podatek od nieruchomości

Garaż blaszany jako niskocenny środek trwały

Gminny ośrodek kultury w związku z brakiem miejsca do przechowywania używanych na potrzeby ośrodka przedmiotów kupił blaszany garaż, który postawi obok swojego budynku. Garaż ten nie jest trwale związany z gruntem. Koszt zakupu nie przekroczył 10 000 zł.
Czy instytucja może potraktować go jako wyposażenie i jako takie wprowadzić do ewidencji?
Czy od takiego garażu powinien być płacony podatek od nieruchomości?

Korekta podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa

W maju instytucja kultury skorygowała deklarację na podatek od nieruchomości. Za 2018 i 2019 r. powstała zaległość w zobowiązaniu podatkowym. Instytucja kultury zwróciła się z wnioskiem o umorzenie tego zobowiązania oraz odsetek. Organ podatkowy nie umorzył zobowiązania, ale umorzył odsetki. Decyzja w tej sprawie zapadła już po zatwierdzeniu sprawozdania instytucji kultury za rok 2018.
W jaki sposób zaksięgować to zdarzenie?

Podatek od nieruchomości od muzealiów posiadanych przez muzeum nierejestrowe

Muzeum nierejestrowe gromadzi obiekty wystawowe na swoim terenie. Są to chałupy, stodoły i budynki inwentarskie z XIX w. Tworzą zabudowę odzwierciedlającą wieś regionalną z tego okresu.
Czy pozyskane przez muzeum muzealia nieruchome podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy też są przedmiotowo zwolnione od tego podatku?
Czy wymienione muzealia nieruchome są budynkami, budowlami czy innymi obiektami?

Wiata gospodarcza w muzeum a podatek od nieruchomości

Muzeum rejestrowane zleciło firmie postawienie drewnianej wiaty gospodarczej o wymiarach 6 na 5 metrów z jednospadowym dachem, pokrytym dachówką betonową, o konstrukcji słupowej mocowanej do gruntu na betonowych kotwach, z podłogą polbrukowaną pod całością zabudowy. Wiata służy do przechowywania sprzętu ogrodniczego oraz ławek wykorzystywanych w muzeum. Jest to otwarta wiata z niezabudowanymi ścianami.
Czy należy naliczyć i zapłacić podatek od nieruchomości?
Jak prawidłowo określić KŚT i roczną stawkę amortyzacyjną?

Umorzenie podatku od nieruchomości

Organizator oddał samorządowej instytucji kultury w użyczenie nieodpłatnie część budynku do prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy gmina, jako organizator instytucji kultury, może umorzyć jej podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowania nieruchomości przedmiotowo zwolnionej od tego podatku

Gminny ośrodek kultury (GOK) użytkuje budynek na podstawie zawartej z gminą umowy najmu, płacąc umówiony miesięczny czynsz. W tym budynku znajdują się lokale użytkowe (np. zakład fryzjerski, agencja ubezpieczeniowa) oraz lokale mieszkalne. Z wszystkimi najemcami umowy najmu (podnajmu) podpisał GOK. Przychody uzyskane z tego podnajmu przeznaczane są na jego działalność. GOK jako instytucja kultury na podstawie uchwały rady gminy jest zwolniona od podatku od nieruchomości i tym samym nie pobiera oraz nie płaci podatku również od podnajmowanych lokali. Jednak z uchwały rady gminy wynika, że zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury oraz innych podmiotów, których podstawowa działalność jest działalnością kulturalną.
Czy w takim przypadku GOK postępuje właściwie, nie pobierając od lokali użytkowych i mieszkalnych podatku od nieruchomości?
Jeżeli powinien pobierać podatek od nieruchomości, to jak obciążyć najemców lokali tymi kosztami?

Zwrot podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa i Rb-N

Instytucja kultury w styczniu 2016 r. złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2012–2015; w sumie na kwotę ponad 4000 zł. W lutym otrzymała zwrot nadpłaconego podatku na rachunek bankowy. Co roku instytucja kultury finansuje podatek od nieruchomości z dotacji podmiotowej organizatora.
Jak ująć zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych i którego roku?
Jaki wpływ to miało na Rb-N za 2015 r.?

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Biblioteka płaci podatek od nieruchomości przy najmie pomieszczeń gminnych

Biblioteka prowadzi działalność filii bibliotecznych w pomieszczeniach stanowiących własność gminy, z których korzysta na podstawie umowy najmu. Od tych pomieszczeń płaci podatek od nieruchomości.
Czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. nowego art. 7 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dalej: ustawa o podatkach lokalnych biblioteka ma prawo do zwolnienia od podatku?
Czy radca prawny gminy, który twierdzi, że biblioteka nie może skorzystać z tego zwolnienia, ma rację?

Zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.

• Zrezygnowano z opodatkowania stawką jak dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą budynków przeznaczonych do rozbiórki • Organ zrezygnuje z postępowania, jeśli wysokość podatku nie przekroczy kwoty najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej • Podatek nieprzekraczający 100 zł instytucja zapłaci jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Podatek od nieruchomości od gruntu zabudowanego budynkiem biblioteki

Biblioteka korzysta z pomieszczeń bibliotecznych na podstawie zawartej z gminą umowy użyczenia. Do końca 2014 r. uchwałą rady miejskiej biblioteka była zwolniona z podatku od nieruchomości. Od tego roku biblioteka już płaci ten podatek, ale tylko od powierzchni użytkowej budynku. Z umowy użyczenia wynika, że użyczający:

  • oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem biblioteki, która jest przedmiotem umowy;
  • oddaje nieodpłatnie biorącemu w użyczenie przedmiot umowy na okres prowadzenia działalności statutowej, a biorący do używania przedmiot ten przyjmuje.
  • Czy organizator oddał bibliotece w użyczenie budynek i grunt?
  • Czy biblioteka powinna płacić podatek również od gruntu?

Najemca a podatek od nieruchomości

Biblioteka wykorzystuje pomieszczenia biblioteczne na podstawie umowy najmu zawartej z gminą. Z umowy wynika, że biblioteka ma obowiązek zapłaty: czynszu zgodnie ze stawkami obowiązującymi w gminie, kosztów energii, wody, odprowadzania ścieków i nieczystości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, a także zapłaty podatku od nieruchomości.
Czy biblioteka jako najemca pomieszczeń może nie płacić podatku od nieruchomości?