dotacja celowa

Rozbudowa biblioteki z dotacji celowych: z MKiDN i od organizatora

Biblioteka otrzymała na rozbudowę dotacje celowe: z MKiDN i od organizatora. Roboty budowlane oraz nadzór budowlany biblioteka ewidencjonuje na kontach: 080-01-01 (koszty finansowane dotacją z ministerstwa) i 080-01-02 (koszty finansowane dotacją organizatora). Na koszty inwestycji składa się rozbudowa budynku (ulepszenie obcego środka trwałego) oraz wyposażenie (głównie regały, meble, komputer, maszyna sprzątająca itp.). Ze środków ministerstwa kupowane jest pierwsze wyposażenie.
Czy prawidłowe jest zatem zaewidencjonowanie pierwszego wyposażenia na koncie 080-01-01?
Czy z konta 080-01-01 można przeksięgować środki trwałe amortyzowane jednorazowo w momencie ich zakupu, czy dopiero po zakończeniu inwestycji?
Czy dla każdego środka trwałego trzeba zakładać osobną analitykę?

Czy instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?

Aby zrealizować jedno z zadań statutowych — utworzenie Szlaku Pracy Organicznej w Wielkopolsce i zarządzanie nim — samorządowa instytucja kultury chce uruchomić program dotacyjny na realizowane na szlaku zadania, które służą zachowaniu dziedzictwa pracy organicznej (w ten sposób działają państwowe instytucje kultury, np. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca). O dotację z tego programu mogłyby się ubiegać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje kultury. Instytucja podjęła więc rozmowy z organizatorem o przekazanie dotacji celowej, z której sama udzielałaby dotacji podmiotom przystępującym do konkursu. Organizator odrzucił możliwość udzielenia instytucji dotacji celowej po to, by ta przekazywała ją innym podmiotom.
Czy istnieją przeszkody prawne w przekazywaniu przez instytucję środków w formie dotacji, które instytucja otrzymała od organizatora jako dotację celową, innym podmiotom?
Czy w realizacji takiego przedsięwzięcia mogłaby pomóc zmiana statutu?

Dotacja celowa na przebudowę oraz zakup środków trwałych i wyposażenia

Biblioteka otrzyma w tym roku dotację celową z Instytutu Książki na realizację zadania polegającego na przebudowie jej siedziby i zakupie wyposażenia. W ramach projektu planowane jest nabycie zarówno środków trwałych, jak i wyposażenia stanowiącego w myśl polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe (poniżej 10 000 zł). W umowie dotacyjnej zapisano, że dotacja może być wykorzystana tylko na zadania majątkowe.
Jak rozliczyć dotację celową i jak zaksięgować poszczególne zakupy, w tym niskocennych środków trwałych, które zakwalifikowane są w całości jako pierwsze wyposażenie?

Dotacja na przyszły remont w planie finansowym

W ramach projektu i podpisanej umowy strona przekazała instytucji dofinansowanie (nie są to środki unijne) na realizację zadania — remont dachu. Remont rozpocznie się w marcu 2025 r. i ma być rozliczony do końca 2025 r.
Czy w planie finansowym należy dokonać zmian tylko po stronie przychodów, ponieważ środki już wpłynęły, chociaż będą wydane dopiero w przyszłym roku?

Rozliczenie dotacji celowej i ujęcie w księgach zakupionego z niej środka trwałego — brutto czy netto?

Samorządowa instytucja kultury rozlicza VAT od zakupu w części. Na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych) otrzymuje dotacje celowe od organizatora bez wskazania w umowie dotacyjnej, czy jest to kwota brutto czy netto. Wartość początkowa środków trwałych (przy założeniu, że jest tylko faktura zakupu) ustalana jest jako wartość netto z faktury plus nieodliczona część VAT. Do tej pory instytucja rozliczała dotacje celowe od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie brutto i takie rozliczenia były przyjmowane bez zastrzeżeń (organizator miał przedstawiane zarówno faktury, ich dekretację, jak i potwierdzenia ich opłacenia).
W jakiej wartości środek trwały powinien znaleźć się w planie finansowym w części „Środki na wydatki majątkowe” — w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Jak rozliczyć dotację celową z organizatorem – w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Czy jeśli organizator nie określi dokładnie sposobu rozliczania dotacji (zarówno podmiotowej, jak i celowej) na nabycie środka trwałego, oraz tego, czy ma to być ujęcie netto czy brutto, to czy wówczas należy stosować zasadę, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę należną sprzedawcy (czyli kwota brutto z faktury)?

Stworzenie rzeźby w księgach rachunkowych

Muzeum „wyprodukuje” rzeźbę, a następnie przyjmie ją na stan dzieł sztuki (na podstawie protokołu przyjęcia dzieła sztuki). Na ten cel instytucja otrzymała dotację celową od organizatora oraz darowiznę od firmy prywatnej. Instytucja będzie mieć faktury na różne materiały i usługi, np. wykonanie odlewu, wykonanie postumentu, transport, ustawienie, zakup niezbędnych materiałów.
W jaki sposób przeprowadzić księgowania, jeśli dotacja celowa od organizatora zostanie wykorzystana w całości, a darowizna od firmy tylko w części?

Dotacja na określone zadanie w sprawozdaniu finansowym i zeznaniu podatkowym CIT-8

W 2022 r. instytucja kultury podpisała umowę na prowadzenie zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy (wyżywienie, nocleg). Umowa dotyczyła całego roku 2022 i części roku 2023. Instytucja otrzymuje dotację po wykonaniu usług w zależności od wpływu środków z powiatu. Wydatkowanie środków, zgodnie z umową, następowało najpóźniej w ciągu 5 dni od wpływu ostatniej transzy dotacji celowej. Transza za listopad wpłynęła w grudniu 2022 r., a za grudzień w lutym 2023 r. W styczniu 2023 r. zwrócono część dotacji za listopad 2022 r. wraz z odsetkami. Dotacja za grudzień nie została rozliczona.
Jak prawidłowo rozliczyć dotację celową w CIT-8 i ująć w sprawozdaniu finansowym?

Przekazanie środka trwałego sfinansowanego dotacją organizatora

Instytucja kultury użytkowała budynek na podstawie umowy użyczenia od gminy, której jest organizatorem. W tym roku przeniosła się do nowej siedziby. W starym budynku pozostały, po porozumieniu z gminą, środki trwałe, które przekazano jej protokołem. Instytucja kultury zakup tych środków finansowała z dotacji celowych. Przekazane środki trwałe nie zostały całkowicie zamortyzowane, więc na koncie przychodów przyszłych okresów widnieją salda odpowiadające niezamortyzowanej wartości środków trwałych.
Jak w takim przypadku powinny wyglądać księgowania?

Korekta rozliczenia dotacji celowej sfinansowana z dotacji podmiotowej

W 2022 r. instytucja otrzymała dotację z projektu unijnego na zakup środka trwałego w kwocie 97 000 zł z terminem rozliczenia w 2023 r. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy dla projektów. Instytucja wykorzystała kwotę 95 200 zł, a pozostałą kwotę zwróciła. Po złożeniu raportu końcowego okazało się, że do zwrotu jest jeszcze 40 zł. Przelewu dokonano z rachunku podstawowego z dotacji podmiotowej (zgodnie z planem finansowym).
Jak prawidłowo należy zaksięgować te operacje, a przede wszystkim zwrot?
W jaki sposób zaksięgować pomniejszone koszty projektu?

Dotacja celowa w planie finansowym

Ośrodek kultury otrzymał od organizatora dotację celową na wymianę pieca centralnego ogrzewania w kwocie 80 000 zł.
Jak prawidłowo ująć tę dotację w planie finansowym?

Zwrot odsetek do organizatora

Instytucja kultury środki na realizację projektu otrzymała od jego operatora. Na pokrycie wkładu własnego uzyskała dotację celową od organizatora. W 2023 r., przy rozliczaniu transzy za 2022 r., okazało się, że musi zwrócić część dotacji do operatora projektu wraz z odsetkami. Środki na zwrot dotacji oraz odsetki instytucja kultury otrzymała od organizatora.
W jaki sposób należy rozliczyć się z organizatorem w sprawie zwrotu odsetek? Środki te nie są wliczone do kwoty, która ma pokryć wkład własny instytucji kultury. Czy można je zwrócić ze środków funduszu instytucji kultury?

Dotacja celowa w pytaniach i odpowiedziach

  • Wpływ refundacji kosztów księguje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • Podobnie traktuje się wpływ dotacji celowej, która będzie wykorzystana w roku następnym
  • Organizator może udzielić dotacji celowej na wkład własny w projekcie, nigdy na refundację kosztów