kara za przetrzymywanie książek

Opłaty za przetrzymywanie książek — jak je traktować

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) w art. 14 ust. 2 pkt 4 umożliwia pobieranie od czytelników opłat za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Opłaty te potocznie określa się jako upomnienia czytelnicze.
Czy taka opłata ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny? Czy od tych opłat należy naliczać odsetki?
W jaki sposób doręczać upomnienia?
Czy jest możliwość umorzenia takich należności od czytelnika?

Odpisy aktualizujące należności w bibliotece

Pytanie dotyczy odpisów aktualizacyjnych należności.
Czy należy je tworzyć w bibliotece publicznej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych przez czytelników?
W jaki sposób to robić i jak ujmować w księgach rachunkowych?

Dokumentowanie przyjęcia kar za przetrzymywanie książek

Biblioteka od stycznia tego roku wprowadziła kasy fiskalne. Bibliotekarze rejestrują na nich sprzedaż książek oraz usługi ksero.
Skoro na kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się kar za przetrzymywanie książek, to w jaki sposób rejestrować te kary?
Czy czytelnik musi otrzymać pokwitowanie? W jaki sposób to kontrolować?

Umorzenie opłat za przetrzymywanie książek

Czy biblioteka powinna wystawić informację PIT-8C osobom, którym umorzono kary za przetrzymywanie książek?

Ewidencja księgowa przedsądowych wezwań do zapłaty

Biblioteka wyczerpała możliwości upomnień wysłanych do grupy czytelników zadłużonych z tytułu zaległych kar za przetrzymane lub zagubione książki wraz z kosztami pocztowymi. W związku z brakiem odzewu z ich strony biblioteka rozpoczęła poprzez kancelarię prawną procedurę wysyłki wezwań przedsądowych. Zatrudniając kancelarię prawną, biblioteka ponosi koszty usług przez nią świadczonych i tylko te ujmuje w swoich księgach rachunkowych.
Jak od strony księgowej powinna wyglądać ewidencja wysyłki wezwań do zapłaty?

Windykacja w bibliotece

Biblioteka prowadziła windykację poprzez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wartość windykacji była systematycznie księgowana. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne.

  • Jak długo biblioteka może mieć roszczenie wobec czytelnika (dłużnika) o zapłatę zaległych kar z tytułu przetrzymywania książek?
  • Jeśli trwa to dłużej niż 4 lata, a windykacja nie przynosi efektów, to co można zrobić dalej?
  • Jakie przepisy pozwalają dyrektorowi instytucji kultury — biblioteki — anulować czytelnikom zadłużenie, które w dużej bibliotece sięga ogółem setek tysięcy złotych i na jakich zasadach przeprowadzić taką operację?

Nieodpłatne świadczenie na rzecz czytelników z tytułu umorzenia opłat za przetrzymywanie książek — jak się bronić w razie sporu z organami skarbowymi?

W poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury (wrzesień 2014 r.) ukazała się porada pt. „Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika”. Powołano się w niej na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 marca 2014 r. (sygn. IBPBII/2/415-106/14/MMa). Z interpretacji tej wynika, że umorzone opłaty za przetrzymanie książek należy traktować jako przychód czytelnika, co w powoduje, że biblioteka powinna wystawić mu formularz PIT-8C.
Jakich argumentów używać w razie ewentualnego sporu z urzędem skarbowym? Stanowisko organów skarbowych jest niemożliwe do zastosowania z tego powodu, że biblioteka często nie ma możliwości pozyskania od czytelnika danych potrzebnych do wystawienia PIT-8C.

Umorzenie opłat za przetrzymanie książek stanowi przychód czytelnika

Biblioteka publiczna — zgodnie z regulaminem pobiera od czytelników opłaty z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych. Zarówno w Ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), jak i w regulaminie biblioteki znajduje się sformułowanie, że jest to opłata za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych a nie kara. Zdarzają się jednak sytuacje, że dyrektor biblioteki na umotywowany wniosek czytelnika umarza te opłaty w części lub w całości.
Zgodnie z regulaminem dyrektor może umorzyć do 50% opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, a w przypadku udokumentowania wniosku — do 60% tej opłaty. Umorzenie nie może jednak przekroczyć 500 zł. Czy kwota umorzenia stanowi przychód czytelnika i czy na tę kwotę trzeba mu wystawić PIT-8C?

Znaczki pocztowe jako element kalkulacyjny kary za przetrzymanie książek w bibliotece

Czytelnicy, którzy przetrzymują wypożyczone książki otrzymują z biblioteki listy polecone z prośbą o ich zwrot. Gdy przynoszą książki, biblioteka obciąża ich karą za przetrzymane pozycje biblioteczne i kosztami, które poniosła na znaczki pocztowe. Pieniądze przyjmowane są na kasę fiskalną w dwóch osobnych pozycjach. Zwrot za znaczki pocztowe jest przyjmowany w ich nominalnej wartości — biblioteka nie nalicza żadnej marży.
Czy biblioteka może przyjmować wpłaty za znaczki pocztowe ze stawką zwolnioną?

Kary za przetrzymywanie książek oraz opłata za połów ryb a stawka VAT

Ośrodek kultury pobiera opłaty za połów ryb. Opłaty te stanowią przychód ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, który podlega pod ośrodek kultury. Przychody te są w całości przeznaczane na utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego w stanie ułatwiającym połów ryb (koszenie trawy, tablice informacyjne).
Pod ośrodek kultury podlegają biblioteki, w których pobierane są opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych książek. Przychód jest przeznaczony na zakup nowych książek.
W obydwu przypadkach stosowana jest stawka VAT zwolniona od podatku. Czy słusznie?