dotacja celowa

Dotacja na inwestycję

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na inwestycję (ulepszenie w obcym środku trwałym). Wpływ dotacji zaksięgowała na koncie 131 „Rachunek bankowy” w korespondencji z kontem 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Po zakończeniu inwestycji wydatki z konta 080 „Środki trwałe w budowie” ujęto na koncie 011 „Środki trwałe”. Od ustalonej wartości instytucja dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Czy takie działanie jest prawidłowe? A może, aby rozliczyć dotację celową, powinna całość wydatków przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Dofinansowanie w programach to rodzaj dotacji

Instytucja kultury otrzymała dofinansowanie na zadania w ramach programów:

  • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” ze środków Instytutu Książki (zakup komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowania w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł) oraz
  • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0″ K.I. 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Na jakich kontach zespołu 7 księgować wpływ takich dofinansowań? Gdzie w rachunku zysków i strat prezentować dotacje inne niż podmiotowa i celowa?

Dotacja na dokumentację projektową

Instytucja kultury otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej remontu dachu obiektu”.
Jak zaksięgować otrzymane środki?

Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Dotacja celowa z budżetu obywatelskiego

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Dokumentacja projektowa a wartość środka trwałego

Instytucja kultury mieści się w budynku należącym do organizatora i planuje przebudować kotłownię węglową na gazową. Inwestycja ta zostanie sfinansowana z dotacji celowej od organizatora. Instytucja posiada już fakturę na wykonanie projektu przeprowadzenia instalacji gazowej.
Jak przeprowadzić ewidencję księgową inwestycji w budynku?
Czy fakturę należy zaksięgować na koncie środków trwałych w budowie, czy też na koncie kosztów rodzajowych?

Zakup muzealiów z dotacji celowej

Muzeum otrzymało dotację celową na zakup muzealiów w kwocie 50 000 zł. Muzealia kosztowały 55 000 zł.
Jak ująć w księgach rachunkowych taki zakup?
Jak ująć wpływ dotacji celowej w planie finansowym?

Gwarancja finansowego udziału organizatora w zadaniu inwestycyjnym

Biblioteka złożyła do Instytutu Książki w ramach programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025″ wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Biblioteka sfinansuje je dotacją z Instytutu Książki oraz dotacją celową pozyskaną od organizatora. O złożeniu wniosku do instytutu biblioteka poinformowała organizatora z zastrzeżeniem, że w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Instytut Książki zwróci się do organizatora z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne.
W jakiej formie biblioteka powinna otrzymać takie zapewnienie?
Czy jest ono warunkiem koniecznym do podpisania umowy z instytutem?

Refundacja i przychody z najmu w rachunku zysków i strat

W ubiegłym roku instytucja kultury realizowała zadanie „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”, które polegało na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z makramy. Otrzymała na nie refundację części kosztów.
Czy przychód z tego tytułu potraktować jako pozostałe koszty operacyjne?
Czy należy go wykazać w części A czy D rachunku zysków i strat (RZiS) — wariant porównawczy?
W statucie instytucji jest zapis, że jej działalność finansowana jest w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czy to oznacza, że przychody z najmu powinny być ujęte w pozycji A czy D RZiS?

Niewykorzystana dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym

Instytucja kultury otrzymała środki z fundacji na realizację projektu w kwocie 10 000 zł. W 2021 r. wykorzystała 6 500 zł, a pozostałe środki na rachunku, tj. 3500 zł, wykorzysta do 30 czerwca 2022 r.
Jak zaksięgować jeszcze niewykorzystane środki oraz jak je ująć w bilansie i rachunku zysków i strat za 2021 r.?

Dotacja na nagranie filmu i audiodeskrypcję do wystawy

Instytucja kultury otrzymała dotację z MKiDN na:

  • nagranie materiału filmowego ze ścieżką dźwiękową,
  • stworzenie audiodeskrypcji do konkretnej wystawy.

Koszty poniesione na realizację zadania przekraczają 3500 zł.
Jak zaksięgować otrzymanie dotacji?
Czy sfinansowany nią wytworzony film oraz audiodeskrypcję należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy do usług?

Termin wykorzystania grantu z NCK

Instytucja kultury otrzymała grant z Narodowego Centrum Kultury. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w październiku. Instytucja nie poniosła jeszcze żadnych kosztów (środki wykorzystane zostaną w całości w przyszłym roku lub w części w roku bieżącym a w części w roku przyszłym). Grant przeznaczony zostanie na szkolenia, sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy, oprogramowanie i licencje oraz zakup środka trwałego.
Jak zaksięgować dotację i wydatki?
Czy stosować zasadę memoriału i współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów?
Czy grant podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?