dotacja celowa

Rozliczenie dotacji celowej i ujęcie w księgach zakupionego z niej środka trwałego — brutto czy netto?

Samorządowa instytucja kultury rozlicza VAT od zakupu w części. Na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych) otrzymuje dotacje celowe od organizatora bez wskazania w umowie dotacyjnej, czy jest to kwota brutto czy netto. Wartość początkowa środków trwałych (przy założeniu, że jest tylko faktura zakupu) ustalana jest jako wartość netto z faktury plus nieodliczona część VAT. Do tej pory instytucja rozliczała dotacje celowe od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie brutto i takie rozliczenia były przyjmowane bez zastrzeżeń (organizator miał przedstawiane zarówno faktury, ich dekretację, jak i potwierdzenia ich opłacenia).
W jakiej wartości środek trwały powinien znaleźć się w planie finansowym w części „Środki na wydatki majątkowe” — w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Jak rozliczyć dotację celową z organizatorem – w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Czy jeśli organizator nie określi dokładnie sposobu rozliczania dotacji (zarówno podmiotowej, jak i celowej) na nabycie środka trwałego, oraz tego, czy ma to być ujęcie netto czy brutto, to czy wówczas należy stosować zasadę, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę należną sprzedawcy (czyli kwota brutto z faktury)?

Stworzenie rzeźby w księgach rachunkowych

Muzeum „wyprodukuje” rzeźbę, a następnie przyjmie ją na stan dzieł sztuki (na podstawie protokołu przyjęcia dzieła sztuki). Na ten cel instytucja otrzymała dotację celową od organizatora oraz darowiznę od firmy prywatnej. Instytucja będzie mieć faktury na różne materiały i usługi, np. wykonanie odlewu, wykonanie postumentu, transport, ustawienie, zakup niezbędnych materiałów.
W jaki sposób przeprowadzić księgowania, jeśli dotacja celowa od organizatora zostanie wykorzystana w całości, a darowizna od firmy tylko w części?

Dotacja na określone zadanie w sprawozdaniu finansowym i zeznaniu podatkowym CIT-8

W 2022 r. instytucja kultury podpisała umowę na prowadzenie zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy (wyżywienie, nocleg). Umowa dotyczyła całego roku 2022 i części roku 2023. Instytucja otrzymuje dotację po wykonaniu usług w zależności od wpływu środków z powiatu. Wydatkowanie środków, zgodnie z umową, następowało najpóźniej w ciągu 5 dni od wpływu ostatniej transzy dotacji celowej. Transza za listopad wpłynęła w grudniu 2022 r., a za grudzień w lutym 2023 r. W styczniu 2023 r. zwrócono część dotacji za listopad 2022 r. wraz z odsetkami. Dotacja za grudzień nie została rozliczona.
Jak prawidłowo rozliczyć dotację celową w CIT-8 i ująć w sprawozdaniu finansowym?

Przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją organizatora

Instytucja kultury użytkowała budynek na podstawie umowy użyczenia od gminy, której jest organizatorem. W tym roku przeniosła się do nowej siedziby. W starym budynku pozostały, po porozumieniu z gminą, środki trwałe, które przekazano jej protokołem. Instytucja kultury zakup tych środków finansowała z dotacji celowych. Przekazane środki trwałe nie zostały całkowicie zamortyzowane, więc na koncie przychodów przyszłych okresów widnieją salda odpowiadające niezamortyzowanej wartości środków trwałych.
Jak w takim przypadku powinny wyglądać księgowania?

Korekta rozliczenia dotacji celowej sfinansowana z dotacji podmiotowej

W 2022 r. instytucja otrzymała dotację z projektu unijnego na zakup środka trwałego w kwocie 97 000 zł z terminem rozliczenia w 2023 r. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy dla projektów. Instytucja wykorzystała kwotę 95 200 zł, a pozostałą kwotę zwróciła. Po złożeniu raportu końcowego okazało się, że do zwrotu jest jeszcze 40 zł. Przelewu dokonano z rachunku podstawowego z dotacji podmiotowej (zgodnie z planem finansowym).
Jak prawidłowo należy zaksięgować te operacje, a przede wszystkim zwrot?
W jaki sposób zaksięgować pomniejszone koszty projektu?

Dotacja celowa w planie finansowym

Ośrodek kultury otrzymał od organizatora dotację celową na wymianę pieca centralnego ogrzewania w kwocie 80 000 zł.
Jak prawidłowo ująć tę dotację w planie finansowym?

Zwrot odsetek do organizatora

Instytucja kultury środki na realizację projektu otrzymała od jego operatora. Na pokrycie wkładu własnego uzyskała dotację celową od organizatora. W 2023 r., przy rozliczaniu transzy za 2022 r., okazało się, że musi zwrócić część dotacji do operatora projektu wraz z odsetkami. Środki na zwrot dotacji oraz odsetki instytucja kultury otrzymała od organizatora.
W jaki sposób należy rozliczyć się z organizatorem w sprawie zwrotu odsetek? Środki te nie są wliczone do kwoty, która ma pokryć wkład własny instytucji kultury. Czy można je zwrócić ze środków funduszu instytucji kultury?

Dotacja celowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Wpływ refundacji kosztów księguje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • Podobnie traktuje się wpływ dotacji celowej, która będzie wykorzystana w roku następnym
  • Organizator może udzielić dotacji celowej na wkład własny w projekcie, nigdy na refundację kosztów

Dotacja z PFRON na bezpłatne warsztaty a odliczenie VAT

Teatr otrzymał z PFRON dotację na realizację działań zwiększających dostępność swoich spektakli, warsztatów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym planuje m.in. zorganizować bezpłatne warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnościami. W związku z organizacją warsztatów kupi wiele różnych materiałów niezbędnych do ich realizacji. Teatr nie stosuje obecnie prewspółczynnika — w ocenie tej instytucji kultury bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu i finansowane z dotacji służą promocji przyszłego repertuaru teatru, a zatem jego działalności odpłatnej.
Czy teatrowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu materiałów użytych podczas bezpłatnych warsztatów?

Środki z programu Konwersja cyfrowa domów kultury

Miejski ośrodek kultury otrzymał środki finansowe z programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Zakupił z nich środek trwały, który sukcesywnie w kolejnych latach będzie amortyzować.
Czy otrzymane środki finansowe w kwocie przeznaczonej na zakup środka trwałego należy przypisywać w przychodach równolegle z księgowaniem amortyzacji?

Dotacja celowa na zakup gruntów

Instytucja kultury otrzymała dotację celową na zakup wraz z gruntem dwóch nieruchomości: budynku biurowego i budynku garażowo-gospodarczego. W księgach rachunkowych wydzielono odrębne środki trwałe. Otrzymaną dotację celową ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.
W jaki sposób ująć dotację celową w części zakupu gruntów, które nie podlegają amortyzacji?

Faktura dotycząca rozliczenia dotacji i środków własnych na zadanie

Instytucja kultury otrzymała środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na przebudowę świetlicy wiejskiej. Wartość zadania wyniosła 307 999,99 zł, w tym środki UE to 195 980,39 zł, wkład własny 112 019,60 zł. Przy czym na pokrycie wkładu własnego otrzymała od organizatora dotację celową w wysokości 105 569 zł.
Wykonawca przebudowy świetlicy wiejskiej wystawił dwie faktury na kwotę: 198 000 zł oraz 109 999,99 zł. We wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego instytucja kultury wskazała jako kwotę inwestycji 307 999,99 zł (jako wydatki kwalifikowane). Do rozliczenia z organizatorem instytucja przedstawiła fakturę od wykonawcy w wysokości 198 000 zł (tą fakturą rozliczono środki z gminy — 105 569 zł) i tę samą fakturę przedstawiono do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim (198 000 zł – 105 569 zł = 92 431 zł).
Audytor wewnętrzny w trakcie kontroli zakwestionował takie rozliczenie z uwagi na to, że fakturę na kwotę 198 000 zł instytucja przedstawiła do rozliczenia dwa razy.
Czy instytucja popełniła błąd?