wartości niematerialne i prawne

Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych

Galeria sztuki chce pozyskać autorskie prawa majątkowe do dzieł sztuki, które weszły do zbiorów w latach osiemdziesiątych XX w. oraz później, a do których tych praw nie posiada. Chce pozyskać autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie bezpośrednio od autorów dzieł bądź od ich spadkobierców.
Czy w tym przypadku konieczna jest wycena praw autorskich do tych dzieł?

Uznana reklamacja programu komputerowego

W grudniu 2018 r. instytucja kultury kupiła oprogramowanie graficzne o wartości 3500 zł brutto. W kwietniu br. z uwagi na wadliwe działanie programu został on zwrócony sprzedawcy. Niestety, sprzedawca nie wystawił instytucji kultury faktury korygującej, a jedynie zwrócił pieniądze na konto.
Jak zaksięgować całe zdarzenie?
Czy wpływ na konto bankowe zwróconych środków za program należy potraktować jako pozostałe przychody operacyjne?

Dotacja celowa na nabycie wartości niematerialnych i prawnych

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na działalność bieżącą tytułem wkładu finansowego w produkcję filmową. Instytucja jako koproducent filmu w zamian za przekazany wkład otrzymuje udział w prawach majątkowych do filmu.
Jak ująć w księgach taką dotację?
Jak powinna zostać ujęta faktura zakupu — czy bezpośrednio w koszty w roku, gdy powstaje z tego tytułu przychód — czyli wpływ dotacji celowej?
Czy dotację celową można ująć na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i w momencie zakończenia produkcji, poprzez odpisy amortyzacyjne, rozliczać prawa majątkowe do filmu poprzez amortyzację, a tym samym wartość odpisu amortyzacyjnego miesięcznego rozliczać w przychody operacyjne i pomniejszać tym samym konto rozliczeń międzyokresowych przychodów?

Platforma internetowa a wartości niematerialne i prawne

W styczniu 2019 r. instytucja kultury otrzymała bezpłatnie od stowarzyszenia platformę internetową. Powstała ona w wyniku realizacji zadania publicznego z budżetu obywatelskiego. Koszt zadania wyniósł około 50 000 zł.
Czy instytucja kultury powinna zapłacić od tej czynności podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
Czy otrzymana platforma stanowi wartości niematerialne i prawne, a jeśli nie, to w jaki sposób ta operacja powinna zostać ujęta w księgach?

Wyprodukowany film nie jest wartością niematerialną i prawną

Ośrodek kultury został koproducentem filmu fabularnego. Wkład koproducenta przekaże ośrodkowi gmina (organizator) jako dotację celową na zakupy majątkowe (inwestycje).
Czy wkład koproducenta zakwalifikować w pozycji A.IV.2. bilansu w inwestycjach długoterminowych jako wartości niematerialne i prawne?

Nabycie praw autorskich w bibliotece

Biblioteka zawarła w 2017 r. umowę z autorem na zakup kilkunastu różnych zilustrowanych legend. Biblioteka wyda te legendy w formie publikacji książkowej w 2018 r. Autor przenosi na wydawcę na zasadach wyłączności, wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem. Z tytułu wykonania dzieła i przeniesienia praw autorowi przysługuje wynagrodzenie powyżej 3500 zł, a wartość jednej legendy nie przekracza 600 zł. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się postanowienie, zgodnie z którym składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej do 600 zł są zarachowane bezpośrednio w koszty, natomiast przy składnikach majątku trwałego o wartości początkowej powyżej 600 zł, a niższej lub równej 3500 zł dokonuje się amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania w 100%, zaś składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3500 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po ujęciu ich w ewidencji.
Czy biblioteka powinna zaliczyć zakup legend do wartości niematerialnych i prawnych oraz jak zaksięgować zakup praw autorskich?

Amortyzacja przekazanych praw autorskich do dzieła sztuki

Biblioteka zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wykonanie rzeźby przez artystę rzeźbiarza o wartości 70 000 zł. Dodatkowo firma wykonała pod rzeźbę cokół o wartości 30 000 zł. Całość zadania instytucja pokryje z dotacji celowej od organizatora.

  • Jak księgować to zdarzenie? Czy po przyjęciu do użytkowania należy amortyzować jako środek trwały, jako dobro kultury, czy też jako wartość niematerialną i prawną (ze względu na przekazanie autorskich praw majątkowych) tylko bilansowo, a podatkowo już nie?
  • Czy od takiej budowli należy opłacać podatek od nieruchomości?

Darowizna w walucie obcej

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek w listopadzie 2011 r. biblioteka otrzymała 7 komputerów, na których zainstalowano oprogramowanie antywirusowe. 7 lutego 2013 r. biblioteka otrzymała wiadomość o przedłużeniu licencji na oprogramowanie antywirusowe, tzn. otrzymała darowiznę oprogramowania antywirusowego na wartość 2289 $. W 2015 r. okazało się, że darowizny nie zaksięgowano.

  • Jak należy teraz postąpić — przeliczyć na złotówki po kursie średnim z dnia przedłużenia licencji i zaksięgować, czy ustalić wartość na chwilę obecną?

Projekt koncepcji rewitalizacji instytucji kultury jako wartość niematerialna i prawna

Niebawem instytucja kultury podpisze umowę o wykonanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji jej pomieszczeń. Projekt dotyczy estetyki wykonawczej rewitalizacji (opis oraz zestawienie proponowanych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych dla poszczególnych pomieszczeń — ścian, drzwi, podłóg) i nie będzie zawierał szczegółowej dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej, hydraulicznej czy wentylacyjnej. Z umowy wynika, że na instytucję jako zamawiającego przechodzą prawa autorskie na określonych polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie, publiczne udostępnianie, podstawa do sporządzania innych projektów. Z chwilą wykonania projektu, czyli ukończenia wszelkich prac budowlano-remontowych (w instytucji trwa remont generalny, a projekt koncepcyjny ma być projektem pomocniczym, ułatwiającym ukończenie remontu), zamawiający nabywa do niego prawa autorskie. Wartość projektu przekracza 3500 zł.

  • Czy wykonanie projektu koncepcyjnego należy ująć w księgach jako usługa obca czy jako wartość niematerialna i prawna?
  • Jakie znaczenie ma w tym przypadku przekazanie praw autorskich?

Nabycie praw autorskich do korzystania ze scenariusza w teatrze

Teatr zakupił od autora (osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej) prawa autorskie do korzystania ze scenariusza na okres 4 lat. Wartość umowy stanowi kwota 70 000 zł, którą teatr zapłacił w grudniu 2013 r. Na ile lat powinien być rozpisany plan amortyzacyjny i jak należy ustalić wartość początkową tych praw autorskich?

Logotyp i program kasowy w teatrze

Teatr zlecił firmie wykonanie logotypu. Firma przekazała elektronicznie utwór z wszystkimi informacjami na temat użytych znaków, barw. Za przeniesienie praw autorskich do logotypu teatr zapłacił 5000 zł netto. Czy teatr powinien zakwalifikować wydatek na logo jako wartości niematerialne i prawne?
Teatr zawarł też umowę z firmą, która jest właścicielem programu kasowego do sprzedaży biletów w siedzibie teatru oraz przez Internet. Przedmiotem umowy o wartości netto 9800 zł jest udostępnienie programu kasowego oraz serwis gwarancyjny i techniczny. Centralną aplikację do programu kasowego zainstalowano na serwerach firmy. Razem z licencją firma przekazała teatrowi aplikacje do instalacji programu kasowego. Licencja na korzystanie z programu sprzedaży biletów jest ważna przez 4 lata. Czy program kasowy stanowi wartość niematerialną i prawną teatru?

Nabyte nieodpłatnie przez bibliotekę oprogramowanie komputerowe

W 2012 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie komputery. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, nie wprowadzono ich do ewidencji środków trwałych, ponieważ ich wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł. W 2013 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie oprogramowanie do tych komputerów. Jak należy zaewidencjonować tę darowiznę? Czy otrzymane oprogramowanie będzie wartością niematerialną i prawną?