ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Niezłożenie oświadczenia o dochodach — czy pozbawia pracownika do świadczeń z ZFŚS

Instytucja kultury ma zapisy w regulaminie ZFŚS, z których wynika m.in., że niezłożenie oświadczenia o dochodach do 30 marca każdego roku za rok poprzedni jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym.
Czy taki zapis w regulaminie jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)?
Czy jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach, można nie przyznać mu świadczenia typu „”czasy pod gruszą”?

Śmierć uprawnionego do świadczeń z ZFŚS

Czy z uwagi na śmierć uprawnionego do pobierania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), na którego był dokonywany odpis, odpis ten należy na koniec roku skorygować?

Obowiązkowy przegląd danych osobowych gromadzonych do celów ZFŚS

Instytucja kultury prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Na czym polega przegląd danych osobowych gromadzonych na potrzeby ZFŚS?
Jakie dokumenty należy usunąć, a jakie zostawić?
W jakim terminie trzeba to zrobić?

ZFŚS w rachunkowości i finansach instytucji kultury

  • W razie połączenia lub podziału instytucji kultury jako pracodawcy zmianom podlega także ZFŚS
  • Trzeba dokonać refundacji prowizji bankowej z konta podstawowego na konto ZFŚS, jeśli instytucja kultury nie zrobiła tego w latach poprzednich
  • Pracownik nie ma obowiązku wyjaśniania, dlaczego nie wykorzystał przyznanego mu świadczenia z ZFŚS, i nie może być obciążany jego kosztami, jeśli to nie wynika z regulaminu

Kwota wolna od potrąceń a wczasy pod gruszą

Wynagrodzenie pracownika instytucji kultury podlega zajęciu przez komornika. Pracownikowi co miesiąc wypłacane jest wynagrodzenie równe kwocie wolnej od potrąceń. 1. dnia miesiąca pracownik otrzymał w gotówce świadczenie, tzw. wczasy pod gruszą, w kwocie 1500 zł.
Jaką kwotę należy potrącić z wynagrodzenia pracownika?
Czy wyliczenie 2061 zł – 1500 zł = 561 zł jest prawidłowe?
Czy połowa wynagrodzenia powinna zostać wypłacona pracownikowi?

ZFŚS dla byłych pracowników — emerytów

Ośrodek kultury do 2011 r. wypłacał świadczenie urlopowe, a od 2012 r. został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i określono jego regulamin.
Czy osoby, które zakończyły stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w 2007 r. i na świadczenie przedemerytalne w 2003 r., są uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

Umowa o pracę w ramach robót publicznych

Instytucja kultury od 6 września chce zatrudnić pracownika w ramach robót publicznych na 5 miesięcy i następnie zobowiązuje się zatrudnić go na 1/2 etatu przez kolejne 3 miesiące. Pracownik ten od października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. był w instytucji kultury na stażu z urzędu pracy. Następnie był zatrudniony na 3 miesiące na okres próbny i potem jeszcze na 3 miesiące na czas określony, tj. do 31 sierpnia 2021 r.
Czy pracodawca musi kierować takiego pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli nadal są ważne? Czy w ciągu roku od zatrudnienia należy skierować go także na badania okresowe? Co ze szkoleniem BHP?
Czy na takiego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS)?
Jaki okres wypowiedzenia wpisać w informacji o warunkach zatrudnienia przy umowie o pracę zawartej w ramach robót publicznych i jaki — w kolejnej umowie zawartej na 3 miesiące?
Które umowy wliczać do limitów zatrudnienia u danego pracodawcy?

Rozliczenie dopłat z ZFŚS

Pytania dotyczą rozliczenia kosztów działalności socjalnej pracodawcy. Instytucja zorganizowała spotkanie integracyjne dla pracowników w ramach działalności kulturalno-oświatowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wzięło w nim udział 8 na 10 wszystkich zatrudnionych. Koszt spotkania na każdego pracownika wyniósł 80 zł. Instytucja zorganizowała także wyjazd do teatru — koszt na jednego pracownika wyniósł 150 zł. Instytucja kultury dofinansowała koszty biletów zgodnie z trzema progami uzależnionymi od sytuacji materialnej pracowników: 100 zł, 95 zł i 90 zł. Z ZFŚS łącznie pokryto kwotę 770 zł, resztę pracownicy wpłacili gotówką na konto firmy organizującej wyjazd do teatru.
Czy całość faktury za spotkanie pracowników można pokryć z ZFŚS i czy kwotę 80 zł powinno się doliczyć każdemu pracownikowi do kwoty wolnej od podatku w tej danym roku (w tym roku 2000 zł)?
Czy faktura za wyjazd do teatru może być ogólna (na kwotę 770 zł), czy też wartość tę należy rozpisać i rozliczyć na poszczególnych pracowników? Tylko że w tej drugiej sytuacji nie będzie wiadomo, ile kosztował cały wyjazd, oraz że część kosztów pokryli pracownicy gotówką.
Czy kwoty, które pracownicy pokrywają z własnych pieniędzy, mogą być zapłacone do firmy, która zorganizowała wyjazd, czy też powinni je wpłacić na konto ZFŚS?

Korekta odpisu i likwidacja ZFŚS

Instytucja zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Na koniec ubiegłego roku na koncie bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie było środków finansowych, aby można było dokonać korekty „in minus” odpisu na ZFŚS. W tym roku dyrektor chce podjąć decyzję o rezygnacji z ZFŚS i wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Główny księgowy chciałby dokonać odpisu na ZFŚS za styczeń, a następnie sporządzić korektę naliczenia za 2020 r. Natomiast dyrektor ogłosiłby rezygnację z ZFŚS od lutego bieżącego roku.
Czy jest to poprawne działanie?

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym niektórych zdarzeń gospodarczych

  • W sprawozdaniu finansowym instytucja może wykazywać dane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości
  • Raty odpisu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu środków trwałych wykazuje się w pozycji D.II. „Dotacje” rachunku zysków i strat
  • Konto 850 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” nie powinno wykazywać wartości ujemnej, jeśli rachunek bankowy funduszu wykazuje wartość dodatnią

Podatek od świadczenia urlopowego dla młodocianych pracowników

Instytucja kultury wypłaca świadczenie urlopowe, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Czy pracownikom do 26. roku życia, którym przysługuje przedmiotowe zwolnienie od podatku, można wypłacić to świadczenie w pełnej kwocie, czy jednak należy opodatkować?

Dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku pracowników

Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania z ZFŚS wypoczynku pracowników do wysokości rocznego limitu 2000 zł.
Co oznacza stwierdzenie w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), że zwolnienie przysługuje na świadczenia pieniężne finansowane w całości ze środków ZFŚS oraz jakie dokumenty instytucja powinna otrzymać od pracowników, aby to stwierdzić?