muzeum

Centrum usług wspólnych a odpowiedzialność za zamówienia publiczne

Muzeum posiada własny regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 130 000 zł, zgodnie z którym w zależności od wartości zamówienia wymagane jest stosowanie odpowiednich procedur i tym samym — odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zastosowanie (potwierdzenie rozeznania rynku, zamówienie, umowy itp.). Muzeum nie posiada własnej księgowości, jest obsługiwane przez centrum usług wspólnych (CUW).
Czy główny księgowy CUW, składając podpis na przedłożonym przez muzeum dokumencie do zapłaty odpowiada również za poprawność i kompletność załączników, które wynikają z regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł, czy też pełną odpowiedzialność za te dokumenty ponosi dyrektor muzeum przy założeniu, że w porozumieniu pomiędzy muzeum a CUW jest zapis, iż za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada dyrektor jednostki obsługiwanej w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane samodzielnie?

Punkt gminnej informacji turystycznej prowadzony przez muzeum

Gminne muzeum chce uruchomić i prowadzić punkt gminnej informacji turystycznej oraz zamawiać i sprzedawać tam materiały informacyjne i promocyjne niedotyczące muzeum i jego działalności, ale innych atrakcji gminy i regionu.
Czy muzeum może prowadzić tego typu działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody?
Czy ewentualny zysk ze sprzedaży można przeznaczyć na działalność inną niż wymieniona w art. 2 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach) lub na kolejne tego typu zakupy, czy też wyłącznie na działalność określoną w art. 2 ustawy o muzeach?

Opłata za przyjęcie zabytków do muzeum od prywatnego podmiotu

Do muzeum regionalnego zgłosiła się firma archeologiczna przeprowadzająca wyprzedzające badania archeologiczne w mieście, poprzedzające budowę drogi. Firma chce uzyskać od muzeum promesę na przyjęcie przez nie zabytków, które mogą być odkryte podczas tych badań. Znając specyfikę tego stanowiska, wiadomo, że będzie to ogromna liczba przedmiotów. Uznaje się, że zgodę na przyjęcie zabytków podejmuje dyrektor. Najczęściej decyzja ta zależy od dostępności miejsca w budynku muzeum. Spotyka się także rozwiązania polegające na tym, że muzeum przyjmuje zabytki, ale przekazujący kupuje do instytucji np. regały. Nieznane są natomiast przypadki pobierania opłat przez muzeum za przyjęcie zabytków.
Czy muzeum może przyjąć zabytki od tej firmy i pobrać za to opłatę? Czy aby móc pobrać taką opłatę, muzeum powinno mieć to zapisane w regulaminie lub w statucie?
Jaka umowa powinna być wówczas sporządzona?
Na co można przeznaczyć te środki? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące kwoty, którą muzeum może pobrać od przekazującego zabytki?

Prewspółczynnik w muzeum

Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Ma trzy oddziały oraz administrację w różnych lokalizacjach. W dwóch oddziałach prowadzona jest działalność gospodarcza (biletowana). W trzecim oddziale — w celu zwiększenia wpływu z biletów — stała wystawa biletowana została wzbogacona o dodatkową atrakcyjną tematykę historyczną. Cena wystawy nie uległa zmianie.
Czy uzupełnienie wystawy w tym oddziale należy traktować jako inną działalność nieodpłatną i zastosować prewspółczynnik w rozliczeniu VAT i w konsekwencji rozliczać wszystkie wydatki tego oddziału prewspółczynnikiem?
Czy wydatki ogólne administracji też będą rozliczane prewspółczynnikiem?

Sprzedaż pamiątek w sklepiku muzealnym

Producent pamiątek dostarcza muzeum pamiątki, które instytucja kultury odsprzedaje w swoim sklepiku. Muzeum przyjmuje towar na dokumencie WZ, a sprzedaż rozliczana jest comiesięcznie w następujący sposób — muzeum informuje producenta o liczbie sprzedanych w danym miesiącu pamiątek, a wówczas producent wystawia comiesięczną fakturę. Wartość kupowanych w ten sposób w ciągu roku budżetowego pamiątek osiąga wartości podprogowe z Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), tj. wynosi prawie 130 000 zł. Pamiątki do sprzedaży zaplanowane są w planie finansowym jako koszty operacyjne.
Czy taki sposób prowadzenia zakupów powinien być objęty stosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych?
Czy w świetle przepisów Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) powinien być wskazany limit zakupów w ciągu roku budżetowego?

Kalkulacja kosztu własnego towarów oraz cen w kawiarni muzeum

Samorządowe muzeum uruchomiło kawiarnię. Prowadzi ją pracownik tego muzeum. W kawiarni odwiedzający mogą kupić kawę, herbatę, batony, napoje w butelkach, popcorn, porcje ciasta. Wdrożono w niej system do ewidencji zakupu i sprzedaży artykułów spożywczych zsynchronizowany z kasą fiskalną. Z wyliczeniem kosztu własnego sprzedanych towarów nieprzetworzonych (baton, napoje, porcje ciasta) nie ma problemów, gdyż sprzedaje się je na sztuki.
Czy sprzedając kawę, herbatę i popcorn można skorzystać z uproszczenia i odpisywać w koszty wartość towarów (takich jak kawa, cukier, mleko, syropy, popcorn, olej, sól itp.) na dzień zakupu?
Czy zasady księgowania kawiarni wystarczy zapisać w formie aneksu w polityce rachunkowości muzeum, czy też należy stworzyć specjalny regulamin czy instrukcję?
Czy trzeba posiadać normy zużycia asortymentu, np. do przygotowania jednej kawy czy kartonu popcornu?
Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych zakup i sprzedaż popcornu?

Ustalenie diety radnym muzeum

Jak ustalić dietę radnym muzeum oraz kto ma taką kwotę określić?

Usługi archeologiczne a limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Małe muzeum korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednocześnie sprzedaż muzeum nie przekracza rocznie kwoty 200 000 zł. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury i realizuje podstawowe cele, do jakich zostało powołane. Muzeum osiąga dochody z usług przewodnickich, biletów wstępu, usług archeologicznych, sprzedaży pamiątek i wydawnictw.
Główny księgowy muzeum został poinformowany przez pracowników, że będzie wystawiona faktura za usługi archeologiczne na dużą kwotę, przez którą w tym roku muzeum przekroczy obrót 200 000 zł. Usługi archeologiczne, czyli badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny przy robotach ziemnych w zakresie ratowniczych badań archeologicznych, prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.
Czy kwotę za usługi archeologiczne należy wliczyć do limitu 200 000 zł?

Księgowanie starodruków jako eksponatów w muzeum

Muzeum literackie posiada bibliotekę, w której gromadzi zbiory współczesne, a także starodruki związane z patronką muzeum. Starodruki wyszukuje w antykwariatach, na aukcjach internetowych, a także pozyskuje od osób fizycznych (również w formie darowizny).
Te ze starodruków, które mogły być zakwalifikowane jako eksponaty, księgowane są jako zbiory biblioteczne i umarzane jednorazowo (na kontach Wn 014 „Zbiory biblioteczne” / Ma 072 „Umorzenie zbiorów bibliotecznych”). Eksponaty w muzeum wprowadzane są do księgi wpływów oraz do księgi inwentarzowej do 60 dni od zakupu lub darowizny. Każdy obiekt posiada kartę magazynową.
Czy można klasyfikować starodruki jako eksponaty?
Czy można przeksięgować zakupione starodruki ze zbiorów bibliotecznych na konto 016 „Eksponaty muzealne”?
Czy można przeszacować wartość eksponatów, które zostały zakupione przed denominacją i ich wartość księgowa jest bardzo niska w porównaniu do wartości rynkowej?

Odbiór dni wolnych od pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W muzeum obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ze względu na specyfikę muzeum, zdarzają się okresy wzmożonej pracy i wtedy pracownicy nie mają możliwości odebrania dni wolnych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Czy pracownicy muzeum mogą odebrać te dni w kolejnym okresie rozliczeniowym?
Jak rozumieć art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Inwentaryzacja muzealiów

Muzeum po raz pierwszy przeprowadziło inwentaryzację muzealiów i zbiorów bibliotecznych. Po porównaniu stanu na kontach zbiorów muzealnych i zbiorów bibliotecznych muzeum z protokołem z inwentaryzacji ujawniono niezgodności. Ustalono, iż w księgach inwentarzowych wartość zbiorów bibliotecznych i zbiorów muzealnych jest wyższa niż na kontach 014 „Zbiory biblioteczne” i 016 „Zbiory muzealne”.
Jak rozwiązać ten problem i jakie zapisy księgowe zastosować?

Muzeum stanowiące część ośrodka kultury

W budynku dawnego dworca PKP, przejętym przez samorząd gminny, trwają prace budowlane przygotowujące obiekt do wyeksponowania w nim lokalnie produkowanej ceramiki. Powstała tam ekspozycja zostanie prawdopodobnie przekazana do administrowania ośrodkowi kultury. Miejsce to ma być określane jako muzeum. Eksponaty są w posiadaniu ośrodka kultury.
W jaki sposób zorganizować to „muzeum”?
Czy oficjalnie w dokumentach powinno figurować muzeum czy tylko otwarta biletowana ekspozycja dla zwiedzających?