt koncepcyjny ma być projektem pomocniczym, ułatwiającym ukończenie remontu), zamawiający nabywa do niego prawa autorskie. Wartość projektu przekracza 3500 zł.

  • Czy wykonanie projektu koncepcyjnego należy ująć w księgach jako usługa obca czy jako wartość niematerialna i prawna?
  • Jakie znaczenie ma w tym przypadku przekazanie praw autorskich?

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych dla celów statutowych

Instytucja kultury kupiła środki trwałe z dotacji i z dofinansowania z Instytutu Książki. Odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych naliczane są jednorazowo na koniec roku, na 31 grudnia. Dochód otrzymany na zakup tych składników majątku jest wolny od podatku, a odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Czy w takim przypadku wartość tych odpisów amortyzacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wydzielenie mienia a amortyzacja

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach od 2012 r. instytucja wydzieliła według wartości netto na dzień 31 grudnia 2011 r.:

    
  • mienie przydzielone na koncie 801 oraz
  • mienie nabyte na koncie 802.

Środki trwałe, które instytucja zakupiła w 2012 r., były finansowane z dotacji celowej, którą zaksięgowano na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować amortyzację tych środków trwałych?
Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych wydzielonych instytucji oraz mienia nabytego przed 2012 r.?

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. środek trwały jako darowiznę. Jak należy zaksięgować darowiznę tego środka i jego roczną amortyzację?
Czy amortyzację środków trwałych zakupionych przed 2012 r. ewidencjonować na koncie 800 „Fundusz instytucji kultury” — tak, jak było do końca 2011 r., czy już na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy należy te środki przeksięgować?

Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury

• Od tego roku należy skorygować koszty o wartość zobowiązań, które instytucja ureguluje z opóźnieniem lub ma w stosunku do nich wydłużony termin płatności • Aby ułatwić sobie pilnowanie terminów płatności oraz wysokości kwot, o które trzeba pomniejszyć koszty, warto prowadzić odpowiednie ewidencje i wykazy • Nowe przepisy dotyczą także wliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Plan finansowy w bibliotece

Instytucja kultury w poprzednich latach realizowała duże inwestycje, od których obecnie amortyzacja generuje stratę finansową (ale nie jest wydatkiem). Co do zasady nie powinno się planować straty, ale przychody są równe wydatkom, a amortyzacja powoduje zwiększenie kosztów. Strata jest pokrywana z funduszu instytucji kultury. Czy ujmowanie w planie finansowym amortyzacji, która zakłada stratę, jest prawidłowe?
Drugie pytanie dotyczy międzyokresowych rozliczeń kosztów. Zgodnie z zasadami współmierności i memoriału niektóre koszty (np. ubezpieczenia) zapłacone w jednym roku dotyczą jednak roku następnego i dopiero wtedy są ujmowane jako koszty w księgach rachunkowych. Czy urealnienie planu finansowego w związku ze zwiększeniem kosztów i przychodów wymaga też uwzględnienia międzyokresowych rozliczeń kosztów?
Od 1 stycznia 2012 r. biblioteka księguje amortyzację z rozliczeniem międzyokresowym przychodów (koszt i przychód). Czy przychód z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego i w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe przychody? Nie jest to przychód kasowy, tylko memoriałowy.

Nabyte nieodpłatnie przez bibliotekę oprogramowanie komputerowe

W 2012 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie komputery. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, nie wprowadzono ich do ewidencji środków trwałych, ponieważ ich wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł. W 2013 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie oprogramowanie do tych komputerów. Jak należy zaewidencjonować tę darowiznę? Czy otrzymane oprogramowanie będzie wartością niematerialną i prawną?

Ustalanie wartości początkowej — koszt wytworzenia

• Koszt wytworzenia stanowi wartość początkową środków trwałych, które instytucja wytwarza we własnym zakresie • Do kosztu wytworzenia zalicza się wydatki, które można bezpośrednio odnieść do wytworzenia danego środka trwałego poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania • Wydatki niezaliczone do kosztu wytworzenia stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł

W jaki sposób należy ewidencjonować umorzenie i amortyzację środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego z własnych środków instytucji po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej?

Amortyzacja środków trwałych przyjętych do użytkowania przed i po zmianie ustawy

Czy po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej amortyzację środków trwałych znajdujących się w instytucie będziemy księgować przez wiele następnych lat na dwa sposoby:
1) nowy — poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów,
2) stary — Wn „Fundusz instytucji”; Ma „Wyrównanie amortyzacji”?
Czy kwota znajdująca się na koncie „Fundusz instytucji kultury” będzie odzwierciedlała wartość majątku jednostki? Co zrobić z kwotą znajdującą się na koncie „Fundusz instytucji kultury” a odpowiadającą wartości niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych?

Dotacja na inwestycję oraz amortyzacja po zmianie przepisów

W jaki sposób księgować dotację majątkową (budowa nowego gmachu biblioteki), która wpływa od 2008 r. i potrwa do jesieni tego roku? Źródło finansowania to dotacja z UE i dotacja od organizatora. Biblioteka prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych. Do tej pory dotację biblioteka księgowała na koncie funduszowym, w analityce z podziałem na źródło finansowania. W połowie roku 2012 r. biblioteka chce wprowadzić nowy plan kont z mocą obowiązywania od początku roku i dokonać stosownych przeksięgowań. Jak postąpić, aby nie naruszyć zasad rachunkowości i być w zgodzie z ustawą o działalności kulturalnej?
Drugie pytanie związane jest z amortyzacją wysokocennych środków trwałych. Dokonywana jest na podstawie tabeli amortyzacyjnej. Środki trwałe (zestawy komputerowe, samochód) biblioteka kupiła w tym roku i wprowadziła do tabeli amortyzacyjnej. Jak księgować amortyzację (tabela jest jedna), kiedy część dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowana jest na funduszu instytucji, a część na rozliczeniach międzyokresowych przychodów? Czy lepiej przeksięgować niezamortyzowaną części majątku z funduszu na konto rozliczeń przychodów? Do tej pory wysokocenne środki trwałe finansowane były wyłącznie dotacją majątkową.