ulepszenie środków trwałych

Tablice pamiątkowe

Instytucja kultury zleciła wykonanie tablic pamiątkowych o wartości 27 000 zł. Będą one wbudowane na stałe w budynek instytucji, który jest jej siedzibą.
W jaki sposób rozliczyć wydatki na wykonanie tablic pamiątkowych — jako bieżące koszty czy jako zwiększenie wartości budynku?

Rozliczenie ulepszenia budynku instytucji przez najemcę

Dom kultury wynajął w 2012 r. pomieszczenia na dziesięć lat. Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów na remont — strony porozumiały się w umowie, że najemca będzie ponosił odpowiednio mniejszą stawkę opłaty za najem. Po zakończeniu umowy najmu w 2022 r. wynajmujący stwierdził, iż w ramach rozliczenia inwestycji zostały ujęte, oprócz materiałów i usług budowlanych, również środki trwałe i wyposażenie, które częściowo zostało zużyte lub wymienione na inne (np. lampy, elementy sanitarne). Ponadto najemca pozostawił stałe elementy wyposażenia (trwała zabudowa baru, regały), które nie znalazły się w protokole rozliczenia poniesionych nakładów.
Czy instytucja kultury powinna wprowadzić do swoich ksiąg rachunkowych zwiększenie wartości budynku o nakłady poniesione przez najemcę?
Czy pozostawione sprzęty instytucja powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych lub odpowiednio wyposażenia, a jeśli tak, to jaką wartość należy przyjąć — wynikającą z dowodu zakupu czy rynkową?

Ulepszenie w obcym środku trwałym

Biblioteka otworzyła kino w budynku, który jest własnością gminy, a z którego korzysta na podstawie umowy użyczenia. Biblioteka wyremontowała i wyposażyła kino. Wartość faktury wynosi 50 000 zł i z dołączonego do niej kosztorysu wynika, że składają się na nią zarówno środki trwałe, jak i wykonane usługi.
Jak ująć w księgach remont i wyposażenie kina?

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego sfinansowanego częściowo dotacją

 • Amortyzacja nie zawsze stanowi koszt uzyskania przychodu
 • Po ulepszeniu trzeba kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez rozpoczęciem amortyzacji
 • Amortyzacja bilansowa nie zawsze jest równa amortyzacji podatkowej

Korekta prewspółczynnika do środków trwałych zakupionych przed 1 stycznia 2016 r.

W 2015 r. ośrodek kultury zakończył inwestycję (ulepszenie budynku — inwestycja w obcym środku trwałym).
Czy w związku z nowymi przepisami dotyczącymi prewspółczynnika, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., ośrodek musi dokonać korekty VAT naliczonego od tej inwestycji?

Wymiana monitora w zestawie komputerowym

Instytucja kultury w 2009 r. kupiła zestaw komputerowy o łącznej wartości poniżej 3500 zł brutto (monitor 400 zł i jednostka centralna 1500 zł). Zestaw wpisano do ksiąg inwentarzowych jako środek trwały i zamortyzowano go jednorazowo w dacie zakupu. W 2014 r. uruchomiono na tym zestawie program komputerowy, który dla poprawności działania wymagał większej rozdzielczości ekranu monitora. Z tego powodu zakupiono odpowiedni monitor o wartości 486 zł. Poprzedni monitor jest sprawny, ale nie nadaje się technicznie do obsługi specjalistycznego programu komputerowego.

 • Jak zaksięgować wymianę monitora w tym zestawie komputerowym?
 • Jak ująć tę operację w księgach inwentarzowych środków trwałych?

Wydatki związane z remontem na kontach zespołu 4

Instytucja kultury złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynku” ze środków UE. Obok wymiany dachu (zdjęcie eternitu), malowania wnętrz w budynku, wymiany podłóg, położenia na nich wykładziny, wymiany elektryki, wymiany drzwi, na sali widowiskowej będzie zamontowana klimatyzacja (wbudowana w mur, będąca nowym elementem budynku). Czy te roboty to remont czy ulepszenie? Może ulepszeniem jest tylko montaż klimatyzacji (podniesie wartość środka trwałego), a reszta to remont? Czy całość nakładów na to zadanie można zaksięgować na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”, a potem rozliczyć na konta zespołu 4 lub na konto 011 „Środki trwałe”? Jeśli jest to w całości remont, to czy nakłady na to zadanie mogą być zaksięgowane na koncie 080 i przeksięgowane na konta grupy 4 po zrealizowaniu i odbiorze robót? Jak ująć w księgach wydatki związane z remontem (kosztorysy, dokumentacja projektowa) z 2013 r. dotyczącymi remontu, który będzie rozpoczęty i zakończony w 2014 r.? Czy w 2013 r. wydatki te można było zaksięgować na koncie 080 czy powinny od razu trafić na konta zespołu 4?

Bezpłatna dzierżawa lokalu instytucji kultury

Organizator przekazał na podstawie umowy dzierżawy swój lokal samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W umowie nie wykazano wartości tego lokalu. Lokal dzierżawiony jest bezpłatnie.

 • Jaką informację należy umieścić w sprawozdaniu finansowym w pozycji „wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu”?
 • Czy w związku bezpłatną dzierżawą należy naliczać jakieś przychody dla instytucji?

Instytucja kultury prowadzi prace remontowe w tym lokalu. Czy wartość tych robót (środki trwałe) należy traktować jako ulepszenie w obcych środkach trwałych czy we własnym środku trwałym i jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną?

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Wydatki w programie „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” a wydatki strukturalne

W ramach priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” Programu Wieloletniego KULTURA+ biblioteka realizuje zadanie „Modernizacja, remont i wyposażenie biblioteki”. Otrzymała dofinansowanie z MKiDN oraz dotację podmiotową z budżetu miasta (jako wkład własny). Na środki na ten cel biblioteka otworzyła oddzielny rachunek bankowy.
Miasto przekazało środki ze swojego budżetu na rachunek podstawowy biblioteki. Czy należy je przelać na wydzielony rachunek bankowy, czy też płatności w ramach realizowanego zadania biblioteka może wykonywać z rachunku podstawowego?
Zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:

 1. modernizacja dotychczas istniejącej windy towarowej na windę osobową z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 2. remont toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 3. ocieplenie budynku,
 4. montaż monitoringu,
 5. remont dachu i ogrodzenia,
 6. pozostałe prace remontowe, takie jak: wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg, malowanie ścian, remont pozostałych toalet.

Punkty 1, 2, 3 i 4 biblioteka zakwalifikowała jako wydatki inwestycyjne, przy czym remont toalety, ocieplenie budynku oraz modernizacja windy zwiększą wartość środka trwałego (budynku), natomiast wydatki ujęte w pkt. 5 i 6 stanowią wydatki bieżące.
Czy wydatki te zostały prawidłowo zakwalifikowane? Które z nich stanowią wydatki strukturalne?

Remont instalacji elektrycznej w obcym środku trwałym w instytucji kultury

Instytucja kultury podpisała długoterminową umowę najmu na wynajem budynku pod działalność kulturalną na okres 30 lat. W 2013 r. z dotacji celowej wykonano wymianę instalacji elektrycznej. W latach 2014–2016 nastąpi kolejny etap rozbudowy i remontu budynku. Jak prawidłowo zaksięgować nakłady poniesione na remont w obcym środku trwałym? Czy instytucja kultury powinna naliczać amortyzację? Czy nakłady poniesione na remont można zakwalifikować do wydatków strukturalnych?

Różnica między remontem i ulepszeniem w instytucjach kultury

• Celem ulepszenia jest podniesienie wartości użytkowej składnika majątku • Remont polega na przywróceniu stanu poprzedniego • Kosztów remontu, w odróżnieniu od kosztów ulepszenia, nie dolicza się do wartości początkowej środków trwałych — stanowią one bezpośrednio koszty uzyskania przychodu