rozwiązanie umowy o pracę

Deklaracja odejścia na emeryturę

Pracownik instytucji kultury w ubiegłym roku zadeklarował odejście na emeryturę w 2018 r. Instytucja otrzymała dotację na odprawę emerytalną.
Czy pracownik może teraz wycofać się ze złożonej deklaracji i odmówić odejścia na emeryturę?

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy

Pracownik gospodarczy instytucji kultury uległ w maju 2016 r. wypadkowi przy pracy. Po zakończonym okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego oraz zaległego urlopu 19 stycznia 2018 r. został skierowany na badania lekarskie i zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do czasu przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy. W najbliższych dniach lekarz medycyny pracy podejmie decyzję.
Jak rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, jeśli lekarz orzeknie o jego niezdolności do pracy?

Wpływ orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy na zatrudnienie pracownika

Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Ostatniego dnia zwolnienia — 19 stycznia br. przedłożyła orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy do 31 stycznia 2018 r. oraz oświadczyła, że stara się o rentę z tego tytułu. Regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę dodatku stażowego za czas nieobecności pracownika spowodowanej chorobą.
Jak potraktować jej nieobecność w pracy po 19 stycznia do czasu podjęcia decyzji ZUS o przyznaniu renty?
Jakie świadczenia się jej należą od instytucji kultury jako pracodawcy?

Oceny pracowników jako kryterium przyjęte do rozwiązania stosunku pracy

W związku z trudną sytuacją finansową i ewentualnością zwolnień części pracowników artystycznych dyrekcja artystycznej instytucji kultury chce zorganizować przesłuchania sprawdzające poziom artystyczny pracowników i na ich podstawie wybrać osoby, z którymi rozwiąże umowę o pracę.
Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami?
Czy w takim przypadku konieczne jest przesłuchanie wszystkich, czy można się ograniczyć tylko do danej grupy instrumentów (głosów) lub tylko pojedynczych osób?
Czy jako jedno z kryteriów można przyjąć wykonywanie pracy przez danego pracownika również w innym miejscu pracy — na etat albo długotrwałą umowę-zlecenie?
Jaki wpływ na warunki rozwiązania umowy o pracę może mieć uznanie na podstawie przesłuchań, że pracownik posiada niewystarczające kwalifikacje? Czy wtedy nie byłoby to rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (choć przyczyną zorganizowania przesłuchań jest trudna sytuacja finansowa)?

Jak rozpoznać i radzić sobie z toksycznym pracownikiem

 • Nawet jedna zatruwająca atmosferę w pracy osoba może zepsuć wysiłki całego zespołu
 • Ważne, aby „truciciela” wyłapać jeszcze na etapie rekrutacji
 • Ale jeśli już pracuje w instytucji, warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić

Rezerwa na odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

Instytucja kultury jest stroną w sprawie sądowej z zakresu prawa pracy.
Czy w związku z tym należy utworzyć rezerwę na odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy?

Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony

 • Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony
 • W przypadku umów na czas określony zawartych przed 22 lutego br. i trwających w tym dniu trzeba pamiętać o szczególnych rozwiązaniach wynikających z przepisów przejściowych
 • Obecnie w pewnych przypadkach umowy na czas określony zawartej przed wejściem w życie nowych przepisów nie można wypowiedzieć w ogóle

Kiedy pracownik odchodzi…

 • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
 • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Sąd pracy nakazał, aby instytucja kultury wypłaciła byłemu pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Czy to odszkodowanie jest opodatkowane i oskładkowane?

Pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej

Instruktor jednej z funkcjonujących w domu kultury sekcji, na którą nie ma chętnych, wszedł w wiek ochronny przed emeryturą. Pracownik ten ma 64 lata i 30-letni staż pracy, a jego stanowisko jest obecnie niepotrzebne i generuje niepotrzebne koszty.

 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?

Rozwiązanie umowy o pracę z emerytem

8 sierpnia 2015 r. pracownik instytucji kultury może odejść na emeryturę. Pracownik zatrudniony jest na czas nieokreślony od 1989 r.

 • Kiedy pracownik musi złożyć wypowiedzenie?
 • Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy?

Zmiana wymiaru czasu pracy a trudna sytuacja finansowa instytucji kultury

Jeżeli instytucja kultury jest w trudnej sytuacji finansowej, to czy pracodawca może z grupy pracowników wykonujących tę samą pracę (członków chóru) wybrać w sposób dowolny (według własnego uznania) kilka osób, którym obniży wymiar czasu pracy (poprzez wypowiedzenie zmieniające), powołując się na przyczyny niedotyczące pracowników (np. problemy finansowe instytucji)?

Czy w tym przypadku trzeba stosować przepis o równym traktowaniu (art. 183b § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp), czy też mają tu zastosowanie inne przepisy umożliwiające podobne działania lub niezezwalające na nie?

Jak rozumieć art. 183b § 2 kp, z którego wynika, że można go zastosować tylko i wyłącznie w sytuacji „zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika”?
W przypadku instytucji kultury nie ma miejsca „różnicowania sytuacji”, tylko jej celem jest doprowadzenie do obniżenia kosztów płac — czy w tej sytuacji zła sytuacja finansowa jest dobrym powodem do zastosowania „przyczyny niedotyczącej pracowników”?