dotacja celowa

Dotacja z PFRON na bezpłatne warsztaty a odliczenie VAT

Teatr otrzymał z PFRON dotację na realizację działań zwiększających dostępność swoich spektakli, warsztatów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym planuje m.in. zorganizować bezpłatne warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnościami. W związku z organizacją warsztatów kupi wiele różnych materiałów niezbędnych do ich realizacji. Teatr nie stosuje obecnie prewspółczynnika — w ocenie tej instytucji kultury bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu i finansowane z dotacji służą promocji przyszłego repertuaru teatru, a zatem jego działalności odpłatnej.
Czy teatrowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu materiałów użytych podczas bezpłatnych warsztatów?

Środki z programu Konwersja cyfrowa domów kultury

Miejski ośrodek kultury otrzymał środki finansowe z programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Zakupił z nich środek trwały, który sukcesywnie w kolejnych latach będzie amortyzować.
Czy otrzymane środki finansowe w kwocie przeznaczonej na zakup środka trwałego należy przypisywać w przychodach równolegle z księgowaniem amortyzacji?

Dotacja celowa na zakup gruntów

Instytucja kultury otrzymała dotację celową na zakup wraz z gruntem dwóch nieruchomości: budynku biurowego i budynku garażowo-gospodarczego. W księgach rachunkowych wydzielono odrębne środki trwałe. Otrzymaną dotację celową ujęto na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.
W jaki sposób ująć dotację celową w części zakupu gruntów, które nie podlegają amortyzacji?

Faktura dotycząca rozliczenia dotacji i środków własnych na zadanie

Instytucja kultury otrzymała środki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na przebudowę świetlicy wiejskiej. Wartość zadania wyniosła 307 999,99 zł, w tym środki UE to 195 980,39 zł, wkład własny 112 019,60 zł. Przy czym na pokrycie wkładu własnego otrzymała od organizatora dotację celową w wysokości 105 569 zł.
Wykonawca przebudowy świetlicy wiejskiej wystawił dwie faktury na kwotę: 198 000 zł oraz 109 999,99 zł. We wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego instytucja kultury wskazała jako kwotę inwestycji 307 999,99 zł (jako wydatki kwalifikowane). Do rozliczenia z organizatorem instytucja przedstawiła fakturę od wykonawcy w wysokości 198 000 zł (tą fakturą rozliczono środki z gminy — 105 569 zł) i tę samą fakturę przedstawiono do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim (198 000 zł – 105 569 zł = 92 431 zł).
Audytor wewnętrzny w trakcie kontroli zakwestionował takie rozliczenie z uwagi na to, że fakturę na kwotę 198 000 zł instytucja przedstawiła do rozliczenia dwa razy.
Czy instytucja popełniła błąd?

Przekazanie nakładów na adaptację budynku gminie

Na podstawie umowy pomiędzy gminą a instytucją kultury przydzielono dotację celową 2 mln zł na wykonanie robót budowlanych – adaptacji budynku. Na podstawie otrzymanych faktur i otrzymanej dotacji częściowej 282 000 zł w księgach umieszczono zapisy: 080 „Środki trwałe w budowie” / 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” — 282 000 zł, 130 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” — 282 000 zł. Dalszy etap inwestycji ma przejąć od instytucji gmina.
Czy instytucja ma nadal rozliczać tę inwestycję, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?

Dotacja celowa w rachunku zysków i strat oraz w CIT-8/O

W 2022 r. centrum kultury otrzymało od gminy dotację celową w kwocie 45 000 zł na organizację w czasie wakacji wycieczek dla dzieci i młodzieży, które są działaniami statutowymi.
Gdzie w rachunku zysków i strat należy ująć otrzymaną dotację celową?
Czy dotację celową należy ująć w CIT-8/O w pozycji „Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych” wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Dotacja celowa na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym

Instytucja kultury otrzymała w czerwcu 2022 r. pierwszą transzę dotacji z fundacji na realizację projektu wykonywanego w ramach działalności statutowej za okres od maja 2022 r. do czerwca 2023 r. Rozliczenie projektu odbywa się na podstawie wystawionych faktur. Pierwszą transzę zaksięgowano w przychody w momencie jej otrzymania, tj. w czerwcu 2022 r. Część tej pierwszej transzy dotacji wydano w 2022 r.
Jak w 2023 r. ująć w księgach rachunkowych niewydatkowaną część pierwszej transzy?
Czy w związku z tym, że instytucja nie wydatkuje całej transzy dotacji w 2022 r., to należy ją przeksięgować na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Dotacja z NCK na zadania statutowe

Instytucja kultury otrzymała z Narodowego Centrum Kultury dotację na projekty z programu „Dom Kultury+” oraz „Edukacja kulturalna”. Instytucja ma obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej tych środków.
Jak zaksięgować wpływ dotacji?

Dotacja celowa organizatora na wkład własny

Gminna biblioteka publiczna na podstawie umowy o przyznaniu pomocy ma otrzymać środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w postaci refundacji poniesionych kosztów. PROW ma zrefundować 63,63% kosztów kwalifikowanych, natomiast 36,37% to udział własny biblioteki. Będą to zakupy bieżące oraz inwestycyjne. Biblioteka nie posiada własnych środków, żeby sfinansować te wydatki. Organizator udzieli na całą kwotę dotacji celowej, która ma być rozliczona do końca 2023 r., natomiast refundacja poniesionych kosztów z PROW nastąpi dopiero w 2024 r.
Jaką ewidencję księgową w 2023 i w 2024 roku zastosować?
Czy biblioteka powinna zwrócić refundowaną kwotę organizatorowi?

Dotacja celowa na modernizację kina

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację inwestycyjną na modernizację kina. Zakupiono laptop za 6000 zł, oprogramowanie do laptopa za 2000 zł (osobne faktury) oraz napęd CD za 150 zł i w kabinie projektorowni zamontowano klimatyzator za 4800 zł. Poza tym na widowni zdemontowano stare i wymieniono na nowe oświetlenie przeszkodowe na schodach za kwotę 8200 zł. Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 10 000 zł instytucja przyjmuje jako niskocenne, amortyzowanie jednorazowo, natomiast wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł księguje w koszty.
Czy należy zaksięgować jako jeden obiekt laptop, napęd i oprogramowanie?
Czy klimatyzator jest środkiem trwałym amortyzowanym jednorazowo?
Czy oświetlenie przeszkodowe trzeba zaksięgować w koszty remontów?
Czy dotację zaksięgować na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Jak ująć w planie finansowym przychody i koszty dotyczące tej dotacji?

Dotacja na inwestycję

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na inwestycję (ulepszenie w obcym środku trwałym). Wpływ dotacji zaksięgowała na koncie 131 „Rachunek bankowy” w korespondencji z kontem 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Po zakończeniu inwestycji wydatki z konta 080 „Środki trwałe w budowie” ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”. Od ustalonej wartości instytucja dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Czy takie działanie jest prawidłowe? A może, aby rozliczyć dotację celową, powinna całość wydatków przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Dofinansowanie w programach to rodzaj dotacji

Instytucja kultury otrzymała dofinansowanie na zadania w ramach programów:

  • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki (zakup komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowania w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł) oraz
  • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0″ K.I. 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Na jakich kontach zespołu 7 księgować wpływ takich dofinansowań? Gdzie w rachunku zysków i strat prezentować dotacje inne niż podmiotowa i celowa?