majątek instytucji kultury

Przekazanie majątku nowo utworzonej instytucji kultury

Nowo utworzona instytucja kultury powinna otrzymać od organizatora środki na swoją działalność statutową. W tym przypadku chodzi o nieruchomości, które przekazano do używania na podstawie umowy użyczenia, ale też wyposażenie i inne ruchomości.
W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?

Majątek łączonych instytucji

W związku z połączeniem dwóch gminnych instytucji kultury — biblioteki i ośrodka kultury, z dniem 1 stycznia 2020 r. powstanie centrum kulturalno-biblioteczne.
Czy w statucie nowej instytucji, w rozdziale poświęconym gospodarce finansowej, można zapisać, że centrum tworzy:

  • fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia,
  • fundusz rezerwowy — jako wartość ewentualnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych?

W 2000 r., w którym powstawały obie instytucje, żadna z nich nie zaksięgowała mienia wydzielonego i obecnie stan funduszu obydwu instytucji to 0 zł.
Czy można wydzielić to mienie w obu instytucjach i jego wartość ująć w momencie powstania nowej instytucji na koncie funduszu instytucji kultury?
W obydwu instytucjach na koniec 2019 r. mogą pozostać środki pieniężne z dochodów własnych na rachunku bankowym. Czy przechodzą one bilansem otwarcia do nowej instytucji?

Majątek dzielonej instytucji kultury

W trakcie roku planuje się podział gminnej instytucji kultury na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Instytucja ta ma w użytkowaniu wieczystym kilka nieruchomości gruntowych oraz we własności budynki znajdujące się na tych gruntach. Grunty te i budynki mają zostać podzielone pomiędzy dwie nowe instytucje kultury.
Czy te nieruchomości gruntowe wraz z budynkami dzielona instytucja powinna, na podstawie aktu notarialnego, nieodpłatnie przekazać w użytkowanie wieczyste i na własność nowo powstałym po podziale instytucjom kultury czy też w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 25a ustawy o działalności kulturalnej?
Jakie zatem dokumenty powinny stanowić podstawę wpisu w księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków na rzecz nowo utworzonych po podziale instytucji kultury?
Czy z art. 25a ustawy o działalności kulturalnej wynika zasada sukcesji uniwersalnej, a w konsekwencji, jakie rodzaje stosunków prawnych objęte są tą normą?

Biblioteka może zbywać zużyty sprzęt zaliczony do środków trwałych

Biblioteka w miarę możliwości finansowych stara się wymieniać stary sprzęt komputerowy na nowy. Stary, zamortyzowany i fizycznie zużyty sprzęt jest systematycznie utylizowany. Zdarza się jednak, że biblioteka dysponuje starym sprzętem, np. monitorami, na które mogłaby znaleźć nabywcę.
Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać taki sprzęt?
Z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?

Przejęcie majątku instytucji po przejściu dyrektora na emeryturę

Z ostatnim dniem miesiąca dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) odchodzi po 35 latach pracy w kulturze na emeryturę. Wygasa akt powołania.
Dwa miesiące wcześniej dyrektor wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych GOK, ustalił w nim skład komisji składającej się z pracowników GOK oraz to, że w inwentaryzacji będzie uczestniczyła osoba przekazująca oraz osoba przejmująca. Dyrektor przekazał zarządzenie wójtowi i poprosił o wskazanie osoby przejmującej zarówno składniki majątkowe, jak i dokumentację związaną z funkcjonowaniem instytucji. Zdaniem dyrektora powinien to być nowo powołany dyrektor.
Wójt ustalił, że przejęcia składników majątkowych i dokumentacji w ostatnim dniu pracy dyrektora dokona 3-osobowa komisja składająca się z pracowników urzędu gminy.

Czy mienie GOK i dokumentację (w tym akta osobowe, dane osobowe członków zespołów, klubów i sekcji oraz uczestników projektów) można przekazać w sposób wskazany przez wójta?

Informacja na temat sprzedanych składników majątku

Organizator żąda od instytucji kultury informacji o sprzedaży własnych środków trwałych kupionych z dotacji celowej i wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł kupionego z dotacji podmiotowej. Uważa, że jest to mienie samorządowe i jego zbycie powinna zatwierdzić rada gminny w uchwale. Dyrektor instytucji nie zgadza się z tym stanowiskiem ze względu na treść art. 27 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

  • Czy instytucja powinna jednak przekazać te informacje?
  • Która strona ma rację?

Przekazanie nieruchomości przez gminę

Pytanie Gminna instytucja kultury na podstawie użyczenia korzysta z połowy budynku i prowadzi w nim świetlicę. Gmina chce przekazać instytucji drugą połowę budynku. W jaki sposób ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Przekazanie drugiej części budynku instytucji kultury spowoduje zwiększenie wartości części już użytkowanej na podstawie umowy użyczenia. Wyjaśnienie Organizator ma obowiązek zapewnia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia […]

Zlikwidowany składnik majątku trwałego a wartość inwestycji

Biblioteka od 2010 r. prowadzi modernizację budynku. Nakłady inwestycyjne pokrywane są z dotacji celowej na inwestycje od organizatora oraz środkami własnymi. Modernizacja polega m.in. na położeniu nowej sieci komputerowej wbudowanej w podłogi i ściany, więc nakłady na tę sieć podwyższą wartość modernizowanego budynku. Planowany termin zakończenia I etapu modernizacji ma nastąpić w połowie 2013 r.
W trakcie modernizacji nastąpiła likwidacja dotychczasowej sieci komputerowej (był to osobny obiekt inwentarzowy, w 100 % umorzony). Ze zlikwidowanej sieci informatycznej pozyskano urządzenia i wyposażenie, które wykorzystano do nowej sieci. Sporządzono protokół wyceny tych materiałów.
Jakie powinno być prawidłowe księgowanie tego zdarzenia gospodarczego, skoro wartość odzysków z likwidacji starej sieci komputerowej trwałego zmniejsza koszty prowadzonej inwestycji i likwidowany środek trwały jest umorzony w 100%. Biblioteka nie prowadzi magazynu.

Dlaczego warto ubezpieczyć majątek instytucji kultury?

• Zawierając umowę ubezpieczenia, należy objąć jej zakresem jak największą ilość przedmiotów materialnych oraz określić jak najszerszy katalog zdarzeń ubezpieczeniowych • Warto pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu od kradzieży, pożaru czy powodzi, ale także od anomalii pogodowych takich jak wichury czy gradobicia oraz zwykłej kradzieży czy dewastacji • Wszystkie niedokładności i nieścisłości w treści polisy w razie ewentualnej likwidacji szkody ubezpieczyciel może zinterpretować na niekorzyść instytucji