osoby z niepełnosprawnością

Czas pracy niepełnosprawnego dyrektora

Dyrektor instytucji kultury posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracuje również w weekendy i w nadgodzinach.
Jak prawidłowo rozliczać czas pracy takiego pracownika?
Czy urlop powinien być rozliczany na godziny?
Czy niepełnosprawny dyrektor może pracować w nadgodzinach?

Tydzień i doba pracownicza oraz obowiązkowe odpoczynki w pytaniach i odpowiedziach

 • Pracownik raz na 7 dni musi skorzystać co najmniej z 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku
 • Doba pracownicza rozpoczyna się w momencie podjęcia przez pracownika pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
 • Tydzień pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekroczyć 5 dni

Raport o stanie zapewnienia dostępności w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mają obowiązek złożyć raport o stanie zapewnienia dostępności?

Zobaczyć Niewidzialnych. O dostępności instytucji dla osób z problemami widzenia

 • Coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem, a biorąc pod uwagę współczesny tryb życia — problem będzie się pogłębiał
 • Decyzja o otwarciu się na osoby z niepełnosprawnościami to decyzja strategiczna
 • Dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z problemami widzenia to nie tylko wielkie inwestycje, ale także drobne, proste do wprowadzenia udogodnienia i rozwiązania

Dostosuj się! Instytucje kultury naprawdę dla wszystkich?

 • Ważniejsza od zniesienia barier architektonicznych jest otwartość pracowników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • Aby móc otworzyć się na tę grupę odbiorców, warto poznać i zrozumieć ich potrzeby
 • Większość ograniczeń wynika z lęku i braku wiedzy

O czym należy pamiętać, zatrudniając osobę z niepełnosprawnościami w instytucji kultury?

 • Najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
 • Jak wspomóc aklimatyzację osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy?
 • Sposoby na to, żeby zespół też umiał się znaleźć w tej sytuacji

Pomoc z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych w instytucji kultury

Czy gminny ośrodek kultury (GOK), w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Instytucja chce zatrudnić na ¾ etatu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będzie pracował codziennie po tyle samo, czyli 5 godzin i 15 minut.
Ile pracownikowi przysługuje godzin urlopu oraz ile dni urlopu w rozumieniu art. 1542 § 2 i 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Kultura na pole (na dwór)! Czyli o najciekawszych pomysłach łączenia działań kulturalnych i aktywności fizycznej

 • Harmonijny rozwój człowieka obejmuje zarówno aktywność umysłową, duchową, jak i fizyczną
 • Organizowanie wydarzeń, które odbywają się poza siedzibą instytucji, powoli staje się standardem
 • Tego typu działania są nie tylko ciekawą propozycją dla odbiorców, ale też znakomitą formą promocji instytucji

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników instytucji kultury

 • Do udzielania urlopów pracownikom instytucji kultury stosuje się przepisy kp
 • Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy
 • Pracownikowi zatrudnionemu na część etatu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

 • Czy samorządowa instytucja kultury, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji)?
 • Jak interpretować przepisy art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji?

Dostosowanie stron internetowych instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Co to znaczy, że serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Czy dotyczy to także strony internetowej małej biblioteki z gminy wiejskiej?
 • Jak sprawdzić, czy strona jest dostępna, skoro w bibliotece nie jest zatrudniony żaden informatyk?
 • Do kiedy trzeba wprowadzić zmiany?