koszty podróży

Refaktura biletów lotniczych i zwrot kosztów na konto pracownika

W związku z wyjazdem w delegację dyrektor ośrodka kultury kupił z własnego konta bilety lotnicze dla 4 osób: dla siebie i 3 przedstawicieli urzędu gminy. Ośrodek kultury wystawił organizatorowi fakturę na równowartość biletów dla trzech osób. Całkowitą wartość biletów instytucja przelała dyrektorowi na konto.
Jak zaksięgować zwrot za bilety lotnicze na konto dyrektora?

Można zrzec się należności z tytułu podróży służbowej

Dyrektor instytucji kultury pojechał w kilkudniową, zagraniczną podróż służbową. Koszty podróży — dojazdy, przejazdy, całodzienne wyżywienie i noclegi — w całości pokrył organizator spotkania. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety (§ 14 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dalej: rozporządzenie w sprawie kosztów podróży służbowych).

  • Czy dyrektor instytucji może w formie pisemnego oświadczenia zrzec się prawa do należnych mu diet i czy instytucja kultury na jego podstawie może ich nie wypłacić?

Nieodpłatne świadczenia dla artystów w pytaniach i odpowiedziach

• W przypadku zawarcia umowy z agencją artystyczną instytucja kultury nie ma wobec artystów żadnych zobowiązań podatkowych • Dodatkowe świadczenia dla artystów, które nie są związane z realizacją występu, należy opodatkować • Instytucja kultury zwraca artystom koszty podróży tylko wtedy, gdy tak stanowi zawarta z nimi umowa

Faktura za bilet lotniczy pracownika instytucji kultury

W jakie koszty rodzajowe („Usługi obce” czy „Pozostałe koszty rodzajowe”, czyli koszty podróży) zaksięgować fakturę za bilet lotniczy pracownika w związku z zagraniczną podróżą służbową? Fakturę za bilet instytucja kultury zapłaciła przelewem, pracownik nie rozliczał jej w delegacji.

Przedłużanie czasu podróży służbowej przez pracownika

Pytanie dotyczy rozliczania delegacji służbowych. Pracownik muzeum wydłuża godziny przejazdu autobusu na trasie oraz tłumaczy się opóźnieniem wyjazdu. Przenosi się to na wydłużenie czasu pobytu w delegacji i konieczność wypłaty diety. Co w takiej sytuacji może zrobić instytucja?

Zapewnienie wyżywienia w podróży służbowej a zmniejszenie diety

Pracownik biblioteki od 17 do 19 kwietnia 2013 r. odbył krajową podróż służbową. Wyjechał 17 kwietnia o godz. 14:30, a powrócił 19 kwietnia o godz. 17:00. Podczas delegacji w pierwszym dniu miał zapewniony obiad i kolację, drugiego dnia — całodzienne wyżywienie, a trzeciego — śniadanie i obiad. Na fakturze, którą otrzymał z hotelu, oprócz usługi hotelarskiej widnieje usługa cateringowa. Jak prawidłowo należy rozliczyć podróż służbową?

Kolejna wątpliwość jest następująca. Biblioteka chce określić w regulaminie wynagradzania warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej. Czy można zawrzeć zapis, że w przypadku braku wyżywienia biblioteka może pracownikowi zwrócić koszty na podstawie przedstawionej faktury, np. do określonej wysokości (za dobę)? Czy wypłata za wyżywienie może nastąpić tylko i wyłącznie w formie diety?

Dlaczego zasady rozliczania podróży służbowych pracowników instytucji kultury trzeba określić w regulaminie wynagradzania?

• Pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami jednostek sfery budżetowej • Rozporządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych nie dotyczy bezpośrednio instytucji kultury i jej pracowników i trudno je wprost stosować w instytucji • Postanowienia dotyczące podróży służbowych powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania albo w umowach o pracę pracowników instytucji kultury