dotacja celowa

Niewykorzystana dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym

Instytucja kultury otrzymała środki z fundacji na realizację projektu w kwocie 10 000 zł. W 2021 r. wykorzystała 6 500 zł, a pozostałe środki na rachunku, tj. 3500 zł, wykorzysta do 30 czerwca 2022 r.
Jak zaksięgować jeszcze niewykorzystane środki oraz jak je ująć w bilansie i rachunku zysków i strat za 2021 r.?

Dotacja na nagranie filmu i audiodeskrypcję do wystawy

Instytucja kultury otrzymała dotację z MKiDN na:

  • nagranie materiału filmowego ze ścieżką dźwiękową,
  • stworzenie audiodeskrypcji do konkretnej wystawy.

Koszty poniesione na realizację zadania przekraczają 3500 zł.
Jak zaksięgować otrzymanie dotacji?
Czy sfinansowany nią wytworzony film oraz audiodeskrypcję należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy do usług?

Termin wykorzystania grantu z NCK

Instytucja kultury otrzymała grant z Narodowego Centrum Kultury. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w październiku. Instytucja nie poniosła jeszcze żadnych kosztów (środki wykorzystane zostaną w całości w przyszłym roku lub w części w roku bieżącym a w części w roku przyszłym). Grant przeznaczony zostanie na szkolenia, sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy, oprogramowanie i licencje oraz zakup środka trwałego.
Jak zaksięgować dotację i wydatki?
Czy stosować zasadę memoriału i współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów?
Czy grant podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?

Dotacja na zadanie wykonywane w ramach projektu organizatora

Muzeum samorządowe otrzymało dotację celową inwestycyjną w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych przed planowaną i realizowaną przez miasto modernizacją płyty starego rynku. Zadanie obejmuje dokumentację projektową, organizację i eksplorację wykopu, nadzory, zakup sprzętu i wyposażenia (pozostałe środki trwałe: laptopy, skaner, regały), zakup odzieży ochronnej i materiałów (pojemniki na zabytki, materiały biurowe), koszty osobowe pracowników (prowadzenie badań, dokumentacji, inwentaryzacji, wstępnego przygotowania materiałów).
Jak prawidłowo zaksięgować koszty i przychody tego zadania?
Czy miasto — znając harmonogram wydatków — prawidłowo przyznało dotację jako inwestycję?

Budowa przepompowni ścieków przez instytucję kultury

Organizator planuje budowę przepompowni ścieków ze środków samorządowej instytucji kultury. Statut instytucji nie zawiera postanowień uprawniających do realizacji działania inwestycyjnego w postaci budowy przepompowni ścieków.
W zakresie gospodarowania mieniem publicznym statut instytucji stanowi, że administracja obiektów, wymienionych w załączniku do statutu oraz w umowie o administrowanie, obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i konserwatorskich, prowadzenie i utrzymywanie administrowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
Zapisy statutu w zakresie gospodarki finansowej określają, że instytucja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
Czy tego typu inwestycja może być realizowana ze środków dotacji celowej lub z dochodów własnych z działalności gospodarczej instytucji?
W jakim zakresie za decyzję w tej sprawie oraz dokonywane płatności odpowiedzialność ponosi główny księgowy?

Ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planie finansowym oraz w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji

Instytucja kultury, która częściowo odlicza VAT, otrzymała wytyczne dotyczące ujmowania w planie oraz w sprawozdaniu z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Organizator interpretuje metodę kasową w ten sposób, że instytucje powinny mieć w planie, a później w sprawozdaniach z wykonania planu, ujęte zadania inwestycyjne w kwotach brutto.
Organizator sugeruje ujmowanie w planach zakupy inwestycyjne w kwotach brutto niezależnie od sposobu ich finansowania – czy to z dotacji celowej, czy to ze środków własnych.
Do tej pory we wnioskach o dotacje celowe na zakup środków trwałych instytucja szacowała kwoty w wartości netto + VAT niepodlegający odliczeniu. Nie zwracała się o przyznanie dotacji celowej w kwotach brutto, gdyż wtedy zgodnie z umową musiałaby zwracać część dotacji w wysokości VAT, który by odzyskała. Umowy dotyczące przyznania dotacji celowej na inwestycje zobowiązują instytucję do składania rozliczenia.
Czy rozliczenie dotacji powinno być w takim przypadku adekwatne do ujęcia w planie i składane w wartościach brutto z faktur?
Czy ujmowanie zakupów inwestycyjnych w planach w kwotach brutto przy częściowym odliczaniu VAT jest prawidłowe?
Na czym polega metoda kasowa ujmowania zakupów inwestycyjnych w planach oraz sprawozdaniach?
Czy metoda ta dotyczy zarówno finansowania zakupów inwestycyjnych dotacją celową, jak i sfinansowanych ze środków własnych instytucji?

Dotacja na inwestycje i na wydatki bieżące

Instytucja kultury otrzymała z MKiDN dotację do wykorzystania na wydatki inwestycyjne w wysokości 48 920 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 3080 zł.
Wpływ dotacji na wydatki bieżące instytucja ujęła na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług”, a dotację na środki trwałe na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Czy jest to prawidłowe i w jaki sposób zaksięgować zakup środków trwałych amortyzowanych w czasie, a jak niskocennych środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji?

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

Dotacja na przeniesienie placu zabaw

Instytucja kultury dostała dotację celową na przeniesienie placu zabaw. Teren, na który będzie przeniesiony plac zabaw, to teren użyczony instytucji od innej jednostki miejskiej na 3 lata (inwestycja w obcy środek trwały). Plac zabaw nie ma określonej wartości.
Czy należy wycenić przenoszony sprzęt i w jaki sposób?
Jak zaksięgować taką dotację i czy przyjąć plac zabaw jako środek trwały, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i według jakiej klasyfikacji?
Czy należy plac zabaw amortyzować (jest to używany sprzęt)? Jaką stawkę zastosować?

Dotacja celowa dla muzeum w zeznaniu CIT-8

Muzeum otrzymało w 2019 r. dotację celową na zakup muzealiów, którą zaksięgowano na konto 800, tj. na fundusz muzeum.
Czy taką dotację wykazuje się w zeznaniu CIT-8?

Dotacja celowa w rachunku zysków i strat

Instytucja otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury oraz środki unijne na organizację imprezy.
Jak ująć taką dotację celową w rachunku zysków i strat — w części A.VI. „Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową”, czy w D.II. „Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną”?
Jak ująć środki z funduszy unijnych otrzymane na organizację imprezy w rachunku zysków i strat?