faktura

Opłacanie faktur zagranicznych przez instytucję zwolnioną podmiotowo od VAT

Księgowa obsługująca instytucję odmawia płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej. Jej zdaniem dokumenty te nie spełniają wymogów faktury, a ponadto, aby opłacać faktury zagraniczne, instytucja powinna być podatnikiem VAT. Jest to problem dla instytucji, ponieważ nie ma możliwości zapłacenia m.in. za program graficzny Canva, który jest niezbędny w codziennej pracy.
Czy księgowa ma rację?

Przeniesienie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego na wykonawcę remontu

W związku z remontem dachu teatr wniósł opłatę do gminy za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca robót chce pokryć ten koszt.
Czy w związku z tym teatr powinien wystawić fakturę i doliczyć 23% VAT czy wystarczy nota obciążeniowa?

Wynajem sali bez faktury

Spółka gminna zarządza lokalem, który udostępniła gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) w celu zorganizowania spotkania świątecznego oraz występu artystycznego. Po wydarzeniu, zgodnie z umową ustną, spółka obciążyła GOK za zużycie oleju opałowego na potrzeby ogrzania sali. Spółka wystawiła dokument KP (kasa przyjmie) z kwotą do zapłaty bez wskazania ilości zużytego oleju. GOK dotychczas nie uregulował tej kwoty. Spółka nie chce wystawić żadnego innego dokumentu (faktury, rachunku czy noty obciążeniowej).
Czy dokument ten — po opisaniu przez dyrektora — może być podstawą do zaliczenia w koszty?
Czy dyrektor może opłacić ten dokument z własnych pieniędzy, a kwota ta zostanie mu zwrócona z konta bankowego GOK?

Wystawienie faktury w ramach działalności nierejestrowanej

Instytucja kultury często współpracuje z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale prowadzą dla instytucji warsztaty rękodzieła, pieczenia ciast, zapewniają oprawę muzyczną czy konferansjerkę itp. Kwota wystawionej faktury nie przekracza w miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia.
Czy na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: prawo przedsiębiorców) istnieje możliwość wystawienia przez te osoby faktury VAT?

Opisywanie dokumentów kosztowych

Oprócz przychodów z dotacji podmiotowej dom kultury posiada środki własne z tytułu sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń. Środki te wpływają na jedno konto instytucji kultury.
Czy istnieje obowiązek oznaczania dokumentów kosztowych, z jakich środków zostały pokryte?
Czy pozostałe przychody otrzymywane przez instytucję mogą wpływać na to samo konto co dotacja podmiotowa?

Faktura do paragonu a oznaczenie „FP” w nowym JPK_VAT

Niekiedy osoby fizyczne zwracają się do instytucji kultury o wystawienie faktury do paragonu.
Czy wystawioną do paragonu fakturę dla osoby fizycznej należy wykazywać w nowym JPK_VAT z oznaczeniem „FP”?
Skoro taka faktura nie powiększy wartości sprzedaży w nowym JPK_VAT, to jak ją zaksięgować, żeby zgadzało się to w księgach?

Zaliczki, faktury zaliczkowe i faktury pro forma w pytaniach i odpowiedziach

  • Jeśli pracownik na potrzeby instytucji kultury zakupuje materiały za gotówkę, to może otrzymać zaliczkę, podjąć gotówkę z rachunku bankowego instytucji albo zapłacić własnymi pieniędzmi
  • Każde gotówkowe zakupy pracownika należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć
  • Nie ma przeszkód, by instytucja częściowo płaciła zespołom zaliczki za koncerty, które odbędą się w przyszłym roku

Zwrot kosztów niesłusznie zapłaconej faktury

W grudniu 2019 r. instytucja zapłaciła 61 zł ze środków dotacji podmiotowej za materiały sanitarne na podstawie faktury wystawionej na inny podmiot (faktura nie dotyczyła instytucji, ale błąd odkryto dopiero w styczniu roku następnego). W styczniu 2020 r. dostawca zwrócił na rachunek bankowy instytucji tę kwotę.
Czy środki te należało ująć w rozliczeniu dotacji podmiotowej i dokonać zwrotu do organizatora jako dotację niewykorzystaną?
Czy powinny one stanowić dochody własne instytucji z 2020 roku?

Faktura za usługi zwolnione

Miejski Dom Kultury (MDK) jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 i art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Instytucja wystawia także faktury urzędowi gminy za organizację imprez, takich jak np. dożynki, spotkania mieszkańców, spotkania radnych, imprezy zamówione przez urząd, do których również stosuje zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Oprócz tego MDK wystawia faktury za wynajem sal dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub osobom fizycznym.
Czy instytucja prawidłowo wystawia faktury dla urzędu gminy?
Czy faktury za najem należy oznaczyć zwolnieniem z art. 113 ustawy o VAT?

Jak udokumentować sprzedaż niepotrzebnych książek, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT

Samorządowa biblioteka publiczna nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Obecnie instytucja kultury nie uzyskuje żadnych dochodów w związku z wykonywaną działalnością — nie dokonuje żadnej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. Biblioteka przeprowadziła selekcję księgozbioru. Wycofane książki biblioteka chciałaby sprzedać za przysłowiową złotówkę za egzemplarz do antykwariatu z przybiciem stempla «wycofano z obiegu bibliotecznego»).
Czy można książki sprzedać do antykwariatu i jak zaksięgować taką sprzedaż?
W jaki sposób udokumentować tę operację?

Faktury na rzecz konsumentów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT oraz korzysta ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących (na podstawie poz. 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących: zapłata za pośrednictwem banku). Instytucja wystawia faktury VAT, ale nie przekazuje oryginałów wszystkim odbiorcom.
Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to musi je także przekazywać odbiorcom bez ich żądania?

Obowiązek przyjmowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych

Instytucja kultury finansuje wszelkie zakupy z dotacji podmiotowej, czyli środków publicznych.
Czy takie zakupy musi traktować jako zamówienie publiczne (z wolnej ręki) i w związku z tym od 1 sierpnia 2019 r. ma obowiązek przyjmowania za ten zakup faktury elektronicznej?