pełnomocnictwo

Wyznaczenie nowej osoby zastępującej dyrektora

Osoba wyznaczona do zastępowania dyrektora pod jego nieobecność przebywa na urlopie rodzicielskim. Za zastępowanie dyrektora osoba ta miała przyznany dodatek. Organizator naciska, żeby wyznaczyć nową osobę zastępującą w związku z długą nieobecnością dotychczas wyznaczonego pracownika.
Czy nową osobę należy wyznaczyć zarządzeniem dyrektora i tym samym zarządzeniem odwołać osobę dotychczas zastępującą?
Jak zmienić umowę o pracę, w której zastępujący pracownik miał przyznany dodatek — skoro jest nieobecny? Czy ze względu na nowe zarządzenie wyznaczające nową osobę do zastępowania dyrektora porozumienie zmieniające umowę o pracę nie będzie już potrzebne?
Czy nowo wyznaczona osoba zastępująca dyrektora powinna mieć przyznany stały dodatek za zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, czy tylko za okres faktycznej nieobecności dyrektora — jak prawidłowo zapisać to w zarządzeniu?

Oświadczenie majątkowe pełnomocnika dyrektora instytucji kultury

Statut niewielkiego domu kultury nie przewiduje funkcji zastępcy dyrektora. Dyrektor instytucji udziela pełnomocnictwa rodzajowego pracownikowi, aby reprezentował jednostkę na zewnątrz.
Czy za każdym razem pełnomocnik musi składać oświadczenie majątkowe jako osoba zastępująca dyrektora?

Pełnomocnictwo dla głównego księgowego

Zgodnie z art. 54 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki, a przyjęcie obowiązków zgodnie z art. 53 ustawy o finansach publicznych powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.
Czy powierzenie obowiązków w formie zarządzenia dyrektora instytucji kultury jest prawidłowe? Czy z uwagi na dokładne wskazanie formy w ustawie o finansach publicznych powinno to być jednak upoważnienie?
Czy w instytucji kultury konieczne jest dodatkowe powierzenie głównemu księgowemu obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 5 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości)?

Reprezentowanie instytucji kultury pod nieobecność dyrektora w pytaniach i odpowiedziach

  • Od zakresu umocowania zależy, jakie uprawnienia ma osoba zastępująca dyrektora
  • Wybierając pełnomocnika, dyrektor powinien brać pod uwagę nie tylko na zaufanie, jakie ma do danej osoby, ale także jej kompetencje, doświadczenie, umiejętności merytoryczne oraz predyspozycje do zarządzania ludźmi zatrudnionymi w instytucji oraz jej majątkiem
  • Wobec osoby zastępującej dyrektora na czas, w którym wykonuje ona swoje obowiązki, dyrektor powinien umocować w imieniu pracodawcy inną osobę do wykonywania wobec niej czynności z zakresu prawa pracy

Pełnomocnictwa w instytucji kultury

  • Pełnomocnictwa to jeden ze sposobów zarządzania instytucją
  • To także wygodna dla dyrektora i bezpieczna dla instytucji forma jej reprezentowania podczas jego nieobecności
  • W zależności od sytuacji stosuje się różne formy pełnomocnictwa

Upoważnienie do zastępowania dyrektora

Pytanie dotyczy sposobu reprezentowania dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?
Czy raczej powinien na nich nadal figurować dyrektor, a osoba, która ma upoważnienie, podpisuje się pod pieczątką dyrektora ze słowami «z upoważnienia»?

Współpraca z radcą prawnym w instytucji kultury

• Dyrektor instytucji nie może powierzać radcy prawnemu wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej • Niezależnie od tego, jaka jest podstawa prawna zatrudnienia radcy prawnego w instytucji, jest on niezależny w wydawaniu opinii prawnych • Rolą radcy prawnego jest doradzanie dyrektorowi w zakresie prawnym w zarządzaniu instytucją

Pełnomocnictwo dla zastępcy dyrektora a podpis pod sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z

Czy podczas nieobecności dyrektora samorządowej instytucji kultury jego zastępca może podpisać sprawozdanie Rb-N i Rb-Z? Zastępca posiada pełnomocnictwo do „reprezentowania jednostki podczas jego nieobecności, a w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu dyrektora”.

Pełnomocnik w instytucji kultury

• Pełnomocnikiem prawnym nie musi być adwokat czy radca prawny • Każdy pracownik może reprezentować instytucję przed sądem • Nie każda osoba określana pełnomocnikiem dyrektora jest pełnomocnikiem w znaczeniu prawnym