darowizny

Darowizny i odszkodowania a limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?

Darowizna na rzecz wskazanej organizacji zamiast wynagrodzenia za spotkanie autorskie

Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?

Stworzenie rzeźby w księgach rachunkowych

Muzeum „wyprodukuje” rzeźbę, a następnie przyjmie ją na stan dzieł sztuki (na podstawie protokołu przyjęcia dzieła sztuki). Na ten cel instytucja otrzymała dotację celową od organizatora oraz darowiznę od firmy prywatnej. Instytucja będzie mieć faktury na różne materiały i usługi, np. wykonanie odlewu, wykonanie postumentu, transport, ustawienie, zakup niezbędnych materiałów.
W jaki sposób przeprowadzić księgowania, jeśli dotacja celowa od organizatora zostanie wykorzystana w całości, a darowizna od firmy tylko w części?

Ewidencja darowizny — niskocenne składniki majątku trwałego

Biblioteka otrzymała za darmo od czytelnika sofę, meble do łazienki i środki czyszczące.
Jak prawidłowo ująć otrzymane rzeczy w księgach rachunkowych?

Ewidencja darowizn na kasie fiskalnej

Instytucja kultury korzysta zarówno ze zwolnienia podmiotowego, jak i ze zwolnienia przedmiotowego w VAT. W ramach działalności statutowej prowadzi m.in. zajęcia plastyczne, naukę gry na gitarze. Ponadto wynajmuje pomieszczenia. Każdy z uczestników zajęć dokonuje płatności za nie przelewem bankowym lub bezgotówkowo poprzez terminal płatniczy. Część warsztatów jest bezpłatna. Z tego powodu niektórzy uczestnicy zajęć wpłacają dobrowolnie darowizny przez terminal płatniczy z przeznaczeniem na cele statutowe instytucji.
Przychody instytucji kultury to w szczególności wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze z tytułu:

  • wynajmu pomieszczeń — 1000 zł,
  • darowizn — 14 196 zł.

Natomiast od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą instytucja osiąga przychody z:

  • wynajmu pomieszczeń — 9800 zł,
  • innych usług (warsztaty, kursy rysunku) — 4385 zł.

Czy wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekazane przelewem bankowym w formie darowizny instytucja kultury powinna wliczać do obrotu zwolnienia z kas rejestrujących (fiskalnych), tj. do limitu 20 000 zł?
Czy przedstawiona struktura przychodów pozwala na zastosowanie zwolnienia z kas rejestrujących?

Darowizna na działania statutowe

W 2021 r. instytucja kultury otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na wykonanie działań statutowych w 2022 r.
Jak prawidłowo ją zaksięgować?

Koncert i darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie gminny ośrodek kultury chce przeznaczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów na koncert (z okazji Dnia Kobiet) w całości na pomoc dla Ukrainy, zaś koszty występu pokryć z dotacji podmiotowej. W swoim statucie instytucja nie posiada zapisu o możliwości przeprowadzania akcji charytatywnych, lecz działalność wielokierunkową, w szczególności dotyczącą wychowania, edukacji oraz upowszechniania i promowania kultury i sztuki, a także czytelnictwa. Czy instytucja może pomóc uchodźcom, a jeśli tak, to jak to prawidłowo przeprowadzić? Jak zaewidencjonować sprzedaż biletów oraz przekazanie pieniędzy?
Instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi działalność pozostałą w postaci kawiarni (usługi gastronomiczne) i chce przekazać uchodźcom z Ukrainy w darowiźnie zakupione produkty spożywcze. Jak ująć koszty tego zakupu w ewidencji księgowej i VAT? Czy darowiznę tę należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na licytację na rzecz WOŚP

Instytucja kultury otrzymała w darowiźnie piekarnik elektryczny na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą organizuje wspólnie ze szkołą podstawową. Darowiznę przekazała jedna z lokalnych firm produkujących piekarniki. Zawarto umowę darowizny.
Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej otrzymanie piekarnika, licytację oraz przekazanie jej osobie, która ją wygra?

Ustalanie stawek za zajęcia organizowane przez instytucję kultury

Gminne centrum kultury korzystające ze zwolnienia od VAT prowadzi miejsca noclegowe, ale mieści się w limicie podmiotowego zwolnienia od VAT. Jednak za niektóre zajęcia dla dzieci i młodzieży instytucja pobiera opłaty wprowadzane jako wsparcie działalności, które kwalifikuje jako darowiznę. W instytucji kultury obowiązuje też zarządzenie wprowadzające stawki za zajęcia prowadzone w GCK. Wynika z niego m.in., że podane stawki są stawkami miesięcznymi brutto i stanowią wsparcie działalności statutowej GCK — przeznaczone są na zakup materiałów potrzebnych na zajęcia.
Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy można wprowadzić w instytucji kultury zarządzenie dotyczące stawek opłat (nie jest to cennik), które przeznaczane są na wsparcie działalności statutowej?

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym niektórych zdarzeń gospodarczych

  • W sprawozdaniu finansowym instytucja może wykazywać dane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości
  • Raty odpisu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu środków trwałych wykazuje się w pozycji D.II. „Dotacje” rachunku zysków i strat
  • Konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” nie powinno wykazywać wartości ujemnej, jeśli rachunek bankowy funduszu wykazuje wartość dodatnią

Darowizna z zagranicy dla muzeum

Muzeum otrzymało darowiznę od osoby z zagranicy (Japonia) na kolejne edycje wystawy, które będą prezentowane w muzeum w przyszłych latach.
Czy w związku z otrzymaną darowizną muzeum ma jakieś zobowiązania w podatkach (PCC, podatek dochodowy)?
Czy składa się jakieś deklaracje do urzędu skarbowego i czy darowiznę wystarczy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego?

Darowizna a mienie wydzielone

Dom kultury powstał w 2013 r. i wtedy otrzymał od organizatora grunt, a działalność prowadził w użyczonym pomieszczeniu. W listopadzie 2014 r. instytucja kultury otrzymała od gminy budynek w formie darowizny.
Czy budynek należy potraktować jak mienie wydzielone i zaksięgować na fundusz instytucji kultury czy wprowadzić go przez konto rozliczeń międzyokresowych przychodów?