wynagrodzenie dyrektora

Dyrektorowi instytucji kultury należą się dodatki: stażowy i funkcyjny

Dyrektor biblioteki został powołany na stanowisko w maju 2014 r. Z jego umowy wynika, że należy mu się pensja zasadnicza w wysokości 5740 zł i 3/12 nagrody rocznej. Dyrektor od początku pracy nie otrzymywał dodatku funkcyjnego ani dodatku stażowego. Obecnie organizator planuje „rozbić” dyrektorowi biblioteki kwotę 5740 zł na pensję zasadniczą, dodatek funkcyjny i wysługę lat.
Czy jest to właściwy zabieg, skoro jest on mniej korzystny dla dyrektora?
Czy za poprzednie lata dyrektorowi należy wypłacić te dodatki?

Regulamin wynagradzania dyrektora instytucji kultury

Na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych w gminie wprowadzono regulamin wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy, który obowiązuje również dyrektora domu kultury (dyrektor podpisał oświadczenia o zapoznaniu się i odbiorze zarządzenia). W tym regulaminie zawarto korzystniejsze dla dyrektora instytucji kultury składniki wynagrodzenia, m.in. możliwość przyznawania nagród uznaniowych (oprócz rocznych), wyższą odprawę emerytalną.
Czy prawidłowo dla dyrektora instytucji kultury określono w regulaminie podstawę prawną zarządzenia — przepisy o wynagradzaniu pracowników samorządowych, zamiast Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) i Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy regulamin nie narusza zasad wynagradzania określonych w ustawie kominowej?

Dodatek za pracę w porze nocnej dla dyrektora instytucji

Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?

Dodatek funkcyjny dla dyrektora — kwotowo czy procentowo?

Pytania dotyczą dodatku funkcyjnego dla dyrektora.
Czy przyznaje się go kwotowo czy też procentowo — od wynagrodzenia zasadniczego?
Czy dodatek funkcyjny podlega waloryzacji?

Kto zatwierdza wypłatę wynagrodzenia dyrektora?

Kto zatwierdza (podpisuje listę płac: «zatwierdzam do wypłaty») wynagrodzenie do wypłaty dla dyrektora samorządowej instytucji kultury?

Przeciętne wynagrodzenie jako podstawa do wyliczenia nagrody rocznej

Za 2015 r. dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury przyznano nagrodę roczną w wysokości odpowiedniego procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za rok poprzedzający wypłatę nagrody.
Dodatkowo główny księgowy w 2013 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy i w 2014 r. za 25 lat pracy, w związku z udokumentowaniem po 16 miesiącach od przyznania nagrody niższego stopnia, prawa do nagrody wyższego stopnia.
Jak ustalić przeciętne wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury dla obliczenia nagrody rocznej?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?

Wynagrodzenie dyrektora za czas wypowiedzenia

Odwołany dyrektor instytucji kultury w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia ma wykorzystać cały przysługujący mu urlop. W pozostałej części okresu wypowiedzenia burmistrz zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny za zarządzanie drugą instytucją kultury.
Jakie wynagrodzenie zapłacić dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
Czy należy mu się w tym czasie dodatek funkcyjny i dodatek specjalny?

Wynagrodzenie p.o. dyrektora instytucji kultury

Pracownik instytucji kultury został powołany na p.o. dyrektora. W powołaniu jest zapis o wysokości dodatku. Czy do dotychczasowego wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wynagrodzenie dla p.o. dyrektora ze stawką zasadniczą? Pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki oraz dodatkowo obowiązki p.o. dyrektora.

Wynagrodzenie i nagroda jubileuszowa dyrektora biblioteki a limity z ustawy kominowej

Dyrektor biblioteki nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w połowie lipca 2015 r. Jeśli tego określonego dnia biblioteka wypłaci dyrektorowi nagrodę jubileuszową, to pod koniec lipca, w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę za lipiec, przekroczony zostanie limit czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Zatem którą kwotę do wypłaty należy zmniejszyć do tego limitu: nagrodę jubileuszową czy wynagrodzenie za pracę za lipiec?

Nagroda za dobre osiągnięcia w pracy dla dyrektora

Czy dyrektorowi samorządowej instytucji kultury można przydzielić nagrodę za dobre osiągnięcia w pracy? (nie jest to nagroda roczna). Organizator odmawia przyznania nagrody, opierając swoje stanowisko na Obwieszczeniu Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Organizator twierdzi, że «pominięcie» w obwieszczeniu art. 19 ustawy kominowej nie pozwala na udzielenie osobom kierującym przydzielania jakichkolwiek nagród. Czy to stanowisko jest słuszne?

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora złożony po terminie wskazanym w zarządzeniu

Nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury przyznaje się na podstawie zarządzenia burmistrza. Wynika z niego m.in., że wniosek o nagrodę roczną należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego przez podmiot sprawozdania finansowego. Poza tym nagrodę roczną można przyznać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez radę miejską. W zarządzeniu nie ma zaś zapisów, że złożenie wniosku po wymaganym terminie spowoduje jego odrzucenie. Dotychczas wniosek o przyznanie nagrody składano w październiku, po realizacji Święta Miasta i był on rozpatrywany pozytywnie. Wniosek składa się w tym czasie z uwagi na korzystniejszą sytuację finansową instytucji, która ma zabezpieczone środki na ten cel.
Czy w takiej sytuacji prośba o przedłużenie terminu, przy braku zapisów o skutkach jego niezachowania, może mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku?