urlop wypoczynkowy

Urlop bezpłatny przed urlopem wypoczynkowym

Pracownik instytucji kultury w związku z wyjazdem na miesiąc chce wystąpić o udzielenie urlopu bezpłatnego. Ma jeszcze do wykorzystania 15 dni urlopu wypoczynkowego.
Czy może to zrobić, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Dodatek funkcyjny na zwolnieniu chorobowym i na urlopie

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W regulaminach obowiązujących w instytucji nie zawarto zasad ich wypłaty w przypadku zwolnień lekarskich lub korzystania z urlopu wypoczynkowego przez pracowników.
Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacony w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia dodatku funkcyjnego, czy też należy wypłacić go w całości?

Urlop proporcjonalny

Pracownik od kwietnia do czerwca br. pracował na 1/4 etatu. Od lipca umowa została przedłużona do grudnia 2022 r. — na 1/2 etatu. Pracownik chciał wziąć w sierpniu 2 tygodnie urlopu — 40 godzin. Należny mu urlop to 26 dni (nie jest to pierwsza praca tego pracownika).
Czy pracownik zatrudniony w trakcie roku może wybrać tylko urlop należny do końca sierpnia?
Czy może wziąć cały urlop, który będzie mu się należał do końca 2022 r.?

Jak obliczyć staż urlopowy pracownika?

Pracownik ukończył dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, co dokumentuje świadectwo z 1994 r. Dodatkowo przedłożył on świadectwo z 1996 r. uzyskania tytułu wykwalifikowanego robotnika na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji).
W marcu 2022 r. pracownik uzyskał 7-letni staż zatrudnienia. Do tej pory miał 20-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
W jaki sposób policzyć jego dalszy staż urlopowy? Czy liczyć 3 lata szkoły zawodowej i wtedy będzie miał 10 lat pracy, a wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni, czy też uwzględnić 2 lata faktycznie odbytej nauki w szkole zawodowej i wtedy wymiar urlopu zwiększy się do 26 dni dopiero w marcu 2023 r.?

Urlop przy 12 godzinach pracy

Pytania dotyczą urlopu wypoczynkowego pracowników ochrony, którzy pracują w równoważnym czasie pracy stale po 12 godzin według grafiku. Nie ma możliwości rozliczyć/zaplanować urlopu na krócej niż 12 godzin, bo pracują oni na jednej zmianie, wymieniają się i zawsze pracują 12 godzin.
Zaległy urlop pracownika wynosi 96 godzin, a bieżący to 208 godzin. Dzieląc sumę tych godzin przez 12 otrzymujemy 25,33 dnia urlopu. Czy należy zaokrąglić ten wynik do 26 dni urlopu?
Pracownik ma 116 godzin zaległego urlopu, bieżący wynosi 208 godzin. Suma tych godzin dzielona przez 12 to 27 dni. Pracownik twierdzi, że w minionym roku miał 27 dni, chociaż z jego obliczeń wychodziło 27,66 dnia (124 + 208 = 332 / 12 = 27,66), ale nie zostało to zaokrąglone i że w związku z tym w 2022 r. jest stratny o 1 dzień.
Jeśli pracownikowi zostało np. 6 godzin nierozliczonego urlopu, to jak należy to ująć w świadectwie pracy? Ile wykazać dni wykorzystanego urlopu lub jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop wpisać?

Urlop dyrektora na zakończenie pełnienia swojej funkcji a przekazanie obowiązków

Poza głównym księgowym instytucja kultury zatrudnia tylko dwóch pracowników etatowych: instruktora kultury i animatora. Dyrektor instytucji zamierza wziąć trzytygodniowy urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania.
Czy jest to dopuszczalne?
Jeśli tak, to jak wygląda przekazanie wszystkich spraw i dokumentów następnemu dyrektorowi? Czy dokonuje tego osoba zastępująca dyrektora, a jeśli tak, to kto może otrzymać takie upoważnienie do zastępowania dyrektora i co powinno być w nim zawarte?

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Pracownica od 17 marca do 17 września 2020 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, od 18 września 2020 r. do 4 lutego 2021 r. na urlopie macierzyńskim, a od 5 lutego do 16 września 2021 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie złożyła wniosek o możliwość skorzystania od 17 września 2021 r. do 16 września 2023 r. z urlopu wychowawczego.
Jak obliczyć pracownicy wymiar urlopu wypoczynkowego:

  • zaległego za 2020 rok (za rok 2020 miała prawo do 26 dni urlopu, z czego wykorzystała 7 dni w 2020 r.),
  • za 2021 r. (nie wróciła do pracy w ogóle),
  • za 2022 r. (zakładając, że nie wróci do pracy w 2022 r.),
  • za 2023 r. — jeśli pracownica wróci do pracy w 2023 r., np. 17 września?

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Pracownica z 10-letnim stażem pracy 22 kwietnia 2016 r. dostarczyła wraz z informacją o ciąży zwolnienie lekarskie. Na zwolnieniu chorobowym przybywała aż 6 listopada 2016 r., a od następnego dnia rozpoczął bieg urlop macierzyński, z którego korzystała do 5 listopada 2017 r. Instytucja 6 listopada 2017 r. otrzymała informację o kolejnej ciąży pracownicy i kolejnym zwolnieniu lekarskim, które objęło okres aż do 3 listopada 2018 r., bo od 4 listopada 2018 r. pracownica przeszła znowu na 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego, a następnie od 3 listopada 2019 r. na urlop wychowawczy (zachowując 21-dniowy termin składania wniosku o ten urlop) na jeden rok. W czasie trwania urlopu wychowawczego złożyła rezygnację z tego urlopu, aby 3 czerwca 2020 r. wrócić do pracy. Jednak tego dnia dostarczyła L-4 z informacją o kolejnej ciąży i od 15 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2021 r. pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. W 2016 r., zanim pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie, miała 7 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 r.
Za które lata pracownica traci urlop wypoczynkowy ze względu na przedawnienie, a za które zachowuje prawo do niego, jeśli co roku należy jej się 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy przed emeryturą

Pracownik instytucji nabył prawo do emerytury w 2019 r., ale nadal pozostaje z instytucją kultury w stosunku pracy. Aktualnie pracownik korzysta z bieżącego urlopu wypoczynkowego.
Czy wraz z początkiem 2022 r. pracownik nabędzie prawo do pełnego wymiaru urlopu, tj. 26 dni, i może go wykorzystać w całości od początku stycznia?
Czy korzystając z urlopu wypoczynkowego, pracownik może wypowiedzieć stosunek pracy w celu przejścia na emeryturę?
Jak należy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego za 2022 r., jeśli pracownik ustnie wspomniał, że w przyszłym roku zamierza przejść na emeryturę, nie określając, kiedy dokładnie to nastąpi?

Zaległy urlop wypoczynkowy

Czy dwutygodniowy urlop pracownik powinien wykorzystać w 2020 r., czy może odebrać go w 2021 r. przed końcem września?

Urlop wypoczynkowy nowego pracownika instytucji — byłego nauczyciela

Dom kultury zatrudnił nową pracownicę 1 września 2020 r. Pracownica przedstawiła między innymi świadectwo pracy z jej ostatniego miejsca pracy (szkoły), w którym znalazła się informacja o wykorzystanym w tym roku urlopie wypoczynkowym w wymiarze 35 dni.
Jak trzeba było naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro do tej pory pracownica była zatrudniona na podstawie Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela), a teraz przeszła pod reżim Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Przerwa w urlopie wychowawczym

Do 31 grudnia 2019 r. pracownica instytucji kultury przebywała na urlopie wychowawczym. Zamierza z niego korzystać również w 2020 r. W pierwszej kolejności w 2020 r. chciałaby jednak złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat na 2 i 3 stycznia 2020 r. Następnie od 4 stycznia zamierza złożyć wniosek o dalszą część urlopu wychowawczego.
Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły?