urlop wypoczynkowy

Ponowne zatrudnienie pracownika a wymiar urlopu

Pracownik instytucji zwolnił się z pracy w trybie natychmiastowym, a dyrektor zgodził się na jego warunki, wypłacając mu ekwiwalent za niewykorzystane 11 dni urlopu wypoczynkowego. Po 2 tygodniach dyrektor zatrudnił tego samego pracownika.
Jak teraz policzyć jego urlop? Czy proporcjonalnie do czasu trwania nowej umowy?

Co zrobić, aby pracownicy instytucji kultury wykorzystywali urlop w trakcie roku kalendarzowego?

  • Pracownik decyduje samodzielnie jedynie o 4 dniach wolnych w ciągu roku kalendarzowego
  • Stworzenie planu urlopów pomaga uniknąć sytuacji niewykorzystywania urlopów w ciągu roku kalendarzowego
  • Dyrektor instytucji może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody

Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?

Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie urlop rodzicielski, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości płatny jest urlop rodzicielski?

Praca dyrektora podczas urlopu wypoczynkowego

Czy podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor biblioteki może podpisywać dokumenty związane z jej bieżącą działalnością, np. opisywać faktury czy sprawozdania z rozliczenia dotacji?

Co powinno być pierwsze — wykorzystanie nadgodzin czy urlop wypoczynkowy?

W instytucji kultury obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Za wypracowane nadgodziny rekompensatą dla pracownika jest udzielany na jego wniosek czas wolny. Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy wypracowała 40 nadgodzin, chce także skorzystać z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego.
Czy w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy pracownicy udzielić urlopu, czy oddać czas wolny za nadgodziny?

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

Pracownica od początku tego roku do końca lutego była na urlopie wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim. Złożyła wniosek o udzielenie 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym w dniach 1 i 2 marca, a od 3 marca — wniosek o urlop wychowawczy do 30 marca 2018 r.
Jak prawidłowo wyliczyć ewentualny urlop wypoczynkowy za urlop wychowawczy?

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca a świadczenie urlopowe

Instytucja kultury zatrudnia pracownika na 1/8 etatu w systemie pracy weekendowej. Zgodnie z harmonogramem pracownik pracuje w ciągu miesiąca kilka niedziel po około 6–7 godzin.
Jak w takiej sytuacji rozliczać jego urlop oraz jak wygląda urlop, który trwa 14 dni, aby otrzymać świadczenie urlopowe?

Pracownik zatrudniony na część etatu i na przełomie roku zyskuje więcej urlopu

Ze względu na prowadzenie sekcji artystycznych i kół zainteresowań instytucja kultury zatrudnia instruktora od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r. w wymiarze 1/8 etatu. W pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego.
Jak prawidłowo wyliczyć jego urlop wypoczynkowy?
Jak wyliczyć kolejny urlop przy założeniu, że ten sam pracownik zostanie ponownie zatrudniony w instytucji na kolejny sezon, czyli od września 2017 r. do lipca 2018 r.?

Obliczanie stażu pracy dla urlopu wypoczynkowego

Pracownica zatrudniona jest w instytucji kultury od 24 sierpnia 2015 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Udokumentowane przez nią okresy nauki to ukończenie:

  • szkoły zasadniczej 23 czerwca 1999 r.,
  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie egzaminów eksternistycznych (okres nauki od 10 lutego 2006 r. do 3 stycznia 2007 r.).

Poprzednie okresy zatrudnienia to:

  • 2–30 listopada 1999 r.,
  • 10 sierpnia 2002 r. — 31 grudnia 2004 r.,
  • 26 września 2005 r. — 30 kwietnia 2006 r.,
  • 15 listopada 2010 r. — 14 listopada 2012 r.

Czy pracownica ma już 10-letni staż urlopowy uprawniający ją do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Instytucja chce zatrudnić na ¾ etatu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będzie pracował codziennie po tyle samo, czyli 5 godzin i 15 minut.
Ile pracownikowi przysługuje godzin urlopu oraz ile dni urlopu w rozumieniu art. 1542 § 2 i 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Planowanie urlopów pracowników instytucji kultury z systemem równoważnego czasu pracy

Zgodnie z regulaminem pracy w instytucji obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zdaniem dyrektora oznacza to, że pracodawca może zaplanować pracownikowi pracę w weekend, a także zmienić harmonogram, np. w przypadku choroby innego pracownika.
Wnioskując o urlop (np. o 2 pełne kalendarzowe tygodnie), pracownicy obejmują jego okresem także weekend przed i weekend po nim (np. od 30 kwietnia do 15 maja do 2016 r.). Tak jest wtedy, gdy pracownik chce wyjechać na wczasy już w piątek poprzedzający urlop (po zakończeniu pracy) i nie narażać się na nagłe wezwanie do pracy w weekend (lub też zmianę harmonogramu, jeśli pracownik składa wniosek o urlop z dużym wyprzedzeniem). W takie weekendy pracownik nie ma zaplanowanej pracy, więc dni te nie zostaną odjęte z jego puli urlopowej.
Czy poprawne jest wnioskowanie przez pracownika i udzielanie przez pracodawcę urlopu na weekendy poprzedzające i kończące urlop (oczywiście z zastrzeżeniem, że dni tych — jeśli pracownik na weekendy nie ma zaplanowanej pracy — nie odejmuje się z puli urlopu)?
Czy taka sytuacja nie jest sprzeczna z art. 1542 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), tj. że urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy?
Czy do tych dni (weekendów przed i po urlopie) stosuje się art. 167 kp o odwołaniu z urlopu?